1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình: Nguyên giá tài sản cố định thuê dài hạn:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (324.28 KB, 60 trang )


3.1 Xác định nguyên giá tài sản cố định hữu hình:


Tuỳ theo từng loại tài sản cố định cụ thể, từng cách thức hình thành - nguyên giá tài sản cố định sẽ được xác định khác nhau. Cụ thể:
- Tài sản cố định mua sắm bao gồm cả mua mới và cũ: Nguyên giá tài sản
cố định mua sắm gồm cả giá mua thực tế phải trả
[ đã trừ - các khoản chiết khấu thương mại hoặc giảm giá được hưởng ] và cộng + các khoản thuế không bao gồm
các khoản thuế được hoàn lại cùng với các khoản phí tổn mới chỉ ra liên quan đến việc TSCĐ và trạng thái sẵn sàng sử dụng phí vận chuyển, bốc dỡ, lắp đặt, chạy thử, thuế
trước bạ, chi sửa chữa, tân trang....
- Tài sản cố định do bộ phận xây dựng tự làm bàn giao: Nguyên giá là giá
thành thực tế của cơng trình xây dựng cùng với khoản chi phí khác có liên quan và thuế trước bạ nếu có. Khi tính ngun giá cần loại trừ các khoản lãi nội bộ,
các khoản chi phí khơng hợp lý, các chi phí vượt q mức bình thường trong quá trình tự xây dựng hoặc tự chế.
- Tài sản cố định do bên nhận thầu Bên B bàn giao: Nguyên giá là giá
phải trả cho bên B cộng với các khoản phí tổn mới trước khi dùng chạy thử, thuế trước bạ ... trừ đi các khoản giảm giá nếu có.
- Tài sản cố định được cấp, được điều chuyển đến:
+ Nếu là đơn vị hạch toán độc lập: Nguyên giá bao gồm giá trị còn lại ghi sổ ở đơn vị cấp hoặc giá trị đánh giá thực tế của Hội đồng giao nhận, bốc dỡ,
lắp đặt, chạy thử... + Nếu điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc:
Nguyên giá, giá trị còn lại và số khấu hao luỹ kế được ghi theo sổ của đơn vị cấp. Các phí tổn mới trước khi dùng được phản ánh trực tiếp vào chi phí kinh
doanh mà khơng tính vào nguyên giá TSCĐ.
Trang
5
- Tài sản cố định nhận góp vốn liên doanh, nhận tặng thưởng, viện trợ nhận lại vốn góp liên doanh...Ngun giá tính theo giá trị đánh giá thực tế của Hội
đồng giao nhận cùng các phí tổn mới trước khi dùng nếu có.

3.2 Nguyên giá tài sản cố định thuê dài hạn:


Theo chế độ tài chính hiện hành, ở Việt Nam, khi đi thuê dài hạn tài sản cố định, bên thuê căn cứ vào chứng từ liên quan di bên cho thuê để xác định
nguyên giá tài sản cố định cho thuê. Nói cách khác, nguyên giá ghi sổ tài sản cố định thuê dài hạn được căn cứ vào nguyên giá do bên cho thuê chuyển giao.

3.3 Ngun giá tài sản cố định vơ hình:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×