1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Phương pháp khấu hao đều. Khấu hao theo số dư giảm dần.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (324.28 KB, 60 trang )


được tính vào chi phí kinh doanh hợp lệ. Về phương diện kế toán, khấu hao là việc ghi nhận sự giảm giá của tài sản cố định.
Việc tính khấu hao có thể tiến hành theo nhiều phương pháp khác nhau. Việc lựa chọn phương pháp tính khấu hao nào là tuỳ thuộc vào quy định của Nhà
nước về chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp và yêu cầu quản lý của doanh nghiệp. Phương pháp khấu hao được lựa chọn phải đảm bảo thu hồi vốn
nhanh đầy đủ và phù hợp với khả năng trang trải chi phí của doanh nghiệp. Hiện nay, các doanh nghiệp đang sử dụng một trong các phương pháp khấu hao sau:

1.1 Phương pháp khấu hao đều.


Cách tính khấu hao theo phương pháp này như sau:
Mức KH phải trích BQ năm
Nguyên giá TSCĐ BQ
Tỉ lệ KHBQ năm Nguyên giá SCĐ
= x
= Số năm sử dụng
Mức KH phải trích BQ tháng
Mức KHBQ năm =
12 Do khấu hao TSCĐ được tính vào ngày 01 hàng tháng nguyên tắc tròn
tháng nên để đơn giản cho việc tính tốn , quy định những TSCĐ tăng hoặc giảm trong tháng này thì tháng sau mới tính hoặc thơi tính khấu hao. Vì
thế, số khấu hao giữa các tháng chỉ khác nhau khi có biến động tăng, giảmvề tài sản cố định . Bởi vậy, hàng tháng kế toán tiến hành trích khấu hao theo cơng
thức sau: Số KH phải
trích tháng này
= Số KH đã
trích trong tháng trước
+ Số KH của những
TSCĐ tăng thêm trong tháng trước
- Số KH của
những TSCĐ giảm đi trong
tháng trước Cần chú ý rằng, với TSCĐ sau khi sửa chữa nâng cấp hoàn thành , mức khấu
hao mới trích hàng tháng được tính theo cơng thức sau:
Mức KH phải trích hàng tháng
Giá trị còn lại trước khi nâng cấp+ Giá trị nâng cấp =
Số năm ước tính sử dụng sau khi sửa chữa x12
Trang
31
1.2.Phương pháp khấu hao theo sản lượng.
Cách tính này cố định mức khấu hao trên một đơn vị sản lượng nên muốn thu hồi vốn nhanh,khắc phục được hao mòn vơ hình , đòi hỏi doanh nghiệp phải
tăng ca, tăng kíp, tăng năng suất lao động để làm ra nhiều sản phẩm. Mức KH phải
trích trong tháng =
Sản lượng hồn thành trong tháng
x Mức KH BQ trên một
đơn vị sản lượng Trong đó:
Mức KHBQ trên một đơn vị sản lượng
Tổng số KH phảI trích trong thời gian sử dụng =
Sản lượng tính theo cơng suất tkế
1.3.Khấu hao theo giá trị còn lại.
Mức khấu hao tính theo giá trị còn lại được xác định theo cơng thức: 2x Giá trị còn lại của TSCĐ
Tổng mức KHBQ năm =
Số năm tính khấu hao

1.4. Khấu hao theo số dư giảm dần.


Ngày 31122001 , Bộ trưởng Bộ tài chính đã ban hành Quyết định sơ 2000QĐ-BTC về việc thực hiện thí điểm chế độ khấu hao tài sản cố định theo
phương pháp số dư giảm dần có điều chỉnh . Quyết định này phù hợp với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơng nghệ cao, cơng nghệ mà tài sản cố
định có tốc độ hao mòn vơ hình cao đòi hỏi phải khấu hao, thay thế và đổi mới nhanh nhằm theo kịp sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật.
Phương pháp trích khấu hao tài sản cố định theo số dư giảm dần có điều chỉnh được tiến hành theo các bước như sau:
+ Bước 1: Doanh nghiệp xác định thời gian sử dụng của tài sản cố định theo phương pháp đường thẳng Quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Quyết
định 1661999QĐ-BTC ngày 30121999; + Bước 2: Xác định mức trích khấu hao hàng năm của tài sản cố định bằng cách
lấy giá trị còn lại của TSCĐ nhân với tỷ lệ khấu hao nhanh. Trong đó, tỷ lệ khấu
Trang
32
hao nhanh bằng tỷ lệ khấu hao theo đường thẳng xác định ở Bước 1 nhân với hệ số điều chỉnh căn cứ vào chu kỳ đổi mới của máy móc , thiết bị;
Những năm cuối, khi mức trích khấu hao hàng năm xác định theo phương pháp số dư giảm dần nói trên bằng hoặc thấp hơn mức khấu hao tính bình quân
giữa giá trị còn lại và số năm sử dụng còn lại của TSCĐ , thì kể từ năm đó mức khấu hao được tính bằng giá trị còn lại của TSCĐ chia cho số năm sử dụng còn
lại của TSCĐ. Các doanh nghiệp thực hiện thí điểm chế độ khấu hao tài sản cố định tính theo phương pháp số dư giảm dần được hạch tốn chi phí khấu hao
hàng năm vào chi phí hợp lý để tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

2. Tài khoản và phương pháp hạch toán khấu hao.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×