1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Giới thiệu chung về Công ty: Sự ra đời của Công ty:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (324.28 KB, 60 trang )


CHƯƠNG II
THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CƠNG TÁC KẾ TỐN TÀI SẢN CỔ ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THỰC PHẨM
I. SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN Ở CƠNG TY CỔ PHẦN THIẾT BỊ THỰC PHẨM

1.1 Giới thiệu chung về Công ty:


Tên Công ty: Công ty Cổ phần Thiết bị thực phẩm Tên giao dịch tiếng Anh: FOODSTUFF EQUIPMENT JOINT STOCK
COMPANY Tên giao dịch: FSEC
Địa chỉ: Phú Minh, Phú Xuyên , Hà Tây. Điện thoại: 034784383 Fax: 034784261
Email: fsec ≅
hn.vnn.vn; fsechn ≅
fp.vn

1.2 Sự ra đời của Công ty:


Công ty Cổ phần Thiết bị thực phẩm được thành lập bằng việc Cổ phần hoá Công ty Thiết bị thực phẩm thuộc Tổng Công ty Mía đường I tại Quyết định só
6792QĐBNN-TCCB ngày 28 tháng 12 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT.
Tiền thân của Cơng ty, Nhà máy Cơ khí đường được thành lập tại Quyết định số 423LTTP-TCĐL ngày 3131975 của Bộ trưởng Bộ lương thực và thực
phẩm trên cơ sở tách ra từ cơng nơng nghiệp Mía Đường I ra đời. Lúc này Nhà máy Cơ khí Đường là doanh nghiệp thành viên của Liên hiệp.
Ngày 0921991, tại Quyết định số 13-NNTCCB-QĐ của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp CNTP, Nhà máy Cơ khí Đường được đổi tên thành Nhà máy Cơ
Khí thực phẩm thuộc liên hiệp các xí nghiệp Cơng nơng nghiệp Mía đường I- Bộ Nơng nghiệp và CNTP.
Căn cứ Quy chế thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 388 HĐBTngày 20111991 của Hội đồng Bộ trưởng. Thông
báo số 10 ngày 2611993 của Văn phòng Chính phủ và ý kiến của Thủ tướng
Trang
38
Chính phủ đồng ý cho phép thành lập lại doanh nghiệp Nhà nước. Bộ Nông nghiệp và CNTP ra Quyết định số 92NNTCCP-QĐ ngày 2811993 thành lập
lại Nhà máy Cơ khí Thực phẩm trực thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp cơng nơng nghiệp Mía đường I.
Tại Quyết định số 177NNTCCBQĐ ngày 2131995 của Bộ trưởng Bộ nơng nghiệp CNTP, Nhà máy Cơ khí thực phẩm lại được đổi tên thành Công
ty Thiết bị thực phẩm thuộc Liên hiệp các Xí nghiệp CNN Mía Đường I và đến năm 1995 Liên hiệp Mía Đường I được thành lập Tổng Cơng ty Mía đường I,
Cơng ty Thiết bị thực phẩm là Công ty thành việc trực thuộc Tổng Công ty cho đến nay.
Thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước được cụ thể hoá bằng Nghị định số 441998NĐ-Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Thực Phẩm ngày 2981998 của
Chính phủ. Căn cứ Tờ trình của Giám đốc Công ty Thiết bị Thực phẩm và Tờ trình của Tổng giám đốc Tổng Cơng ty Mía Đường I. Bộ Nông Nghiệp PTNT
ra Quyết định số 2262QĐBNN-TCCB ngày 2852001 cho phép cổ phần hố Cơng ty Thiết bị thực phẩm. Quyết định số 2667QĐBNN-TCCB ngày
1862001 thành lập Ban đổi mới quản trị Doanh nghiệp tại Công ty Thiết bị thực phẩm nhằm chỉ đạo thực hiện thắng lợi việc Cổ phần hố Cơng ty.
Ban Đổi mới quản trị doanh nghiệp Công ty Thiết bị thực phẩm đã lập Phương án Cổ phần hố trình Ban đổi mới quản trị doanh nghiệp tại Tổng Cơng
ty Mía đường I lập tờ trình trình Bộ. Tại Quyết định số 6792QĐBNN-TCCB ngày 28122002 Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT phê duyệt phương án
phương án Cổ phần hố Cơng ty Thiết bị thực phẩm và đồng ý chuyển Công ty Thiết bị thực phẩm thành Công ty Cổ phần Thiết bị thực phẩm. Cho phép phát
hành bán Cổ phiếu để thu hút thêm vốn. Được phép của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp PTNT tại văn bản số 1107BNN-TCCB ngày 2342002 ngày 27 và
ngày 2842002, Ban Đổi mới quản trị doanh nghiệp Công ty Thiết bị thực phẩm đã triệu tập Đại hội đồng Cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Thiết bị thực phẩm
thảo luận dự thảo điều lệ Công ty Cổ phần, phương án sản xuất kinh doanh 3
Trang
39
năm 2002-2005 bầu ra Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm sốt Cơng ty nhiệm kỳ thứ nhất. Ngày 0352002 Công ty Cổ phần Thiết bị thực phẩm được sở Kế
hoạch đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0303000043 và chính thức đi vào hoạt động theo điều lệ Công ty Cổ phần theo luật doanh
nghiệp ban hành và hoạt động theo điều lệ Công ty Cổ phần Thiết bị thực phẩm đã được Đại hội đồng Cổ đông lần thứ nhất thông qua với vốn điều lệ:
12.000.000.000đ.

1.3. Số lượng nhân viên:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (60 trang)

×