1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Nông - Lâm - Ngư >

Nguyên lý định lƣợng của kỹ thuật Real - time PCR Ƣu và nhƣợc điểm

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.5 MB, 91 trang )


22 TaqMan probe hoạt động theo nguyên tắc cụ thể ở Hình 2.13 như sau:

2.4.3.6. Nguyên lý định lƣợng của kỹ thuật Real - time PCR


Để định lượng số bản sao ban đầu của mẫu cần xét nghiệm, khi thực hiện định lượng qua Real - time PCR cần chạy kèm với các chuẩn đã biết chính xác số bản sao
Hình 2.13 Ngun tắc của TaqMan probe
Nguồn: Nguyễn Thái Thủy, 2003
23 ban đầu. Khi phản ứng Real - time PCR kết thúc, giá trị chu kỳ ngưỡng của mẫu xét
nghiệm và của các chuẩn được xác định ở thời điểm có sự tương quan tuyến tính giữa số chu kỳ và nồng độ huỳnh quang đo được pha log hay pha cấp số. Tại thời điểm
này, đường baseline subtracted đường đã trừ đi tín hiệu nền phải cắt tất cả các đường biểu diễn mối quan hệ giữa nồng độ huỳnh quang đo được và số chu kỳ. Tại vị trí cắt
này, tín hiệu huỳnh quang vượt qua tín hiệu nền rõ rệt. Chu kỳ ngưỡng của mẫu và chuẩn được xác định tại vị trí đó.
Đường chuẩn được hình thành dựa vào chu kỳ ngưỡng đã được xác định ở trên và nồng độ bản sao của các chuẩn đã biết. Chu kỳ ngưỡng của mẫu xét nghiệm được đối
chiếu qua chu kỳ ngưỡng của các chuẩn nằm trên đường chuẩn biểu diễn mối quan hệ giữa log số bản sao ban đầu và chu kỳ ngưỡng. Kết quả đối chiếu này sẽ cho giá trị log
số bản sao ban đầu của mẫu xét nghiệm qua phương trình Y = a.X + b trục Y: chu kỳ ngưỡng, trục X: log số bản sao ban đầu. Từ giá trị log số bản sao ban đầu này ta sẽ
quy đổi ra số bản sao ban đầu của mẫu xét nghiệm.

2.4.3.7. Ƣu và nhƣợc điểm


Ưu điểm của kỹ thuật này là khả năng định lượng chính xác số ADN tham gia phản ứng, quan sát trực tiếp tiến trình khuếch đại đang diễn ra theo từng chu kỳ khi phản
ứng Real - time PCR xảy ra Bio – Rad, 2004. Ngoài ra, Real - time PCR còn thể hiện một số ưu điểm nổi bật Nguyễn Thái Thủy, 2003:
- Không cần điện di sau khi thực hiện phản ứng Real - time PCR. - Quy trình đơn giản, tiến trình thực hiện nhanh, rút ngắn thời gian cho kết quả.
- Độ nhạy cao. - Độ đặc hiệu cao.
- Ống phản ứng PCR ln ln đóng, tránh nguy cơ ngoại nhiễm. Tuy nhiên Real - time PCR đòi hỏi phòng thí nghiệm phải có trang thiết bị máy
hiện đại, giá thành khá cao.

2.4.3.8. Ứng dụng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (91 trang)

×