1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Nông - Lâm - Ngư >

Hoá chất Trang thiết bị, dụng cụ và hoá chất 1. Trang thiết bị và dụng cụ

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.5 MB, 91 trang )


27

3.3.2.2. Hoá chất


Bộ kit “Real - time PCR phát hiện WSSV trên tôm” của công ty Nam Khoa do Bio - Rad tài trợ.
Các thành phần của bộ kit gồm có: - Bộ thuốc thử ly trích thơ ADN ở tơm gồm có các thành phần để pha dung dịch tách
chiết: nước cất 50 ml, NaOH 350 µl, SDS 150 µl, ống eppendorf 1,5 ml: 50 ống, chày nhựa dụng cụ nghiền mẫu dùng cho ống eppendorf: 10 cái gói x 5 gói
- 50 ống eppendorf, mỗi ống có chứa sẵn 48 µl hỗn hợp Real - time PCR gồm các thành phần: primer, dNTP, Taq polymerase, TaqMan probe, Mg
2+
, dung dịch đệm PCR.
- Đối chứng âm control -: 100 µl dung dịch TE 1X - Đối chứng dương control +: 100 µl ADN của WSSV
- 5 chuẩn standard std: 50 µl mỗi chuẩn có chứa ADN của WSSV với hàm lượng lần lượt là: 10
5
bản sao 2 µl, 10
4
bản sao 2 µl, 10
3
bản sao 2 µl, 10
2
bản sao 2 µl, 10
1
bản sao 2 µl. Bộ kit “Nested PCR phát hiện WSSV trên tơm” gồm có:
- Bộ thuốc thử ly trích thô ADN ở tôm với các thành phần tương tự như bộ thuốc thử ly trích thơ ADN ở tơm đi kèm trong bộ kit “Real - time PCR phát hiện WSSV trên
tơm” - 50 ống eppendorf, mỗi ống có chứa sẵn 48 µl hỗn hợp Non Stop Nested PCR gồm
các thành phần: dung dịch đệm PCR, Taq polymerase, dNTP, primer, Mg
2+
, UNG và dUTP.
Hình 3.4 Bộ kit Real - time PCR phát hiện WSSV trên tôm
28 - Đối chứng âm control -: 100 µl dung dịch TE 1X
- Đối chứng dương control +: 100 µl ADN của WSSV - Hóa chất dùng cho điện di: bộ thuốc thử điện di do cơng ty Nam Khoa sản xuất từ
các hố chất của Bio - Rad, Merck và Sigma gồm có dung dịch TBE 10X Tris - Boric acid - EDTA, agarose, dung dịch nạp mẫu 5X bromophenol blue và glycerol, dung
dịch ethidium bromide 10 mg ml, thang ADN chuẩn 100 – 1000 bp có khoảng cách 100 bp của Bio - Rad.
Bộ ly trích Instagene Matrix của cơng ty Bio – Rad: gồm có 20 ml dung dịch Instagene Matrix có các hạt nhỏ lơ lửng tích điện âm và các protein kinase. Các hạt
nhỏ này sẽ gắn kết với ion hóa trị hai các ion này hỗ trợ enzyme phân giải ADN mẫu trong dịch tách chiết ADN, nhờ đó các ion hóa trị hai được loại bỏ. Các protein kinase
có tác dụng biến tính các thành phần protein trong phần dịch nổi sau khi ly trích bằng SDS, NaOH và sốc nhiệt.
3.4. Phƣơng pháp nghiên cứu 3.4.1. Thu mẫu và bảo quản mẫu

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (91 trang)

×