1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học tự nhiên >

Nuôi cấy mô phân sinh meristem Nuôi cấy mô sẹo callus Nuôi cấy huyền phù tế bào

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1015.25 KB, 50 trang )


- Giảm chi phí vận chuyển từ nơi này đến nơi khác giúp việc trao đổi giống giữa nơi này đến nơi khác được dễ dàng.
- Tạo ra các sản phẩm tự nhiên như ở các cây bình thường như dược phẩm, thuốc nhuộm, hương liệu…
4.1.3 Một số kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật. 4.1.3.1 Nuôi cấy cơ quan
Có thể sử dụng kỹ thuật này để ni cấy các bộ phận của cây như lá, rể…Tuy nhiên hướng ứng dụng này không được áp dụng rộng rãi.
Kỹ thuật nuôi cấy cơ quan thường được áp dụng trong nước như: cắt lá, cành từ lô ống nghiệm đã tái sinh cây, cấy chuyền sang các lô ống nghiệm tiếp theo.

4.1.3.2 Nuôi cấy mô phân sinh meristem


Mô phân sinh thường là các mơ đỉnh chồi và cành có kích thước 0.1mm ÷ 1cm. Các mơ phân sinh dùng để nuôi cấy thường tách từ các mầm non, các chồi mới hình
thành hoặc các cành non. Đối với ni cấy mô phân sinh sự cân bằng giữa các chất điều hòa sinh trưởng rất
quan trọng. Muốn kích thích tạo chồi cần bổ sung cytokinine hoặc tổ hợp cytokinine với auxin. Muốn tạo rễ thì bổ sung các auxin như NAA, IAA,...
Nuôi cấy mô phân sinh được sử dụng để loại virus tạo cây sạch virus và nhân giống in vitro. Ni cấy mơ phân sinh còn được sử dụng để nghiên cứu quá trình hình
thành cơ quan, tạo cây đa bội qua xử lý colchicin. Kỹ thuật này được dùng rất nhiều trong công tác phục tráng cây trồng bị nhiễm
virus nên còn được gọi là phương pháp tạo cây sạch bệnh. Phương pháp này có từ năm 1937, tuy nhiên đến năm 1949 Linesset và Cornuet
mới bắt đầu tiến hành nuôi cấy đỉnh sinh trưởng ở cây thuốc lá. Sau đó, Morel và Martin đã ni cấy thành công đỉnh sinh trưởng cây thược dược 1952 và Cymbidium 1960.

4.1.3.3 Nuôi cấy mô sẹo callus


Mô sẹo là một khối tế bào khơng có tổ chức, hình thành từ các mơ hoặc cơ quan đã phân hóa dưới các điều kiện đặc biệt vết thương, xử lý với các chất điều hòa sinh
trưởng thực vật… Để ni cấy mơ sẹo, người ta có thể sử dụng hầu hết các cơ quan đang còn sống
của thực vật như: thân, lá, cuống…Tuy nhiên, người ta thường sử dụng các mẫu cấy còn non để q trình cảm ứng của mẫu xảy ra dễ dàng hơn.
Nuôi cấy mô sẹo được áp dụng trong nhiều trường hợp:
30
• Nhân giống in vitro đối với loài thực vật mà phương pháp nhân giống bằng
đỉnh sinh trưởng có hiệu quả khơng cao. •
Làm ngun liệu cho nuôi cấy tế bào đơn, thu nhận các hợp chất thứ cấp. •
Nghiên cứu các q trình hình thành cơ quan.

4.1.3.4 Nuôi cấy huyền phù tế bào


Huyền phù tế bào là một môi trường lỏng được lắc liên tục, trong đó có sự hiện diện của những tế bào soma cô lập hoặc những cụm nhỏ các tế bào có khả năng sinh phôi
có thể tái sinh thành một thực vật nguyên vẹn Henshaw và cộng sự, 1965; Torres 1989. Sự tạo huyền phù tế bào có khả năng sinh phôi trong môi trường lỏng được lắc liên
tục và sự tái sinh thực vật từ huyền phù tế bào này là hai giai đoạn quan trọng cần thiết cho phép thực hiện sự nhân giống in vitro ở mức độ công nghiệp. Ngoài ra các giai đoạn
này cũng cần thiết cho việc sử dụng các tác nhân vật lý, hóa học nhằm tuyển chọn các đặc tính thích hợp để phục vụ cho nhu cầu sống cầu sống của con người mà đặc biệt là
các kỹ thuật chuyển gen như bắn DNA, dung hợp tế bào…cũng như mọi thao tác ở mức tế bào.

4.1.3.5 Tạo phôi soma – tạo hạt nhân tạo


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (50 trang)

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay
×