1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học tự nhiên >

Chạy Real - time PCR Phân tích kết quả trên màn hình máy vi tính Chạy Non Stop Nested PCR

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.5 MB, 91 trang )


31

3.4.3.3. Chạy Real - time PCR


Kiểm tra lại tất cả các thông số đã thiết lập trên máy iCyler iQ, sau đó thực hiện Real - time PCR .

3.4.3.4. Phân tích kết quả trên màn hình máy vi tính


Phân tích kết quả dựa vào đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa nồng độ huỳnh quang và số chu kỳ, đồ thị biểu diễn đường chuẩn, bảng kết quả chạy mẫu chi tiết ở
mục 3.4.5.1. Quy trình thực hiện Real - time PCR được tóm tắt qua Sơ đồ 3.1.
32
Ly trích bằng SDS, NaOH và sốc nhiệt
Tinh sạch bằng Instagene Matrix
Chuẩn bị hỗn hợp Real - time PCR Mẫu tôm
Sơ đồ 3.1 Quy trình thực hiện Real - time PCR
Chạy Real - time PCR
i i
Q Q
Đồ thị biểu diễn mối quan hệ giữa nồng độ huỳnh quang và số chu kỳ
Phân tích kết quả
33
3.4.4. Thực hiện Non Stop Nested PCR 3.4.4.1. Chuẩn bị hỗn hợp để thực hiện phản ứng Non Stop PCR
- Sử dụng micropipette hút 2 µl dung dịch tách chiết ADN của mẫu cần phân tích cho vào ống eppendorf có chứa sẵn 48 µl hỗn hợp Non Stop Nested PCR để đạt thể
tích phản ứng sau cùng là 50 l. - Đối chứng âm: cho 2 µl đối chứng âm vào ống eppendorf có chứa sẵn 48 µl hỗn
hợp Non Stop Nested PCR. - Đối chứng dương: cho 2 µl đối chứng dương vào ống eppendorf có chứa sẵn 48
µl hỗn hợp Non Stop Nested PCR.
3.4.4.2. Thiết lập chƣơng trình thực hiện Non Stop Nested PCR trên phần mềm của máy iCycler
Chương trình luân nhiệt như sau: Chu kỳ 1: lặp lại 1 lần
Bước 1: 40
o
C 10 phút Chu kỳ 2: lặp lại 1 lần
Bước 1: 95
o
C 5 phút Chu kỳ 3: lặp lại 20 lần
Bước 1: 94
o
C 30 giây Bước 2: 58
o
C 30 giây Bước 3: 72
o
C 1 phút Chu kỳ 4: lặp lại 40 lần
Bước 1: 94
o
C 30 giây Bước 2: 51
o
C 30 giây Bước 3: 72
o
C 1 phút Chu kỳ 5: lặp lại 1 lần
Bước 1: 72
o
C 7 phút Giữ ở 4
o
C cho đến khi phân tích

3.4.4.3. Chạy Non Stop Nested PCR


Kiểm tra lại các thông số đã thiết lập trên máy iCycler, sau đó thực hiện Non Stop Nested PCR.
34

3.4.4.4. Điện di và phân tích kết quả


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (91 trang)

×