1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học tự nhiên >

PHƢƠNG PHÁP

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (949.86 KB, 44 trang )


22

3.4.2. Chuột


Thuộc loài chuột bạch Mus musculus trọng lượng khoảng 18 – 20 g, được mua tại Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh. Chuột thí nghiệm khỏe mạnh, sạch bệnh.

3.5. PHƢƠNG PHÁP


Nguyên tắc chung: Mọi thao tác thí nghiệm phải được thực hiện trong điều kiện vô trùng. Mọi dụng cụ thí nghiệm, mơi trường dinh dưỡng phải được vơ trùng trước
khi sử dụng.

3.5.1. Phƣơng pháp pha loãng vi sinh vật


Chủng vi khuẩn được hoạt hóa trên mơi trường BHI, ủ ở 37
o
C trong khoảng 18 – 24 giờ. Hút 1 ml dịch sau tăng sinh cho vào ống nghiệm chứa 9 ml NaCl vô trùng để
được độ pha loãng 10
-1
, lắc đều, hút 1 ml từ nồng độ này cho vào một ống nghiệm khác chứa 9 ml NaCl để được độ pha loãng 10
-2
, cứ tiếp tục tương tự ta được các độ pha lỗng tiếp theo. Các thí nghiệm trong nghiên cứu này sử dụng đến độ pha loãng
10
-8
.

3.5.2. Phƣơng pháp xác định mật độ tế bào bằng cách đếm khuẩn lạc


Hút 0,1 ml dịch vi khuẩn sau khi pha lỗng cho vào đĩa mơi trường XLD đã được chuẩn bị trước. Dùng que tam giác trải đều dịch trên môi trường. Mỗi độ pha
lỗng được trải ít nhất trên 2 đĩa. Ủ ở 37
o
C trong 18 - 24 giờ. Chọn các đĩa có số đếm từ 25 – 250 khuẩn lạc để tính kết quả. Số lượng vi sinh vật trong 1 ml mẫu được tính
theo cơng thức sau: [2, 3, 4]
Trong đó: C: Số lượng Salmonella trong 1 ml mẫu CFUml N: Số khuẩn lạc đếm được trên các đĩa đã chọn
n
i
: Số lượng đĩa được đếm tại độ pha loãng thứ i V
i
: Thể tích dịch mẫu cấy vào trong một đĩa f
i
: Độ pha loãng tương ứng. N
n
1
x V
1
x f
1
+ … + n
i
x V
i
x f
i
cfuml C =
23

3.5.3. Phƣơng pháp gây nhiễm trên chuột


Khử trùng sạch bề mặt khu vực tiến hành gây nhiễm bằng cồn. Người tiến hành gây nhiễm phải đeo găng tay cao su. Chuẩn bị một cái khay sạch. Dùng xy-lanh hút
lượng dịch vi khuẩn cần cho chuột uống. Cách gây nhiễm vi khuẩn vào chuột qua đường miệng được tiến hành như sau:
Đặt chuột bò trên bề mặt lồng, tay phải nắm lấy đi, ngón tay trỏ và ngón tay cái bên trái nắm lấy hai tai và gáy chuột, ngón tay út trái kẹp lấy đuôi của chuột. Lật ngửa
chuột lên và để theo chiều thẳng đứng. Tay phải lấy xy-lanh có dịch vi khuẩn và cho chuột uống. Thao tác được tiến hành nhẹ nhàng để tránh làm tổn thương chuột. Chuột
sau khi được gây nhiễm, theo dõi biểu hiện bệnh hằng ngày. Quá trình theo dõi được thực hiện liên tục trong 14 ngày.
3.5.4. Phƣơng pháp khảo sát sự hiện diện của Salmonella trong gan, lách, dạ dày, ruột non và ruột già
Chuột bị chết sau khi gây nhiễm hoặc sau thời gian theo dõi được tiến hành giải phẫu để xác định sự hiện diện của Salmonella trong gan, lách, dạ dày, ruột non và ruột
già. Cách tiến hành: Sau khi chuột chết, dùng kim ghim bốn chân của chuột trên
mảnh cao su được đặt trên khay mổ. Dùng kéo cắt da theo đường thẳng dọc theo chiều dài chuột và mở ra hai bên. Dùng kéo vô khuẩn để mở cơ hoành và lật ra hai bên để
quan sát nội tạng, gan, lách. Cắt lấy gan, lách, dạ dày, ruột non và ruột già cho một bao PE vô trùng. Cho một thể tích xác định nước muối NaCl 0,85 tùy theo khối lượng
gan, lách, dạ dày, ruột non và ruột già thu được vào bao PE. Dùng vật nặng có bề mặt nhẵn để nghiền nát các bộ phận đó. Tồn bộ dịch trong bao PE được cho vào bình tam
giác vơ trùng có nắp đậy mỗi bộ phận được cho vào những bình khác nhau, bình này được lắc trên máy lắc khoảng 1 giờ.
Dịch đồng nhất sau khi lắc được đem trải đều trên môi trường XLD để định lượng mật độ Salmonella trong gan, lách, dạ dày, ruột non và ruột già.
24
Hình 3.1. Dụng cụ mổ chuột
Hình 3.2. Các bộ phận dạ dày, gan, lách, ruột non và ruột già trong đĩa
a. b.
Hình 3.3. Khuẩn lạc Salmonella trên mơi trƣờng XLD a. Môi trƣờng trƣớc khi cấy; b. Khuẩn lạc đặc trƣng của Salmonella trên XLD
25

Phần 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (44 trang)

×