1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học tự nhiên >

KHẢ NĂNG GÂY BỆNH, GÂY CHẾT Ở CHUỘT DO CÁC CHỦNG SALMONELLA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (949.86 KB, 44 trang )


25

Phần 4. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN


4.1. KHẢ NĂNG GÂY BỆNH, GÂY CHẾT Ở CHUỘT DO CÁC CHỦNG SALMONELLA


4.1.1. Khả năng gây bệnh và gây chết chuột do các chủng Salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm
Thí nghiệm được tiến hành trên 4 chủng Salmonella được phân lập từ các nguồn bệnh phẩm nhận từ Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh. Các chủng Salmonella được
gây nhiễm vào chuột qua đường miệng sau khi được phục hồi trên môi trường BHI trong 18 – 24 giờ ở 37
o
C, theo dõi diễn biến bệnh lý ở chuột gây nhiễm trong thời gian 14 ngày. Mỗi chủng được gây nhiễm trên 4 chuột, mỗi chuột gây nhiễm 0,3 ml canh
khuẩn, mật độ vi sinh vật trong canh khuẩn đã được xác định trước bằng phương pháp đếm khuẩn lạc, thí nghiệm được lặp lại 2 lần. Kết quả thí nghiệm thu được sau 14 ngày
gây nhiễm được thể hiện ở Bảng 4.1.
Bảng 4.1. Kết quả thí nghiệm khả năng gây bệnh, gây chết cho chuột ở các chủng Salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm
STT Chủng
Mật độ gây nhiễm CFUml
Biểu hiện bệnh
Số lƣợng chuột chết
Thời gian gây chết
1 S.enteritidis 99.303
2,8 x 10
9 +
12 4 ngày
2,5 x 10
8
- 02
14 ngày 2
S.enteritidis 02.158 1,4 x 10
8 +
02 14 ngày
9,0 x 10
7
- 02
14 ngày 3
S. typhimurium 1,5 x 10
8 +
02 14 ngày
1,3 x 10
8 +
02 14 ngày
4 S. typhimurium 02.157
1,4 x 10
7 +
02 14 ngày
1,8 x 10
8 +
02 14 ngày
Ghi chú: +: có biểu hiện bệnh, -: không biểu hiện bệnh
26
Kết quả ở Bảng 4.1 cho thấy hầu hết các chủng Salmonella có nguồn gốc từ
bệnh phẩm đều có khả năng gây bệnh cho chuột. Nhưng chỉ có chủng S. enteritidis 99.303 có nguồn gốc từ bệnh phẩm người là chủng duy nhất có khả năng gây chết 12
chuột thí nghiệm sau 4 ngày gây nhiễm. Mật độ để Salmonella gây nhiễm vào chuột ở chủng S. enteritidis 99.303 là rất cao, khoảng 2,8 x 10
9
CFUml. Các chủng bệnh phẩm còn lại khơng có khả năng gây chết chuột nhưng hầu như đều làm cho chuột bệnh.
Biểu hiện bệnh của chuột là xù lông, biếng ăn, gầy và ít chuyển động. Đối với chủng S. enteritidis 99.303 và chủng S. enteritidis 02.158 với mật độ
gây nhiễm tương ứng là 2,5 x 10
8
CFUml và 9,0 x 10
7
CFUml thì biểu hiện bệnh lý của chuột không rõ ràng.
So sánh với các nghiên cứu khác về khả năng gây bệnh, gây chết chuột ở các chủng Salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm trên thì trong khảo sát này cho thấy mật
độ gây bệnh gây chết chuột cao hơn rất nhiều so với các khảo sát trước đó. Theo Lu và cộng sự 1999, mật độ gây chết 50 chuột thí nghiệm của các chủng S. enteritidis và
S. typhimurium trung bình vào khoảng 10
4
– 10
5
tế bào, một số chủng có độc lực mạnh có khả năng gây chết chuột với mật độ dưới 100 tế bào [3]. Theo Nguyễn Tiến Dũng
và cộng sự 2004, các chủng S. enteritidis 99.303 và S. enteritidis 02.158 đều có khả năng gây chết chuột sau 14 ngày gây nhiễm, với mật độ gây nhiễm tương ứng là 9,5 x
10
7
CFUml và 2,4 x 10
8
CFUml [5]. Trong khảo sát này, có sự khác biệt như vậy có thể do các lý do sau: 1 Các chủng Salmonella bị giảm hay mất độc lực do quá trình
bảo quản và cấy chuyền nhiều lần, 2 Các chủng phân lập từ các nguồn khác nhau nên có độc lực khác nhau…
4.1.2. Khả năng gây bệnh, gây chết ở chuột do các chủng Salmonella có nguồn gốc từ thực phẩm
Đối với các chủng Salmonella có nguồn gốc từ thực phẩm thì cũng được tiến hành thí nghiệm tương tự như trong các chủng từ bệnh phẩm trên. Thí nghiệm được
tiến hành trên 10 chủng có nguồn gốc từ những mẫu thực phẩm khác nhau. Kết quả thí
nghiệm thu được sau 14 ngày gây nhiễm được thể hiện ở Bảng 4.2.
27
Bảng 4.2. Khả năng gây bệnh, gây chết chuột ở các chủng Salmonella có nguồn gốc từ thực phẩm
Kết quả ở Bảng 4.2 cho thấy, trong số các chủng Salmonella có nguồn gốc từ
thực phẩm thì chỉ có 210 chủng là có khả năng gây bệnh cho chuột nhưng có biểu hiện nhẹ, khơng có khả năng gây chết chuột, mật độ gây nhiễm khoảng 4,8 x 10
8
– 5,9 x 10
10
CFUml. Các chủng còn lại sau khi gây nhiễm vào chuột, qua theo dõi trong suốt quá trình thí nghiệm cho thấy các chuột này đều khơng có biểu hiện bệnh hay
giảm cân. Trái lại, các chuột sau khi gây nhiễm này đều khỏe mạnh, nhanh nhẹn và tăng trọng sau 14 ngày gây nhiễm.
4.1.3. So sánh khả năng gây bệnh gây chết ở chuột giữa các chủng Salmonella từ bệnh phẩm và từ thực phẩm
Kết hợp kết quả được thể hiện trên Bảng 4.1 và Bảng 4.2 cho thấy có sự khác
biệt rõ ràng về khả năng gây bệnh gây chết chuột ở những chủng Salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm và từ thực phẩm. Các chủng Salmonella từ bệnh phẩm thì có độc lực
cao như có thể gây bệnh, gây chết chuột sau 14 ngày gây nhiễm. Những chuột khơng chết trong khoảng thời gian này thì đều có biểu hiện bệnh như xù lông, giảm cân…
Ngược lại, các chủng Salmonella từ thực phẩm thì chỉ có 210 chủng là có khả năng gây bệnh chuột nhưng với biểu hiện nhẹ, còn 8 chủng còn lại đều khơng có khả năng
STT Chủng
Mật độ gây nhiễm CFUml
Biểu hiện bệnh Số lƣợng
chuột chết Thời gian gây
chết
1 Salmonella SP 1b 1,1 x 10
8
- 02
2 Salmonella SP 2a 6,6 x 10
10
- 02
3 Salmonella SP 1a 4,8 x 10
9
- 02
4 Salmonella SB 10 5,9 x 10
10 +
02 14 ngày
5 Salmonella SB11 2,5 x 10
8
- 02
6 Salmonella Ô13 1,5 x 10
9
- 02
7 Salmonella B34 2,4 x 10
11
- 02
8 Salmonella M14 1,5 x 10
8
- 02
9 Salmonella VTr11 5,7 x 10
7
- 02
10 Salmonella H51 4,8 x 10
8 +
02 14 ngày
28 gây bệnh, gây chết chuột. Từ đó, có thể kết luận rằng độc lực của các chủng
Salmonella có nguồn gốc từ thực phẩm thấp hơn nhiều so với các chủng Salmonella có nguồn gốc bệnh phẩm.
Chuột bệnh Chuột khỏe mạnh
Hình 4.1. Biểu hiện ở chuột bệnh và chuột khỏe mạnh

4.2. KHẢ NĂNG XÂM NHIỄM VÀO GAN VÀ LÁCH CỦA CÁC CHỦNG SALMONELLA


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (44 trang)

×