1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Khoa học tự nhiên >

KHẢ NĂNG XÂM NHIỄM VÀO GAN VÀ LÁCH CỦA CÁC CHỦNG SALMONELLA

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (949.86 KB, 44 trang )


28 gây bệnh, gây chết chuột. Từ đó, có thể kết luận rằng độc lực của các chủng
Salmonella có nguồn gốc từ thực phẩm thấp hơn nhiều so với các chủng Salmonella có nguồn gốc bệnh phẩm.
Chuột bệnh Chuột khỏe mạnh
Hình 4.1. Biểu hiện ở chuột bệnh và chuột khỏe mạnh

4.2. KHẢ NĂNG XÂM NHIỄM VÀO GAN VÀ LÁCH CỦA CÁC CHỦNG SALMONELLA


4.2.1. Khả năng xâm nhiễm vào gan và lách chuột của các chủng Salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm
Khảo sát cũng được tiến hành ở 4 chủng Salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm. Chuột sau khi gây nhiễm được theo dõi các biểu hiện bệnh lý, các chuột chết
hoặc sau khi theo dõi 14 ngày được mổ để tách các phủ tạng gan và lách. Xác định mật độ Salmonella trong gan và lách bằng phương pháp đếm khuẩn lạc trên mơi trường
XLD. Kết quả thí nghiệm được thể hiện trên Bảng 4.3.
29
Bảng 4.3. Mật độ xâm nhiễm vào gan và lách chuột của các Salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm
Chủng Mật độ gây
nhiễm CFUml Chuột
Mật độ Salmonella CFUg
Trong gan Trong lách
S. enteritidis 99.303 2,8 x 10
9
Chết 8,2 x 10
5
2,1 x 10
6
Bệnh 2,5 x 10
2
5,2 x 10
2
2,5 x 10
8
Khỏe mạnh Khỏe mạnh
S. enteritidis 02.158 1,4 x 10
8
Bệnh 5,3 x 10
2
3,6 x 10
2
Bệnh 2,1 x 10
4
3,2 x 10
3
9,0 x 10
7
Khỏe mạnh 1,8 x 10
1
Khỏe mạnh
S. typhimurium 1,5 x10
8
Bệnh 8,9 x 10
1
1,2 x 10
2
Bệnh 2,1 x 10
4
3,2 x 10
3
1,3 x 10
8
Bệnh 4,7 x 10
2
5,5 x 10
1
Bệnh 9,5 x 10
3
4,4 x 10
3
S. typhimurium 02.157 1,8 x 10
8
Bệnh 1,3 x 10
3
2,0 x 10
3
Bệnh 2,2 x 10
2
3,0 x 10
2
1,4 x 10
7
Khỏe mạnh Khỏe mạnh
Kết quả Bảng 4.3 cho thấy 4 chủng Salmonella có nguồn gốc từ bệnh phẩm đều
có khả năng xâm nhiễm vào gan hoặc lách hoặc cả hai cơ quan chuột. Ngoại trừ, chủng S. enteritidis 99.303 và S. typhimurium 02.157 với mật độ gây nhiễm tương ứng
là 2,5 x 10
8
CFUml và 1,4 x 10
7
CFUml thì khơng có khả năng xâm nhiễm vào gan, lách, đồng thời biểu hiện bệnh lý ở chuột của các chủng này cũng không rõ ràng nhưng
nếu mật độ gây nhiễm cao hơn thì có thể xâm nhiễm vào gan, lách với mật độ cao. Ở chủng S. enteritidis 99.303 có khả năng gây chết chuột, mật độ Salmonella hiện diện
trong gan là 8,2 x 10
5
CFUg và trong lách là 2,1 x 10
6
CFUg. Kết quả cũng cho thấy rằng để gây chết chuột trước 14 ngày, mật độ gây nhiễm vào phải lớn hơn 10
9
30 CFUml, và Salmonella hiện diện trong gan, lách với mật độ cao từ 10
5
– 10
6
CFUg. Các chủng còn lại vẫn cho thấy có khả năng xâm nhiễm vào gan, lách nhưng với mật
độ thấp nên không làm chết chuột.
4.2.2. Mật độ xâm nhiễm vào gan và lách chuột của các chủng Salmonella có nguồn gốc từ thực phẩm
Thí nghiệm khảo sát khả năng xâm nhiễm vào gan và lách của các chủng Salmonella từ thực phẩm cũng tiến hành tương tự như chủng từ bệnh phẩm. Khảo sát
được thực hiện trên 10 chủng Salmonella, kết quả được thể hiện ở Bảng 4.4. Bảng 4.4. Mật độ xâm nhiễm vào gan và lách chuột ở các chủng Salmonella
có nguồn gốc từ thực phẩm
Chủng Mật độ Salmonella
gây nhiễm CFUml
Biểu hiện ở chuột
Mật độ Salmonella CFUg Gan
Lách
Samonella SP 1b 1,1 x 10
8
Khỏe mạnh 3,3 x 10
2
4,0 x 10
2
Khỏe mạnh Salmonella SP 1a
6,6 x 10
10
Khỏe mạnh Khỏe mạnh
Salmonella SP 2a 4,8 x 10
9
Khỏe mạnh Khỏe mạnh
Salmonella SB 10 5,9 x 10
10
Bệnh 4,9 x 10
3
8,1 x 10
3
Khỏe mạnh Salmonella SB 11
2,5 x 10
8
Khỏe mạnh Khỏe mạnh
6,1 x 10
1
8,5 x 10
1
Salmonella Ô13 1,5 x 10
9
Khỏe mạnh Khỏe mạnh
Salmonella B34 2,4 x 10
11
Khỏe mạnh Khỏe mạnh
Salmonella M14 1,5 x 10
8
Khỏe mạnh 8,3 x 10
1
Khỏe mạnh 8,3 x 10
1
Salmonella VTr11 5,7 x 10
7
Khỏe mạnh Khỏe mạnh
Salmonella H51 4,8 x 10
8
Bệnh 5,7 x 10
3
2,2 x 10
4
Khỏe mạnh 1,4 x 10
2
2,0 x 10
2
31
Kết quả trên Bảng 4.4, cho thấy trong 10 chủng Salmonella phân lập từ thực
phẩm thì có 5 chủng khơng có khả năng xâm nhiễm vào gan và lách chuột sau khi bị gây nhiễm, 5 chủng còn lại thì có khả năng xâm nhiễm vào gan hay lách nhưng với
mật độ thấp, từ 1,0 x 10
1
– 1,0 x 10
4
CFUg. Trong 14 ngày theo dõi chuột sau khi gây nhiễm cũng khơng thấy có sự biểu hiện bệnh lý, ngoại trừ Samonella SB 10 và H51.
Chủng Salmonella SB 10 và H51 có khả năng gây bệnh chuột, với mật độ xâm nhiễm vào gan và lách là từ 1,0 x 10
3
– 1,1 x 10
4
CFUg. Như vậy, các chủng Salmonella
phân lập từ thực phẩm khơng có khả năng gây bệnh hay có khả năng gây bệnh nhưng với biểu hiện bệnh tương đối nhẹ như có xù lơng nhưng không bị giảm cân sau 14
ngày theo dõi.
4.2.3. So sánh khả năng xâm nhiễm vào gan và lách giữa các chủng Salmonella từ bệnh phẩm và từ thực phẩm
Qua kết quả ở Bảng 4.3 và Bảng 4.4,
cho thấy có sự khác biệt rất rõ ràng về
khả năng gây bệnh gây chết và xâm nhiễm vào các cơ quan nội tạng gan và lách chuột giữa các chủng Salmonella phân lập từ bệnh phẩm và thực phẩm. Tất cả các chủng
Salmonella từ bệnh phẩm đều có khả năng xâm nhiễm vào cả gan và lách chuột, ngoại trừ hai chủng S. enteritidis 99.303 và chủng S. typhimurium 02.157 với mật độ gây
nhiễm thấp không đủ để gây bệnh chuột là khơng có khả năng xâm nhiễm vào gan và lách. Nhưng nếu tăng mật độ gây nhiễm lên thì chúng có thể gây bệnh và xâm nhiễm
vào gan và lách chuột với mật độ cao. Trong khi đó, các chủng Salmonella từ thực phẩm, trừ 2 chủng Salmonella SB 10 và H51 có khả năng gây bệnh chuột, 8 chủng còn
lại khơng có khả năng xâm nhiễm hay xâm nhiễm được vào gan hay lách nhưng với mật độ thấp từ 83 – 250 CFUg. Từ đó ta có thể kết luận rằng, các chủng Salmonella
có nguồn gốc từ bệnh phẩm thì có khả năng xâm nhiễm và gây bệnh mạnh hơn các chủng có nguồn gốc từ thực phẩm. Qua kết quả thí nghiệm này cũng cho phép kết luận
rằng độc lực của các chủng Salmonella có nguồn gốc từ thực phẩm rất thấp, thậm chí một số chủng khơng biểu hiện độc lực khi gây nhiễm vào chuột thí nghiệm.
32

4.3. KHẢ NĂNG XÂM NHIỄM SALMONELLA VÀO CÁC CƠ QUAN CỦA HỆ TIÊU HÓA CHUỘT


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (44 trang)

×