1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Vai trò và đặc điểm của đào tạo theo nhu cầu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (279.75 KB, 42 trang )


- Đào tạo đáp ứng nhu cầu tương lai của thị trường: theo hình thức này thì căn cứ vào tình hình phát triển hiện tại của nền kinh tế trong nước và xu thế
phát triển của thế giới để đưa ra nhưng dự đoán về những ngành nghề sẽ phát triển trong tương lai. Việc đào tạo này thường được tổ chức thành các lớp đào
tạo dài hạn từ 3 đến 6 năm, những lao động được tạo ra từ đây thường có trình độ cao; khả năng học hỏi, tiếp cận những thành tựu của khoa học công nghệ,
thích ứng với sự thay đổi là nhanh.Tuy nhiên nó cũng có nhược điểm là do thời gian đào tạo là dài nên đòi hỏi việc dự báo phải có tính chính xác cao để tránh
sự lãng phí nguồn lực và gia tăng tỷ lệ thất nghiệp.

3. Vai trò và đặc điểm của đào tạo theo nhu cầu


a Vai trò Đào tạo theo nhu cầu xã hội có một vai trò rất quan trọng đối với sự phát
triển của quốc gia, dân tộc. Ý nghĩa của nó khơng chỉ tồn tại trong một giai đoạn phát triển nhất định nào đó mà nó xun suốt q trình tồn tại và phát triển
của mỗi quốc gia, dân tộc bởi lẽ xã hội luôn luôn đi lên, nhu cầu của con người này càng cao, khoa học công nghệ phát triển từng ngày từng giờ … khiến cho
nhu cầu về nguồn nhân lực khơng chỉ dừng lại ở có đức tính tốt, cần cù, trung thành, có trách nhiệm nữa mà họ còn phải có tính sáng tạo, có khả năng xử lý
vần đề, có khả năng phân tích, có tinh thần đồng độI, có khả năng ăn nói diễn đạt …
Như vậy đào tạo theo nhu cầu xã hội có một vai trò rất to lớn, cụ thể là: - Nó khắc phục sự thiếu hụt trình độ và kỹ năng của từng cá nhân so với
yêu cầu cụ thể do cơng việc hiện tại và trước mắt của chính mỗi cá nhân đó đặt ra.
- Đáp ứng sự thiếu hụt trầm trọng về nguồn nhân lực chất lượng cao cho các đơn vị tuyển dụng
- Tăng khả năng cạnh tranh của lao động trong nước so với nguồn nhân lực từ nước ngoài chảy vào.
8
- Làm giảm nhu cầu nhập khẩu lao động từ các nước của các đơn vị tuyển dụng trong nước
- Tiết kiệm chí phí và thời gian cho cơ quan tuyển dụng cũng như người lao động khi phải đào tạo lại.
b Đặc điểm
Đào tạo theo nhu cầu xã hội không phải là một loại hình đào tạo mới trên thế giới, nhưng đối với Việt Nam thì đây còn là một bài tồn khó cần giải quyết
trong giai đoạn hiện nay để có thể có một nguồn nhân lực tốt đáp ứng nhu cầu hiện tại và tương lai của đất nước.
Đào tạo theo nhu cầu có những đặc điểm sau: - Chi phí cho đào tạo là khá lớn cả về tiền bạc và cơng sức bởi nó thường
đòi hỏI cơ sở đào tạo phải nghiên cứu kỹ nhu cầu của thị trường cũng như phải đầu tư mua sắm những trang thiết bị hiện đại phục vụ giảng dạy và nghiên cứu
theo đúng những gì đang có trên thị trường, tiếp cận những phương pháp giảng dạy tiên tiến trên thế giới
- Chương trình đào tạo, bồi dưỡng đa dạng phù hợp với nhu cầu của người học và của các cơ quan sử dụng lao động.
- Luôn tồn tại sự chênh lệch giữa nhu cầu đào tạo và cung ứng đào tạo do nhu cầu ln biến đổi còn quy trình đài tạo thì lại có sức ỳ lớn.
- Nội dung đào tạo phải luôn gắn với thực tiễn

4. Phân loại nhu cầu đào tạo


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (42 trang)

×