1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (442.36 KB, 91 trang )


1.2. Quy trình kiểm tốn các khoản đầu tư tài chính dài hạn:


Quy trình kiểm tốn các khoản đầu tư tài chính dài hạn về cơ bản giống quy trình kiểm toán của các khoản mục khác trên Bảng cân đối, đó là: Lập kế
hoạch kiểm tốn - Thực hiện kiểm toán - Kết thúc kiểm toán. Trước khi tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm toán, kiểm toán viên phải đánh giá được hệ
thống kiểm soát nội bộ của khách hàng, từ đó đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm sốt để có thể xây dựng được một kế hoạch kiểm tốn cho các khoản mục trên
BCTC nói chung và khoản mục đầu tư tài chính dài hạn nói riêng.

1.2.1. Đánh giá hệ thống kiểm sốt nội bộ của khách hàng:


Trong kiểm tốn báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ và rủi ro kiểm sốt khơng chỉ để xác minh tính hữu
hiệu của kiểm sốt nội bộ mà còn làm cơ sở cho việc xác định phạm vi thực hiện các thử nghiệm cơ bản trên số dư và nghiệp vụ của đơn vị.
Việc đánh giá hệ thống kiểm sốt nội bộ được thực hiện theo trình tự nhất định và có thể khái quát theo ba bước cơ bản sau:
Bước 1: Thu thập hiểu biết về hệ thống kiểm sốt nội bộ và mơ tả chi tiết hệ thống kiểm soát nội bộ trên giấy tờ làm việc.
Trong giai đoạn này kiểm tốn viên tìm hiểu về kiểm soát nội bộ của đơn vị trên hai mặt chủ yếu: thiết kế kiểm soát nội bộ bao gồm thiết kế về qui
chế kiểm soát và thiết kế về bộ máy kiểm sốt; hoạt động liên tục và có hiệu lực của kiểm soát nội bộ.
Kiểm toán viên phải thu thập thơng tin về tính trung thực của Ban giám đốc với bản chất và phạm vi của các sổ sách kế tốn để xác minh các bằng
chứng đủ thích hợp và có sẵn để chứng minh cho các số dư trên BCTC. Riêng với khoản mục đầu tư tài chính dài hạn thường được xem là
khoản mục quan trọng trong Bảng Cân đối và là hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đáng kể đến nguồn vốn cũng như lợi nhuận của Doanh nghiệp. Vì thế
Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 8
hệ thống kiểm soát nội bộ của doanh nghiệp có hiệu quả hay khơng cũng ảnh hưởng tới khoản mục đầu tư dài hạn có được phản ánh trung thực và hợp lý
hay không. Cũng như giai đoạn tìm hiểu và khảo sát khách hàng, các phương pháp KTV áp dụng khi tìm hiểu hệ thống kiểm soát nội bộ liên quan đến
khoản mục đầu tư tài chính dài hạn là: •
Dựa vào kinh nghiệm trước đây của KTV với khách hàng: Hầu hết các cuộc kiểm tốn của một cơng ty được một cơng ty thực hiện hàng năm. Do
vậy KTV thường bắt đầu cuộc kiểm tốn với một lượng thơng tin đáng kể về hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng đã thu thập được từ các cuộc kiểm
tốn trước. Vì thế, kiểm sốt nội bộ với các khoản đầu tư tài chính dài hạn thường khơng thay đổi so với năm trước.
• Thẩm vấn nhân viên của Công ty khách hàng: Đối với khách hàng mới,
KTV có thể sử dụng phương pháp này để nắm bắt khái quát hệ thống kiểm soát nội bộ của khách hàng. KTV có thể sử dụng phương pháp này để trực tiếp
kiểm tra cách quản lý và kiểm soát các khoản đầu tư dài hạn của khách hàng. Đối với khách hàng thường niên công việc này giúp KTV cập nhật được
những thay đổi trong hệ thống KSNB của khách hàng, từ đó khoanh vùng được rủi ro đối với các khoản mục trên BCĐ.
• Xem xét và kiểm tra hệ thống sổ sách kế tốn đã hồn tất của khách
hàng, đối với các khoản đầu tư dài hạn, KTV kiểm tra tổng quát các biên bản họp của HĐQT hoặc của BGĐ để đánh giá khái quát về hệ thống quản lý cũng
như kiểm sốt các khoản mục đầu tư tài chính dài hạn này. Bước 2: Đánh giá ban đầu về rủi ro kiểm soát để lập kế hoạch cho
khoản mục đầu tư tài chính dài hạn: Rủi ro kiểm sốt được đánh giá thông qua những hiểu biết về hệ thống
KSNB.
Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 9
Nếu KTV đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng được vận hành hữu hiệu thì rủi ro kiểm sốt được đánh giá thấp và ngược lại. Ví dụ như cơng ty
khách hàng đầu tư vào một công ty liên kết mà qua phỏng vấn khách hàng, KTV nhận thấy khách hàng am hiểu các chuẩn mực về đầu tư vào công ty liên
kết và phân biệt được với các khoản đầu tư khác, đồng thời khoản đầu tư này được ghi nhận đầy đủ trong các biên bản họp của Đại hội đồng cổ đơng hoặc
BGĐ thì hệ thống KSNB đối với khoản mục đầu tư vào công ty liên kết vận hành khá hiệu quả. Từ đó, KTV có thể khoanh vùng rủi ro kiểm soát đối với
khoản đầu tư vào công ty liên kết thấp. Bước 3: Thực hiện thử nghiệm kiểm sốt thử nghiệm tn thủ:
Mục đích của thử nghiệm này là thu thập bằng chứng về sự hữu hiệu của các quy chế và thủ tục kiểm soát để giảm bớt các thử nghiệm cơ bản trên
số dư và các nghiệp vụ phát sinh. Đối với các khoản đầu tư tài chính dài hạn, thử nghiệm kiểm soát được
thực hiện với phương pháp chủ yếu là kiểm tra tài liệu xem các dấu hiệu phê duyệt đầu tư; hoặc rà soát sơ lược để theo dõi từng bước thực hiện nghiệp vụ
đó trên sổ sách hoặc trong thực tế để đánh giá về kiểm soát đối với nghiệp vụ này.
Sau khi đánh giá hệ thống KSNB của khách hàng KTV tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm toán chung cho cuộc kiểm toán và kế hoạch cụ thể đối
với từng khoản mục trên BCĐ, trong đó có lập kế hoạch kiểm toán cho kiểm toán khoản mục đầu tư tài chính dài hạn.
1.2.2. Lập kế hoạch kiểm tốn: 1.2.2.1. Thu thập thơng tin cơ sở:

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

×