1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Thu thập thơng tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng: Thực hiện thủ tục phân tích:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (442.36 KB, 91 trang )


doanh đồng kiểm sốt nào … để có thể lập kế hoạch thu thập thông tin của các bên hữu quan đó hoặc bước đầu dự đốn các vấn đề có thể phát sinh giữa các
bên liên quan để có thể hoạch định một kế hoạch kiểm toán phù hợp. Kiểm tốn các khoản đầu tư tài chính dài hạn thông thường không cần
tham khảo ý kiến của các chuyên gia, tuy nhiên trong một số trường hợp đặc biệt, KTV phải sử dụng ý kiến của chuyên gia như một bằng chứng kiểm toán
thu thập được để xác minh các khoản đầu tư dài hạn có được phản ánh trung thực và hợp lý trên BCĐ hay không và các chuyên gia ở đây thông thường là
các chuyên viên về luật kinh tế, những người hiểu rõ về các thủ tục cần thiết khi đầu tư vào công ty con hoặc cơng ty liên kết hoặc góp vốn liên doanh.

1.2.2.2. Thu thập thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng:


Các thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng giúp KTV nắm bắt được quy trình mang tính pháp lý có ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh
mà kiểm toán viên thu thập được trong q trình thu thập các thơng tin cơ sở. Những thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng thường được thu thập
trong quá trình tiếp xúc với BGĐ cơng ty, bao gồm các loại sau: •
Giấy phép thành lập và điều lệ công ty: Việc nghiên cứu tài liệu này giúp KTV hiểu được mục tiêu hoạt động và lĩnh
vực kinh doanh hợp pháp của công ty, dựa vào đó xác minh các khoản đầu tư của cơng ty có tuân thủ những nội dung trong giấy đăng ký kinh doanh và điều
lệ của Công ty hay không. •
Các BCTC, báo cáo kiểm toán, thanh tra hay kiểm tra, biên bản các cuộc họp cổ
đông, HĐQT và BGĐ của năm hiện hành hay trong năm trước: Dựa vào các báo cáo này, KTV có thể nhận thức được xu hướng phát triển của
khách hàng, xem trong năm hiện tại khách hàng có xu hướng tăng hoặc giảm
Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 13
các khoản đầu tư dài hạn, mục tiêu phát triển chiến lược của công ty là gì và các khoản đầu tư có mang lại lợi nhuận cao cho cơng ty.
• Các hợp đồng và cam kết quan trọng:
Các hợp đồng và cam kết quan trọng như: Hợp đồng góp vốn liên doanh, hợp đồng đầu tư vào công ty liên kết hoặc các hợp đồng và cam kết đầu tư khác là
mối quan tâm hàng đầu của cuộc kiểm toán.

1.2.2.3. Thực hiện thủ tục phân tích:


Theo CMKT hiện hành các thủ tục phân tích được áp dụng cho tất cả các cuộc kiểm toán và chúng thường được thực hiện trong tất cả các giai đoạn
của cuộc kiểm toán. Sau khi thu thập được thông tin cơ sở và thông tin về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng, KTV tiến hành thực hiện các thủ tục phân
tích đối với các thơng tin đã thu thập được để hỗ trợ cho việc lập kế hoạch. KTV thường thực hiện thủ tục phân tích ngang đối với khoản mục đầu
tư tài chính dài hạn, thường là so sánh số liệu kỳ này với số liệu kỳ trước hoặc giữa các kỳ với nhau. Nhờ đó KTV thấy được những biến động bất thường và
xác định được lĩnh vực cần chú ý.

1.2.2.4. Đánh giá tính trọng yếu và rủi ro:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

×