1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

2.3.1.2. Thơng tin về bộ máy kế tốn của cơng ty Cổ tập đồn Phú Thái:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (442.36 KB, 91 trang )


• Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và dịch vụ cho
thương hiệu Phú Thái – Thương hiệu của giá trị, sự tin cậy và phát triển bền vững.
• Định vị thương hiệu trở thành Tập đồn phân phối, hậu cần và tiếp thị
hàng đầu Việt Nam. Trụ sở chính: 186 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội.
Điện thoại :84.4 565 9099. Fax
:84.4 565 9088.
2.3.1.2. Thông tin về bộ máy kế tốn của cơng ty Cổ Phần tập đồn Phú Thái:
Hiện nay Cơng ty đang áp dụng chế độ Kế toán Doanh nghiệp được ban hành theo quyết định số 15QĐ-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài
chính. Theo đó, năm tài chính niên độ kế tốn của cơng ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đơn vị tiền tệ sử dụng
trong kế tốn là Đồng Việt Nam VND. Tại văn phòng Cơng ty Cổ phần Tập đoàn Phú Thái tại 186 Trường
Chinh Hà Nội, phòng kế tốn của Cơng ty gồm có 6 nhân viên kế tốn, trong đó có 1 kế toán trưởng, 1 kế toán tổng hợp và 4 kế toán viên, mỗi kế toán phụ
trách một số phần hành cụ thể. Cơng ty áp dụng hình thức kế tốn: chứng từ ghi sổ và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, thuế thu nhập doanh
nghiệp được tính bằng 28 trên tổng lợi nhuận thuần đạt được. Công ty còn có các chi nhánh ở Hải Dương, Hạ Long, Vĩnh Yên và Phú
Thọ, các chi nhánh này hạch toán phụ thuộc trên văn phòng Cơng ty. Hàng tháng các chi nhánh chuyển chứng từ lên văn phòng cơng ty để hạch tốn.
Ngồi ra, còn có chi nhánh ở Hồ Chí Minh và Đà Nẵng là hai chi nhánh hạch tốn độc lập với văn phòng Cơng ty.
Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 63

2.3.2. Kiểm toán đầu tư dài hạn tại Công ty cổ phần Phú Thái:


Công ty Cổ phần tập đoàn Phú Thái là khách hàng thường niên của AASC nên KTV nắm bắt khá rõ hệ thống KSNB và tổ chức bộ máy kế tốn
của Cơng ty này đồng thời cũng đánh giá được rủi ro kiểm toán đối với từng khoản mục cũng như khoanh vùng rủi ro được khoản mục đầu tư dài hạn trên
BCĐ.
2.3.2.1. Lập kế hoạch kiểm toán chung cho cuộc kiểm tốn Cơng ty Cổ phần tập đồn Phú Thái văn phòng:
Do Phú Thái là khách hàng thường niên của AASC và Phú Thái là công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán nên BCTC hàng năm đã được kiểm
toán và có độ tin cậy cao. Việc lập kế hoạch về cơ bản cũng có các bước sau: - Thời gian cho cuộc kiểm tốn tại văn phòng Cơng ty: từ 28012008 –
03022008. - Lựa chọn đội ngũ nhân viên trưởng nhóm chọn những KTV và trợ lý
là những nhân viên đã kiểm tốn BCTC của Cơng ty Phú Thái kỳ trước. -
Thu thập thông tin cơ sở mới: -
Thu thập thông tin mới về nghĩa vụ pháp lý của khách hàng: Cơng ty cổ phần Tập đồn Phú Thái đã có thêm một cơng ty con trong năm 2007.
KTV tiến hành thu thập những biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về quyết định đầu tư vào công ty con này.
- Đánh giá rủi ro kiểm tốn các khoản đầu tư tài chính dài hạn: Cơng
việc này được thực hiện khơng mấy khó khăn vì cuộc kiểm toán này là do các KTV đã kiểm toán BCTC năm trước của Phú Thái thực hiện.
- Thiết kế chương trình kiểm tốn các khoản đầu tư tài chính dài hạn:
Công việc này được KTV thực hiện dựa trên chương trình kiểm tốn các khoản ĐTDH do AASC thiết kế chung cho các khách hàng.
Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 64
2.3.2.2. Thực hiện kiểm toán các khoản đầu tư dài hạn tại Công ty Cổ phần tập đồn Phú Thái-văn phòng:
Bước đầu tiên khi thực hiện một cuộc kiểm tốn là trưởng nhóm phân cơng cơng việc cho các KTV khác và trợ lý kiểm toán của mình. Bước cơng
việc này được thực hiện như kiểm tốn cho Công ty Long Giang. Khoản đầu tư vào công ty con được xem là quan trọng trên BCĐ và là
một khoản mục trọng yếu nên việc kiểm toán khoản mục này cũng do trưởng nhóm thực hiện như kiểm tốn khoản mục góp vốn liên doanh của cơng ty
Long Giang. Các bước thực hiện kiểm toán cho khoản mục đầu tư vào công ty con ở Phú Thái tương tự với các bước thực hiện kiểm tốn góp vốn liên
doanh của Công ty Long Giang. Bước 1: Đối chiếu số dư đầu kỳ năm nay với số dư cuối kỳ năm trước; kiểm
tra số dư cuối kỳ năm nay đã được phản ánh chính xác trên BCTC được lập cho kỳ kế toán kết thúc vào ngày 31122007.
Bước 2: Tổng hợp tài khoản đối ứng với các tài khoản đầu tư tài chính dài hạn bằng cách kiểm tra sổ cái các tài khoản đầu tư tài chính dài hạn.
Bước 3: Kiểm tra chi tiết với các khoản đầu tư tăng và giảm trong kỳ sau khi đã kiểm tra sổ cái và lọc các khoản đầu tư tăng và giảm trong kỳ
Mẫu giấy làm việc của các bước thực hiện kiểm toán như sau:
Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 65
Bảng 9: GLV đối chiếu số dư TK 221
Cơng ty TNHH Dịch vụ Kế tốn và Kiểm toán
Auditing and Accounting Financial Consultancy service company AASC Thành viên INPACT Quốc tế
Tên khách hàng: Công ty CP Phú Thái Văn phòng Niên độ kế tốn: 2007 Người thực hiện: HTN
Khoản mục: TK 221 Ngày thực hiện: 29012008 Bước công việc: Tổng hợp tài khoản Tham chiếu: D11
Dư đầu kỳ: 2.500.000.000 Ly
Phát sinh Nợ trong kỳ: 1.500.000.000 Phát sinh Có trong kỳ: -
Dư cuối kỳ: 4.000.000.000 Ag
…………………………………………………………………………………… ……………………………………………….....… Người kiểm tra: …………
……………………………………….....................Ngày kiểm tra: ………….
Bảng 10: GLV đối chiếu số dư TK 223
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Kiểm toán
Auditing and Accounting Financial Consultancy service company AASC Thành viên INPACT Quốc tế
Tên khách hàng: Cơng ty CP Phú Thái Văn phòng Niên độ kế toán: 2007 Người thực hiện: HTN
Khoản mục: TK 223 Ngày thực hiện: 29012008 Bước công việc: Tổng hợp tài khoản Tham chiếu: D2
Dư đầu kỳ: 1.500.000.000 Ly
Phát sinh Nợ trong kỳ: - Phát sinh Có trong kỳ: -
Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 66
Dư cuối kỳ: 1.500.000.000 Ag
…………………………………………………………………………………… ………………………………………………… Người kiểm tra: …………
……………………………………….....................Ngày kiểm tra: ………….
Bảng11: GLV đối chiếu số dư TK 228
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Kiểm toán
Auditing and Accounting Financial Consultancy service company AASC Thành viên INPACT Quốc tế
Tên khách hàng: Cơng ty CP Phú Thái Văn phòng Niên độ kế toán: 2007 Người thực hiện: HTN
Khoản mục: TK 228 Ngày thực hiện: 29012008 Bước công việc: Tổng hợp tài khoản Tham chiếu: D3
Dư đầu kỳ: 500.000.000 Ly
Phát sinh Nợ trong kỳ: - Phát sinh Có trong kỳ: -
Dư cuối kỳ: 800.000.000 Ag
………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Người kiểm tra: …………
……………………………………….....................Ngày kiểm tra: …………. Đối với TK 223 - đầu tư vào công ty liên kết và TK 228 – ĐTDH khác,
trong năm 2007 không phát sinh tăng hoặc giảm nên KTV chỉ đối chiếu số dư đầu kỳ với BCTC đã kiểm toán năm trước để xem giá trị của khoản đầu tư
này đã được kết chuyển sang kỳ kế toán năm nay chính xác. Đối với TK 221- đầu tư vào công ty con, trong năm 2007 phát sinh tăng
một khoản 1.500.000.000 VNĐ là đầu tư vào Công ty cổ phần đầu tư và xây
Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 67
dựng Phú Thái. KTV thực hiện kiểm tra TK đối ứng với khoản phát sinh tăng này.
Bảng 12: GLV Tổng hợp đối ứng TK 221
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Kiểm toán
Auditing and Accounting Financial Consultancy service company AASC Thành viên INPACT Quốc tế
Tên khách hàng: Công ty CP tập đồn Phú Thái văn phòng Niên độ kế toán: 2007 Người thực hiện: HTN
Khoản mục: TK 221 Ngày thực hiện: 29012008 Bước công việc: Tổng hợp phát sinh tài khoản Tham chiếu: D
TK đối ứng Phát sinh Nợ
Phát sinh Có 112
11.375.000.000 -
211 2125.000.000
1 : Chuyển tiền góp vốn vào Cơng ty đầu tư và xây dựng Phú Thái 2 : Góp vốn bằng Tài sản ơ tơ biển kiểm sốt 29T – 0465
………………………………………………………………………………… …………………………………………………… Người kiểm tra:………….
…………………………………………………….Ngày kiểm tra: …………..
Sau khi xác định các TK đối ứng với TK 221, KTV tiến hành kiểm tra chi tiết việc phát sinh tăng khoản đầu tư vào công ty con này. Kiểm tra chi tiết
gồm có kiểm tra biên bản họp Hội đồng cổ đơng quyết định đầu tư vào công ty con này nội dung cuộc họp, căn cứ để đầu tư, ngày tháng cuộc họp … và
kiểm tra chi tiết việc thành lập công ty con này giấy đăng ký kinh doanh, ngành nghề kinh doanh, mã số thuế …, biên bản xác nhận vốn góp đầu tư
vào Cơng ty đầu tư và xây dựng Phú Thái; đồng thời kiểm tra việc chuyển
Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 68
tiền đầu tư và việc bàn giao lại tài sản đầu tư cho công ty con. -
Kiểm tra biên bản cuộc họp hội đồng cổ đông: Kiểm tra biên bản họp này, KTV xác nhận được ngày tháng của biên bản họp là 29032007,
quyết định đầu tư vào công ty con được 100 phiếu biểu quyết của Hội đồng cổ đông, căn cứ để đầu tư và mục đích đầu tư là muốn mở rộng hoạt động
kinh doanh và định vị thương hiệu trở thành tập đoàn phân phối lớn nhất Việt Nam.
- Kiểm tra giấy phép thành lập Công ty đầu tư và xây dựng Phú Thái,
KTV xác minh được ngày tháng trên giấy Đăng ký kinh doanh là ngày 20042007, phù hợp với biên bản họp quyết định đầu tư vào công ty con.
Như vậy ngày 20042007 Công ty đầu tư và xây dựng Phú Thái được thành lập với số đăng ký kinh doanh là 0103001461 do Sở KHĐT Hà Nội cấp sau
gần một tháng có quyết định đầu tư, Giám đốc Cơng ty là ông Nguyễn Văn Chức và công ty hoạt động với các ngành nghề kinh doanh như: đại lý mua
bán, ký gửi hàng hoá; mua bán đồ gia dụng; mua bán vật liệu xây dựng, thiết bị cấp nước trong nhà, thiết bị nhiệt và phụ tùng thay thế; mua bán đồ giải trí
gia đình và đồ điện gia dụng; kinh doanh dịch vụ khách sạn, nhà hàng, dịch vụ ăn uống; sản xuất lắp ráp đồ điện gia dụng, kinh doanh bất động sản …
Hoạt động kinh doanh này bổ sung những ngành nghề kinh doanh còn thiếu cho Cơng ty Cổ phần tập đồn Phú Thái nhằm giúp mở rộng ngành nghề kinh
doanh theo đúng mục đích đầu tư. -
Kiểm tra biên bản xác nhận vốn góp của Cơng ty Cổ phần tập đồn Phú Thái góp vốn cho Công ty đầu tư và xây dựng Phú Thái, KTV xác nhận
được tổng số vốn góp là 1.500.000.000 VNĐ chiếm 56 tổng số vốn chủ sở hữu của Công ty đầu tư và xây dựng tập đoàn Phú Thái, số vốn góp còn lại
được ghi nhận như sau: Cơng ty Cổ phần Thú Y Xanh góp 850.000.000 chiếm 32 tổng số vốn; Công ty TNHH Bất động sản Phú Thái góp
Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm tốn 46B 69
350.000.000 và chiếm 22 tổng số vốn. Tỷ lệ phần trăm vốn góp cũng là tỷ lệ phần trăm quyền biểu quyết trong Công ty đầu tư và xây dựng Phú Thái và
cũng là căn cứ để phân chia lãi lỗ của Cơng ty. -
Sau khi đã xác minh được tính hợp lý của khoản đầu tư vào công ty con này, KTV tiến hành kiểm tra chi tiết hình thức góp vốn: góp vốn bằng
tiền chuyển khoản và góp vốn bằng tài sản. + Góp vốn bằng tiền: KTV kiểm tra chứng từ ngân hàng trong đó quan tâm
đến ngày tháng chuyển tiền, số tài khoản, tên và địa chỉ người hưởng thụ, số tiền được chuyển.
+ Góp vốn bằng tài sản: KTV kiểm tra biên bản đánh giá lại tài sản, biên bản giao nhận tài sản trong đó quan tâm đến giá trị tài sản được đánh giá lại và
ngày tháng giao nhận tài sản, tên và địa chỉ của người nhận tài sản.
Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 70
Bảng 13: GLV kiểm tra chi tiết phát sinh tăng TK 221
Công ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Kiểm toán
Auditing and Accounting Financial Consultancy service company AASC Thành viên INPACT Quốc tế
Tên khách hàng: Công ty CP tập đồn Phú Thái văn phòng Niên độ kế toán: 2007 Người thực hiện: HTN
Khoản mục: TK 221 Ngày thực hiện:04032008 Bước công việc: Kiểm tra chi tiết Tham chiếu: D12
CT Nội dung
TKĐƯ Số tiền
Ghi chú kiểm tra SH
NT UNC07
2104 Chuyển tiền đầu tư vào công ty con 112
1.375.000.000 V TS
2104 Chuyển ô tô đầu tư vào công ty con 211
125.000.000 W Tổng
1.500.000.000

V: UNC đúng số tiền 1.375.000.000 VND ngày 21042007


Tên người hưởng thụ là :Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phú Thái
Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 71
Địa chỉ người hưởng thụ: Số 186 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội Như vậy việc góp vốn bằng tiền đã được thực hiện hợp lý và hợp lệ
W: Biên bản đánh giá lại tài sản được thực hiện hồi 08h30 ngày 21042007 do nhân viên hành chính Lê Thị Qun, kế tốn
trưởng Cơng Thanh Bình và Giám đốc Phạm Đình Đồn của Cơng ty Cổ phần tập đồn Phú Thái cùng với ơng Nguyễn Văn Chức – giám đốc và bà Lê Minh Châu kế toán tổng hợp của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thái cùng nhau tiến hành
thực hiện việc định giá lại tài sản là 01 chiếc ô tô Daihatsu biển kiểm soát 29T – 0465. Chiếc xe này NG là 175.000.000, đã hao mòn: 50.000.000, GTCL :125.000.000VND
Đồng thời có biên bản bàn giao xe ô tô 29T – 0465 cho ông Nguyễn Minh Đức – lái xe của công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phú Thái có giấy giới thiệu kèm theo vào hồi 15h ngày 21042007.
Như vậy, việc góp vốn bằng tài sản là chiếc ơ tô 29T – 0465 đc được thực hiện hợp lý và hợp lệ
……………………………………………………….………………………………………….Người kiểm tra: ………..……… ……………………………………………………………………………………......................Ngày kiểm tra: …………….…..
Qua việc kiểm tra và xác minh khoản đầu tư vào cơng ty Cổ phần tập đồn Phú Thái, KTV đã thu thập được bằng chứng để xác minh khoản đầu tư phát sinh này là có thật và được ghi nhận đúng đắn trên BCĐ của Công ty cổ
phần tập đoàn Phú Thái. KTV cũng đã thu thập được các bằng chứng để chứng minh cho ý kiến của mình, đó là:
Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm tốn 46B 72
Biên bản họp đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần tập đoàn Phú Thái về việc ra quyết định đầu tư vào công ty con là Công ty cổ phần đầu tư và xây
dựng Phú Thái, Giấy phép thành lập Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thái, Biên bản xác nhận vốn góp của Cơng ty cổ phần tập đoàn Phú Thái, Uỷ
nhiệm chi chuyển số tiền vốn góp, biên bản đánh giá lại tài sản và biên bản bàn giao tài sản cho Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Phú Thái … Tất cả
các bằng chứng kiểm toán này được copy lại một bản và được đánh tham chiếu là D để KTV lưu vào file hồ sơ kiểm toán 2007 khoản mục kiểm tốn
các khoản đầu tư tài chính dài hạn. Sau khi thu thập đủ bằng chứng kiểm toán để đưa ra ý kiến kiểm toán, KTV tiến hành lập trang kết luận kiểm toán đối
với khoản mục đầu tư vào công ty con – TK 221. Bảng 14: Trang kết luận kiểm tốn đối với TK 221
Cơng ty TNHH Dịch vụ Kế toán và Kiểm toán
Auditing and Accounting Financial Consultancy service company AASC Thành viên INPACT Quốc tế
Khách hàng : Cơng ty CP Phú Thái văn phòng Tham chiếu: D1S
Niên độ kế tốn :31122007 Kết luận kiểm tốn
Cơng việc kiểm tốn
Cơng việc kiểm tốn thực hiện đối với TK 221 - Đầu tư vào công ty con đã tiến hành theo đúng chương trình kiểm tốn.
Các vấn đề phát sinh và kiến nghị
Khơng có vấn đề trọng yếu phát sinh …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
Kết luận
Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 73
Dựa vào kết quả công việc, theo ý kiến của tôi: Ngoại trừ những vấn đề trên, Các cơ sở dẫn liệu làm cơ sở cho phần góp vốn liên doanh là trung thực và
thích hợp xét trên khía cạnh trọng yếu. Và tổng số dư 4.000.000.000 VNĐ là tương đối trung thực theo đúng các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung
và được lập nhất quán với năm trước. Người kiểm tra:
Người thực hiện: HTN Ngày kiểm tra:
Ngày thực hiện: 300108
Cũng như việc kiểm toán các khoản mục khác, khi KTV lập trang kết luận kiểm toán là đã thực hiện xong phần kiểm toán các khoản mục đó. Khi
cuộc kiểm tốn kết thúc KTV cũng mở một cuộc họp với khách hàng để thống nhất ý kiến và các bút toán điều chỉnh. Việc phát hành báo cáo kiểm
toán trên cơ sở các bút toán điều chỉnh là cơng việc cuối cùng chính thức kết thúc một cuộc kiểm toán tại một khách hàng. Phú thái là một tập đồn gồm
nhiều cơng ty nên kiểm tốn phải thực hiện kiểm tốn từng cơng ty sau đó lập báo cáo hợp nhất của tập đoàn. Và đối với Cơng ty cổ phần tập đồn Phú Thái
văn phòng thì trên BCTC riêng của văn phòng, khoản mục đầu tư vào công ty con được phản ánh với số dư cuối kỳ là 4.000.000.000 VNĐ.
2.4. So sánh quy trình kiểm tốn các khoản ĐTDH ở hai khách hàng Cơng ty Long Giang và Phú Thái do AASC thực hiện:
Bước lập kế hoạch kiểm toán đều được thực hiện như nhau đối với hai khách hàng. Ở cả hai công ty Long Giang và Phú Thái, các tài khoản ĐTDH
đều được xem là khoản mục trọng yếu trên BCTC nên đều được kiểm tốn bởi những KTV có kinh nghiệm và trình độ chun mơn cao. Để bước đầu
nắm bắt được các khoản ĐTDH ở cả hai công ty Long Giang và Phú Thái thì KTV cũng tiến hành phỏng vấn BGĐ về hình thức các khoản đầu tư để đánh
giá hệ thống KSNB của khách hàng. Sau đó mới tiến hành thực hiện cụ thể
Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm tốn 46B 74
cơng việc kiểm tốn khoản mục này. Về cơ bản, các bước thực hiện kiểm toán khoản đầu tư dưới hình thức góp vốn liên doanh ở Long Giang giống kiểm
tốn khoản đầu tư dưới hình thức đầu tư vào công ty con ở Phú Thái và KTV cũng không quan tâm chú trọng và kiểm tra và xác minh các khoản đầu tư
giảm có thể hạch tốn thiếu. Ngồi ra, KTV một điểm tương đồng nữa giữa hai cơng việc kiểm tốn khoản mục ĐTDH bên Long Giang và Phú Thái là
KTV chưa quan tâm lắm tới các khoản dự phòng giảm giá đầu tư dài hạn của năm nay cũng như việc phân chia lợi nhuận từ các khoản ĐTDH của các năm
trước. Khác với Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Long Giang là ĐTDH
dưới hình thức góp vốn liên doanh bằng tiền, KTV chỉ thu thập các bằng chứng liên quan đến các hợp đồng hợp tác kinh doanh và việc chuyển tiền
góp vốn, Cơng ty Cổ phần tập đồn Phú Thái ĐTDH dưới hình thức đầu tư vào cơng ty con nên KTV thu thập các chứng từ biên bản xác nhận giá trị vốn
góp và chứng từ liên quan đến việc chuyển tiền và chuyển tài sản. Đối với Công ty Phú Thái là khách hàng nhiều năm của AASC nên KTV đánh giá độ
tin cậy của BGĐ cao hơn so với Công ty Long Giang nên một số thủ tục để đánh giá hệ thống KSNB của Phú Thái được giảm bớt so với Long Giang.
Mặt khác Phú Thái là một tập đồn lớn và là một cơng ty đã được niêm yết trên thị trường chứng khoán nên rủi ro tiềm tàng và rủi ro phát hiện thấp hơn
so với Long Giang do cũng đã được uỷ ban chứng khốn kiểm tra lại BCTC. Nhìn chung quy trình kiểm tốn các khoản ĐTDH ở hai khách hàng
được thực hiện tương tự nhau. Tuy nhiên mỗi khách hàng có một đặc thù kinh doanh riêng và do phán đốn của KTV nên vẫn có một số điểm khác biệt
trong khi lập kế hoạch kiểm toán và thực hiện kiểm toán.
Bùi Thị Ngọc Anh - Kiểm toán 46B 75

PHẦN 3: NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (91 trang)

×