Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
Tổ chức bộ máy kế tốn của Cơng ty Chính sách kế tốn mà cơng ty áp dụng

Tổ chức bộ máy kế tốn của Cơng ty Chính sách kế tốn mà cơng ty áp dụng

Tải bản đầy đủ - 66trang

Cơng ty Cổ phần hóa dầu Qn Đội, Cơng ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng…
1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của cơng ty 1.4.1. Cơng tác kế tốn tại Cơng ty

1.4.1.2. Tổ chức bộ máy kế tốn của Cơng ty


Để phù hợp với đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý, bộ máy kế tốn của cơng ty được tổ chức theo hình thức tập trung. Với hình thức này thì tồn bộ
cơng việc kế tốn được tập trung tại phòng tài chính của cơng ty. Tại phòng tài chính, hàng ngày cập nhật, kiểm tra, kiểm soát hồ sơ, chứng từ ở tất cả các
phòng ban. Nghiệp vụ kinh tế tồn cơng ty cung cấp cho phòng theo quy chế về chế độ báo cáo luân chuyển chứng từ một cách có hệ thống, giám sát tài
chính kinh tế, hoạt động kinh tế ở từng thời điểm. Tạo thành mối liên kết chặt chẽ và phải tuân thủ một thể thống nhất về hoạt động kinh tế .
Mơ hình tổ chức bộ máy kế tốn của cơng ty được thể hiện ở sơ đồ sau
Sơ đồ 1.2: Sơ đồ tổ chức bộ máy kế tốn tại Cơng ty
Ngun ThÞ Hun KiĨm to¸n 45B
Chức năng nhiệm vụ của từng người trong bộ máy kế tốn :
Phòng kế tốn của cơng ty gồm 3 người được phân công như sau :
Kế tốn trưởng : Phụ trách cơng tác phòng tài chính - kế tốn, hướng
dẫn chỉ đạo, phân cơng kiểm tra, lập kế hoạch tài chính, tổ chức thực hiện các cơng việc theo chỉ tiêu, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tài chính hàng
tháng, q, năm của cơng ty.
Kế toán tổng hợp: Phụ trách, theo dõi định khoản các ghi chép các
khoản công nợ của công ty. Theo dõi tình hình vật tư, tình hình tăng giảm TSCĐ ghi sổ kế tốn kịp thời khi có sự thay đổi. Thực hiện việc tính tiền
lương dựa vào bảng chấm cơng, lập bảng thanh tốn tiền lương cho cán bộ công nhân viên trong công ty. Căn cứ vào bảng tổng hợp thanh toán Bảo hiểm
xã hội kế toán tiến hành trích Bảo hiểm xã hội theo chế độ hiện hành.
Thủ quỹ : Có nhiệm vụ giữ tiền mặt của công ty, theo dõi các khoản
thu chi và định khoản vào các sổ sách kế tốn có liên quan.

1.4.1.2. Chính sách kế tốn mà cơng ty áp dụng


■ Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 11N kết thúc ngày 3112N ■ Đơn vị tiền tệ sử dụng trong ghi chép kế toán: VNĐ
+ Nguyên tắc và phương pháp chuyển đổi các đồng tiền khác: quy đổi thành VNĐ
NguyÔn Thị Huyền Kiểm toán 45B
K toỏn trng
K toỏn tng hp Thủ quỹ
■ Hình thức sổ kế tốn áp dụng: Nhật ký chứng từ ■ Phương pháp ghi nhận doanh thu: Doanh thu ghi nhận khi dịch vụ
cung cấp cho khách hàng khi khách hàng chấp nhận thanh toán bất kể thu được tiền hay chưa thu được tiền.
■ Phương pháp kế toán TSCĐ + Nguyên tắc đánh giá TSCĐ: Theo giá thực tế
+ Phương pháp khấu hao TSCĐ áp dụng: TSCĐ được khấu hao theo phương pháp đường thẳng. Tỷ lệ khấu hao hàng năm được xác định phù hợp
với quyết định số 2062003QĐ-BTC ngày 12122003 Bộ Tài chính ban hành.
■ Phương pháp tính và nộp thuế GTGT: Theo phương pháp khấu trừ

1.4.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổ chức bộ máy kế tốn của Cơng ty Chính sách kế tốn mà cơng ty áp dụng

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×