Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
Quy trình kiểm tốn chung tại cơng ty

Quy trình kiểm tốn chung tại cơng ty

Tải bản đầy đủ - 66trang

trước. Cụ thể: năm 2006 doanh thu tăng 2500 triệu đồng so với năm 2005 tức đạt 119, lợi nhuận tăng 500 triệu đồng so với năm 2005 tức đạt 119 . Năm
2005 so với năm 2004, doanh thu tăng 1140 triệu đồng tức tăng gần gấp đôi năm trước, lợi nhuận tăng 324 triệu đồng tức đạt gấp đôi năm trước. Đây thực
sự là con số ấn tượng, điều này chứng tỏ sức phát triển rất mạnh mẽ của cơng ty. Do v ậy có thể nói tình hình tài chính của cơng ty là rất khả quan, rất vững
mạnh.

1.5. Quy trình kiểm tốn chung tại cơng ty


Quy trình kiểm tốn của cơng ty được xây dựng trên cơ sở tuân thủ những CMKT độc lập và chế độ kế toán hiện hành của Việt Nam, đồng thời
lựa chọn và vận dụng những chuẩn mực, thông lệ chung của quốc tế trong lĩnh vực kiểm toán trên cơ sở phù hợp với thực tế hoạt động kinh doanh và
quản lý kinh tế tại Việt Nam
Sơ đồ 1.3: Quy trình kiểm tốn báo cáo tài chính của cơng ty
Ngun ThÞ Hun KiĨm to¸n 45B
Trong q trình lập kế hoạch kiểm toán, sau khi nhận được thư mời kiểm toán, KTV sẽ tìm hiểu khách hàng, xác định mục tiêu kiểm toán, đánh
giá các rủi ro và đánh giá khả năng chấp nhận kiểm toán để đi đến ký kết hợp đồng kiểm tốn. Tiếp đó, KTV lên kế hoạch kiểm tốn cụ thể, KTV phải tìm
hiểu chi tiết về khách hàng, đánh giá rủi ro và đánh giá hệ thống kế tốn KSNB của khách hàng. Điều này có ý nghĩa rất quan trọng quyết định đến
việc chọn phương pháp kiểm toán phù hợp. Thực hiện kiểm toán kiểm toán viên trực tiếp sử dụng các thủ tục kiểm
toán áp dụng vào các chương trình kiểm tốn đã được lập theo các phần hành cụ thể. Các thủ tục kiểm tốn được cơng ty áp dụng trong quy trình kiểm tốn:
thủ tục kiểm sốt, thủ tục phân tích và thủ tục kiểm tra chi tiết để khẳng định tính trung thực hợp lý hợp pháp của từng nghiệp vụ kế tốn. Định kỳ, các
thành viên trong nhóm kiểm tốn phải tổng hợp kết quả kiểm toán, báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm toán cho cấp trên trực tiếp.
Giai đoạn kết thúc kiểm toán, KTV phải tạo dựng được căn cứ thuyết phục và đầy đủ để đưa ra ý kiến hợp lý cho báo cáo kiểm toán. Giai đoạn này
bao gồm các công việc cuối cùng để đưa ra báo cáo kiểm toán như: Soát xét hồ sơ, tổng kết kết quả của các công việc đã thực hiện được và xem xét các
Ngun ThÞ Hun KiĨm to¸n 45B
Lập kế hoạch kiểm tốn
Thực hiện kiểm tốn
Phát hành báo cáo kiểm tốn và Thư quản lý
vấn đề có thể phát sinh sau cuộc kiểm toán, lập tài liệu soát xét ba cấp, gửi văn bản dự thảo cho khách hàng, họp đánh giá và thông báo kết quả chính
thức, và cuối cùng thơng qua bản dự thảo và phát hành báo cáo kiểm tốn chính thức, có thể lập Thư quản lý nếu cần thiết.
PHẦN II
Ngun ThÞ Hun KiĨm to¸n 45B
THỰC TRẠNG CƠNG TÁC LẬP KẾ HOẠCH KIỂM TỐN TRONG KIỂM TỐN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DO CƠNG TY CỔ PHẦN
KIỂM TỐN THĂNG LONG THỰC HIỆN.
2.1 Các cơng việc trước kiểm toán. 2.1.1 Gửi thư chào hàng kiểm toán.

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Quy trình kiểm tốn chung tại cơng ty

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×