1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >
Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
Hợp đồng kiểm toán.

Hợp đồng kiểm toán.

Tải bản đầy đủ - 66trang

- Nhận diện lí do kiểm tốn của khách hàng
Để biết được điều đó, KTVcó thể phỏng vấn trực tiếp Ban giám đốc khách hàng đối với khách hàng mới hoặc dựa vào kinh nghiệm của cuộc
kiểm toán đã thực hiện trước đó đối với khách hàng cũ.Và trong suốt q trình thực hiện kiểm tốn sau này, KTV sẽ thu thập thêm thông tin để hiểu
biết thêm về lý do kiểm tốn của cơng ty khách hàng. Người sử dụng BCTC có thể rất đa dạng: là cơ quan Nhà nước,các
nhà đầu tư, nhà quản lý, khách hàng và người lao động...Thông tin họ cần nhận được với những yêu cầu khác nhau, trên nhiều khía cạnh và mục đích sử
dụng khác nhau. Do vậy, cơng ty kiểm tốn cần phải xác định lý do kiểm toán của khách hàng, căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như
dựa trên khả năng của công ty để đề ra quyết định hợp lý trong việc kí kết hợp đồng kiểm toán cũng như thiết kế phương pháp kiểm toán.

2.1.3 Hợp đồng kiểm toán.


Trước khi kiểm toán Công ty CPKT Thăng Long Thường tổ chức một cuộc họp với khách hàng. Cuộc họp nhằm đưa ra sự thống nhất giữa hai bên
về nội dung cũng như yêu cầu của khách hành về cuộc kiểm toán, ý kiến của Công ty CPKT Thăng Long và một số ý kiến bàn luận khác. Nội dung cuộc
họp này được tóm tắt vào hồ sơ kiểm tốn. Khi đã có sự thống nhất với khách hàng công ty sẽ soạn thảo hợp đồng
kiểm toán. Hợp đồng kiểm toán là cơ sở pháp lý để công ty thực hiện các bước tiếp theo của cuộc kiểm tốn và có thể ảnh hưởng đến trách nhiệm pháp
lý của công ty đối với khách hàng, nó đảm bảo cho cuộc kiểm tốn được thực thi. Sau đây là mẫu hợp đồng kiểm toán Công ty CPKT Thăng Long với Công
ty Sông Đà 25.
Biểu số 2.2: Mẫu Hợp Đồng Kiểm tốn
Ngun ThÞ Hun KiĨm to¸n 45B
CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGH ĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
HỢP ĐỒNG KIỂM TỐN
Số: 12 HĐKTTC Về việc kiểm tốn Báo cáo tài chính cho kỳ kế tốn từ 01012006 đến
31122006 của Công ty Sông Đà 25. ▪ Căn cứ vào Bộ Luật dân sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
ban hành ngày 14 tháng 6 năm 2005. ▪ Căn cứ Nghị định số 1052004NĐ – CP ngày 30 tháng 03 năm 2004 của
Chính phủ về kiểm toán độc lập. ▪ Thực hiện Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam số 210 về hợp đồng kiểm toán.
▪ Căn cứ Nghị định số 1872004NĐ-CP ngày 16112004 của Chính phủ. ▪ Căn cứ vào yêu cầu của Công ty Sông Đà 25 và khả năng đáp ứng của Công
ty Cổ phần Kiểm toán Thăng Long. Hợp đồng này được lập và ký kết ngày 02 tháng 01 năm 2007 giữa:
Bên A: Tên cơng ty
CƠNG TY SƠNG ĐÀ 25. Địa chỉ
Số 100 Đường Trường Thi - TP Thanh Hoá Số Điện thoại
037664.321 Đại diện
Bà Đỗ Thị Phượng Chức vụ
Giám đốc
Bên B:
Tên cơng ty CƠNG TY CỔ PHẦN KIỂM TOÁN THĂNG
LONG Địa chỉ
260 - Cầu Giấy - Hà Nội
Ngun ThÞ Hun KiĨm to¸n 45B
Đại diện Lê Ngọc Kh
Chức vụ Giám đốc
Sau khi trao đổi thỏa thuận, hai bên đi đến thống nhất ký hợp đồng với các điều khoản sau:
Đ iều 1
: Nội dung dịch vụ hợp đồng
Bên B – Cơng ty Cổ phần Kiểm Tốn Thăng Long sẽ cung cấp cho bên A dịch vụ:
- Kiểm toán BCTC cho kỳ kế toán từ 01012006 đến 31122006.
Điều 2: Luật định và chuẩn mực.
Dịch vụ kiểm toán được tiến hành theo Nghị định số 105CP ngày 30032004 của Chính Phủ về kiểm tốn độc lập và theo Chuẩn mực Kiểm
toán hiện hành của Việt Nam. Các Chuẩn mực này đòi hỏi bên B phải lập kế hoạch và thực hiện kiểm toán để đạt được sự hợp lý rằng BCTC khơng còn
chứa đựng những sai sót trọng yếu. Cơng việc kiềm tốn bao gồm việc kiểm tra và thực hiện nhựng thử nghiệm cơ bản các bằng chứng cho những khoản
mục và các thông tin trong BCTC. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá các chính sách chế độ về quản lý tài chính, chế độ kế tốn được áp
dụng, các ước tính và xét đoán quan trọng của Ban giám đốc cũng như việc đánh giá trình bày tổng thể Báo cáo tài chính.
Do bản chất và những hạn chế vốn có của kiềm toán cũng như của hệ thống kế toán và hệ thống KSNB của doanh nghiệp, có những rủi ro khó tránh
khỏi, ngồi khả năng của KTV và Cơng ty kiểm tốn trong việc phát hiện những sai sót.
...
Đại diện bên A Đại diện bên B
CÔNG TY SÔNG ĐÀ 25 CÔNG TY CPKT THĂNG LONG
Giám đốc Giám đốc
Ngun ThÞ Hun KiĨm to¸n 45B
Sau khi hợp đồng kiểm tốn được kí kết, cơng ty kiểm tốn trở thành chủ thể kiểm tốn chính thức của cơng ty khách hàng.

2.1.4 Lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện kiểm toán


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hợp đồng kiểm toán.

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×