1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >
Tải bản đầy đủ - 66 (trang)
Lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện kiểm toán

Lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện kiểm toán

Tải bản đầy đủ - 66trang

Sau khi hợp đồng kiểm tốn được kí kết, cơng ty kiểm tốn trở thành chủ thể kiểm tốn chính thức của công ty khách hàng.

2.1.4 Lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện kiểm toán


Việc lựa chọn dựa trên yêu cầu về số lượng, trình độ, yêu cầu về chuyên môn kĩ thuật do Ban giám đốc công ty kiểm toán trực tiếp chỉ đạo.
Với nhiều hoạt động lớn, đội ngũ KTV thường ở các mức kinh nghiệm khác nhau và có sự tham gia của các chuyên gia. Còn đối với những hợp đồng nhỏ
thì chỉ cần 1 hoặc 2 thành viên trong nhóm kiểm tốn. Việc lựa chọn đội ngũ nhân viên rất được Công ty CPKT Thăng Long chú trọng, bởi đây là yếu tố
quyết định đến uy tín và khả năng đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Biểu số 2.3: Kế hoạch chiến lược áp dụng cho khách hàng. CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM TỐN THĂNG LONG
Thành viên hiệp hội kế tốn ASEAN ASNAF
KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC
Khách hàng: Năm tài chính:
Người lập: Ngày:
Người duyệt: Ngày:
Các chỉ dẫn và yêu cầu:
- Kế hoạch chiến lược được lập cho các cuộc kiểm tốn có quy mơ, tích chất phức tạp, hoặc kiểm tốn BCTC cho nhiu nm;
Nguyễn Thị Huyền Kiểm toán 45B
- K hoch chiến lược do người phụ trách kiểm toán lập và được Giám đốc Cơng ty Phó giám đốc được uỷ quyền hoặc giám đốc chi nhánh phê
duyệt; - Nhóm kiểm tốn phải tn thủ các quy định của Cơng ty và phương
hướng mà Giám đốc đã duyệt trong kế hoạch chiến lược; - Trong quá trình lập kế hoạch kiểm tốn tơng thể và thực hiện kiểm
tốn nếu phát hiện những vấn đề khác biệt với nhận định ban đầu của Ban Giám đốc thì phải báo kịp thời cho Ban Giám đốc để có những điều chỉnh kịp
thời.
Đặc điểm của khách hàng:
quy mơ lớn, tính chất phức tạp, địa bàn rộng hoặc kiểm toán nhiều năm.
Nội dung và các bước cơng việc của kế hoạch chiến lược:
1. Tình hình kinh doanh của khách hàng tổng hợp những thông tin về lĩnh vực hoạt động, loại hình doanh nghiệp, hình thức sở hữu, công nghệ sản
xuất, tổ chức bộ máy quản lý và thực tiễn hoạt động của đơn vị đặc biệt lưu ý đến những nội dung chủ yếu như: Động lực cạnh tranh, phân tích thái cực
kinh doanh của doanh nghiệp cũng như các yếu tố về sản phẩm, thị trường tiêu thụ, giá cả và các hoạt động hỗ trợ sau bán hàng..
2. Xác định những vấn đề liên quan đếc BCTC như Chế độ kế toán, Chuẩn mực kế toán áp dụng, yêu cầu về lập BCTC và quyền hạn của Công ty;
3. Xác định vùng rủi ro chủ yếu của doanh nghiệp và ảnh hưởng của nó tới BCTC đánh giá ban đầu về rủi ro tiềm tàng và rủi ro kiểm soát;
4. Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ; 5. Xác định mục tiêu kiểm toán trọng tâm và phương pháp tiếp cận
kiểm toán; 6. Xác định nhu cầu về sự hợp tác của các chuyên gia;
7. Dự kiến nhóm trưởng và thời gian thc hin;
Nguyễn Thị Huyền Kiểm toán 45B
8. Giỏm c duyệt và thơng báo kế hoạch chiến lược cho nhóm kiểm toán. Căn cứ kế hoạch chiến lược đã được phê duyệt, trưởng nhóm kiểm
toán lập kế hoạch kiểm toán tổng thể và chương trình kiểm tốn.
2.2 Lập kế hoạch kiểm tốn tổng qt. 2.2.1. Tìm hiểu hoạt động kinh doanh của khách hàng.
Trong giai đoạn này KTV đánh giá khả năng có những sai sót trọng yếu, đưa ra đánh giá ban đầu về mức trọng yếu và thực hiện các thủ tục phân tích
để xác định thời gian cần thiết để thực hiện kiểm toán và việc mở tộng các thủ tục kiểm toán khác…Những hiểu biết về ngành nghề kinh doanh bao gồm:
Những hiểu biết chung về nền kinh tế, lĩnh vực hoạt động của đơn vị và sự hiểu biết cụ thể hơn về tổ chức và hoạt động của đơn vị kiểm tốn. KTV còn
phải hiểu cả những khía cạnh đặc thù của một tổ chức cụ thể như : cơ cấu bố trí của kiểm tốn nội bộ... để hiểu rõ các sự kiện, các nghiệp vụ và vị trí hoạt
động có thể tác động đến BCTC và để thực hiện quá trình so sánh khách hàng này với các đơn vị khác trong ngành đó.
Sự hiểu biết này có thể thu thập bằng nhiều cách khác nhau. Đó là trao đổi với Ban giám đốc; phỏng vấn nhân viên của đơn vị; trao đổi với KTV,
những người đã tiến hành kiểm toán cho khách hàng những năm trước hoặc đã kiểm toán cho khách hàng trong cùng ngành nghề kinh doanh hoặc nghiên
cứu các tạp chí chuyên ngành, niên giám thống kê. + Tham quan nhà xưởng: Một vòng tham quan nhà xưởng hoặc quan sát
trực tiếp hoạt động sản xuất kinh doanh của khách hàng giúp KTV nắm được quy trình sản xuất kinh doanh của khách hàng; gặp nhân vật chủ chốt và có
được nhận định ban đầu về phong cách điều hành của nhà quản lý. + Xem xét lại kết quả của cuộc kiểm tốn trước: Hồ sơ này có các tài
liệu như: sơ đồ tổ chức, điều lệ công ty, các bng kờ, chớnh sỏch tớn dng,
Nguyễn Thị Huyền Kiểm toán 45B
chính sách kế tốn. Qua đó KTV sẽ tìm thấy những thơng tin hữu ích về cơng việc kinh doanh của khách hàng.
+ Nhận diện các bên hữu quan: KTV xác định các bên liên quan và nhận định sơ bộ về mối quan hệ này ngay trong giai đoạn lập kế hoạch từ đó bước
đầu dự đốn các vấn đề có thể phát sinh giữa các bên liên quan để có thể hoạch định một kế hoạch kiểm tốn phù hợp.
+ Dự kiến nhu cầu sử dụng chuyên gia: Khi KTV đứng trước các tình huống đòi hỏi kiến thức chun mơn thì có thể cần tham vấn một chun gia.
Đó là những người hoặc văn phòng có năng lực, hiểu biết và khả năng cụ thể trong một lĩnh vực riêng ngồi lĩnh vực kế tốn và kiểm toán. Như việc đánh
giá một tác phẩm nghệ thuật, vàng bạc đá quý... Dưới đây là một biểu mẫu mô tả các thông tin mà các KTV của công
ty thu thập được khi kiểm tốn cho Cơng ty Sơng Đà 25.
Biểu số 2.4: Tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách hàng
Tên khách hàng: Công ty Sông Đà 25. Là Công ty được thành lập tại Việt Nam với thời gian hoạt động là 20 năm theo giấy phép đầu tư số 715GP
ngày 06112000, Giấy phép điều chỉnh số 715GPĐC ngày 1172000 do Uỷ ban nhân dân Nhà nước cấp.
Trụ sở của khách hàng: Số 100 Đường Tràng Thi – Thanh Hoá. Lĩnh vực kinh doanh: Hoạt động trong lĩnh vực Xây dựng.
Ngành nghề kinh doanh: Xây dựng Giám đốc: Bà Đỗ Thị Phượng
Kế toán trưởng: Bà Nguyễn Thị Thanh Hằng. Kiểm tốn năm tài chính: Ngày 01012006 đến ngày 31122006
Thời gian thực hiện kiểm toán: Ngày 15052006 n ngy 16052006.
Nguyễn Thị Huyền Kiểm toán 45B

2.2.2 Thu thp thông tin về nghĩa vụ pháp lý.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Lựa chọn đội ngũ nhân viên thực hiện kiểm toán

Tải bản đầy đủ ngay(66 tr)

×