1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Nông - Lâm - Ngư >

Mục tiêu chung Mục tiêu cụ thể Phương pháp luận Phương pháp nghiên cứu: 1 Phương pháp thu thập số liệu: Phạm vi không gian Phạm vi thời gian

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (359.58 KB, 47 trang )


MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

1. Mục tiêu chung


Phân tích tình hình tiêu thụ của Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm dinh dưỡng miền Nam trong năm 2009 để từ đó
đề ra những biện pháp nâng cao sản lượng tiêu thụ và mở rộng thị trường trong thời gian tới.

2. Mục tiêu cụ thể


Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm dinh dưỡng miền Nam
Xác định các nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ Dự báo khối lượng tiêu thụ
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Phương pháp luận


Quan điểm tiêu thụ sản phẩm: Vai trò tiêu thụ sản phẩm đối với doanh nghiệp:
2. Phương pháp nghiên cứu: 2.1 Phương pháp thu thập số liệu:
Nguồn số liệu thứ cấp được thu thập từ bộ phận kế tốn của
cơng ty TNHH thực phẩm dinh dưỡng miền Nam để làm số liệu phân tích.

2.2 Phương pháp phân tích:


Phương pháp so sánh tương đối. Phương pháp so sánh tuyệt đối.
Phân tích tiêu thụ theo bộ phận.
Ngồi ra, dựa vào các số liệu có được ta sử dụng phương pháp thống kê, sử dụng mơ hình kinh tế với phương
pháp hồi qui, ta tiến hành tổng hợp, phân tích, so sánh, đánh giá để thấy được tình hình tiêu thụ của công ty
trách nhiệm hữu hạn thực phẩm dinh dưỡng miền Nam
PHẠM VI NGHIÊN CỨU

1. Phạm vi không gian


Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm dinh dưỡng miền Nam SNFOOD.

2. Phạm vi thời gian


Chuyên đề được thực hiện từ 01012010 đến 03032010.
Số liệu trong đề tài từ 01012009 đến 31122009 3. Phạm vi nội dung
Nghiên cứu phân tích tình hình tiêu thụ ở Công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm dinh dưỡng miền
Nam
II. PHẦN NỘI DUNG
Chương 1 : Phân tích về tình hình tiêu thụ. Chương 2 : Nguyên nhân ảnh hưởng đến
tình hình tiêu thụ.

Chương 3 : Dự báo khối lượng tiêu thụ .


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TIÊU THỤ

I. Phân tích khái quát: 1. Phân tích về mặt sản lượng


Bảng 1.1 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của SNFOOD năm
2009 theo hình thức số lượng.
sản phẩm
2009 Thực
2009 Độ Lệch Hoàn
1 Kẹo cứng cao cấp Casoni
32000 Túi
150000 185300 35300
123.53
2 Ngũ cốc dinh dưỡng
Resoni 31000
Túi 30000
20500 -9500
68.33
3 Bánh qui le petit peurre
Bisoni 16000
Hộp 120000 135222
15222 112.69
4 Bánh qui kem hai mùi
Creamsoni 9000
Túi 123000 126000
3000 102.44
5 Bánh qui hỗn hợp hộp giấy
26500 Hộp 210000 195000 -15000
92.86
6 Bánh qui hỗn hợp hộp thiếc 44500 Hộp 210000 233000
23000 110.95
7 Bánh Bisoni dinh dưỡng
16000 Hộp 100000 50000
-50000 50
Nhận xét chung
Tình hình tiêu thụ thực tế của đa số các sản phẩm của công ty đều vượt mức
kế hoạch đề ra.Tuy nhiên, vẫn có các mặt hàng chưa đạt mức kế hoạch đề ra.
- Đối với sản phẩm Kẹo cứng cao cấp Casoni: tình hình thực hiện tăng 35300 túi tăng 23.53 so với kế hoạch.
- Đối với sản phẩm Ngũ cốc dinh dưỡng Resoni: tình hình thực hiện giảm 9500 túi giảm 31.67 so với kế hoạch
- Đối với sản phẩm Bánh qui le petit beurre Bisoni: tình hình thực hiện tăng 15222 hộp tăng 12.69 so với kế hoạch
- Đối với sản phẩm Bánh quy kem hai mùi Creamsoni: tình hình thực hiện tăng 3000 túi tăng 2.44 so với kế hoạch
- Đối với sản phẩm Bánh quy hỗn hợp hộp giấy: tình hình thực hiện giảm 15000 hộp giảm 7.14 so với kế hoạch
- Đối với sản phẩm Bánh quy hỗn hợp hợp thiếc: tình hình thực hiện tăng 23000 hộp tăng 10.95 so với kế hoạch
- Đối với sản phẩm Bánh Bisoni dinh dưỡng: tình hình thực hiện giảm 50000 hộp giảm 50 so với kế hoạch

2. Phân tích về mặt giá trị


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (47 trang)

×