1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Nông - Lâm - Ngư >

Phân tích về mặt giá trị

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (359.58 KB, 47 trang )


2. Phân tích về mặt giá trị


Bảng 1.2 Tình hình tiêu thụ sản phẩm của SNFOOD năm
2009 theo hình thức giá trị
2009 Thực
2009 Giá trị kế
1 Kẹo cứng cao
cấp Casoni 32000 Túi 150000 185300
4800000000 5929600000
2 Ngũ cốc dinh
dưỡng Resoni 31000 Túi
30000 20500
930000000 635500000
3 Bánh qui le petit
peurre Bisoni 16000 Hộp 120000 135222
1920000000 2163552000
4 Bánh qui kem
hai mùi Creamsoni
9000 Túi 123000 126000 1107000000 1134000000
5 Bánh qui hỗn
hợp hộp giấy 26500 Hộp 210000 195000
5565000000 5167500000
6 Bánh qui hỗn
hợp hộp thiếc 44500 Hộp 210000 233000
9345000000 10368500000
7 Bánh Bisoni
dinh dưỡng 16000 Hộp 100000
50000 1600000000
800000000
Cộng 25267000000 26198652000
hồn thành kế hoạch 103,69
Tình hình chung về tiêu thụ đạt 103.69 là tốt tăng 3.69 so với kế hoạch đề ra đạt được như vậy là nhờ
lượng bán ra tăng hơn so với kế hoạch của một số loại sản phẩm như Kẹo cứng cao cấp Casoni , Bánh quy le petit
beurre Bisoni, Bánh quy kem hai mùi Creamsoni, Bánh quy hỗn hợp hộp thiếc.
Tuy nhiên cũng có một số sản phẩm tiêu thụ bị giảm như ngũ cốc dinh dưỡng Resoni, bánh quy hỗn hợp hộp
giấy, bánh Bisoni dinh dưỡng. Vì thế cần phải xem xét lại khả năng tiêu thụ trên thị
trường của các loại bánh này, tình hình thực hiện các hợp đồng, chất lượng sản phẩm hoặc các phương pháp bán
hàng…
Phân tích bộ phận
Mức độ hoàn thành kế hoạch tiêu thụ mặt hàng:
15000032+2050031+12000016+1230009+19500026.5+21000024.5+5000016
x100
15000032+3000031+12000016+1230009+21000026.5+21000024.5+10000016
=
23775000
x100 =
94.1
25267000
• Vậy theo cách phân tích này, doanh nghiệp đã hoàn thành kế hoạch 94.1 chứ không phải 103.69 như
trên. Trong tình hình nền kinh tế vừa phục hồi sau khủng hoảng của năm 2008 và Việt Nam cũng là một
nước không ngoại trừ, nên kết quả đạt được như vậy là đáng ghi nhận chỉ giảm 5.9 so với kế hoạch.
NGUYÊN NHÂN ẢNH HƯỞNG ĐẾN TÌNH HÌNH TIÊU THỤ

I. Những nguyên nhân chủ quan


Có 3 nguyên nhân ảnh hưởng đến tình
hình tiêu thụ sản phẩm của cơng ty SNFOOD:
- Giá bán sản phẩm
- Chất lượng hàng hóa
- Ảnh hưởng của phương thức bán hàng
 Giá bán
Ảnh hưởng bởi chi phí ngun vật liệu, nhân cơng, vẩn chuyển… giá các loại hàng hóa thay thế và hàng hóa cạnh tranh.
Giá bán các sản phẩm của SNFOOD là khá “mềm”, phù hợp với túi tiền của người dân.
 Chất lượng hàng hóa
 Các sản phẩm của cơng ty khơng những ngon mà còn có nhiều cơng dụng khác: thơng cổ, chống say xe, giúp tinh thần sảns khoái, cung
cấp vitamin A, C, B6, B12 và acid Folic hổ trợ phát triển trí lực và tinh thần.
 Cơng ty khơng ngừng nâng cao chất lượng
 Phương thức bán hàng
 Tổ chức các đột bán hàng nhỏ lẻ tới các vùng nông thôn, tài trợ các cuộc thi, tặng quà cho hoc sinh
 Tiến hành quảng cáo trên các phương tiện đại chúng báo, đài… =
Tao dựng hình anh cho cơng ty

II. Ngun nhân khách quan


- Chính sách của Nhà nước
- Xã hội

1. Chính sách của Nhà nước


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (47 trang)

×