1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Nông - Lâm - Ngư >

Chính sách của Nhà nước Xã hội

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (359.58 KB, 47 trang )


1. Chính sách của Nhà nước


Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” là một chủ trương lớn của Đảng và
Nhà nước ta, tích cực hưởng ứng cuộc vận động này, SONIFOOD ln đồng hành cùng các chương trình
bán hàng về nông thôn, phiên chợ vui cho công nhân, phát triển mạnh mạng lưới bán hàng ở nơng thơn…
Vì vậy, sản phẩm của công ty ngày càng được biết đến nhiều hơn và tiêu thụ rộng hơn.

2. Xã hội


Theo hàm tiêu dùng Keynes, khi thu nhập thay đổi một đơn vị thì tiêu dùng thay đổi một lượng
luôn lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1, phần còn lại là tiết kiệm. Ta có cơng thức:
Y=b + b
1
X
Trong đó: -b
: mức tiêu dùng tự định -b
1
: hệ số thay đổi mức tiêu dùng -X: thu nhập
-b
1
X: mức tiêu dùng tăng tương ứng với mức tăng thu nhập
-Y: mức tiêu dùng tổng cộng
DỰ BÁO
KHỐI
LƯỢNG TIÊU THỤ
• Mối quan hệ giữa tổng sản lượng tiêu thụ với giá bán và chi phí quảng cáo
Gọi Yi là sản lượng tiêu thụ của loại sản phẩm i, ai là giá bán của sản phẩm i, bi là chi phí
quảng cáo sản phẩm i.
Dựa vào bảng số liệu, sau khi chạy hồi quy ta có được mơ hình ở dạng tổng qt:
Y = c + β
1
a + β
2
b + e
Bảng 3.1 Tình hình tiêu thụ kẹo cứng Casoni năm 2009
Tháng Giá VND
Chi phí quảng cáo1000VND
Số lượngtúi
012009 30000
45000 25000
022009 34000
30000 10000
032009 32500
35000 13000
042009 32500
31000 13100
052009 30000
31500 12900
062009 34000
30000 10300
072009 31500
42000 20000
082009 32000
40000 17000
092009 32000
35000 12500
102009 32000
38000 13500
112009 32000
38000 14500
122009 30000
45000 23500
Ta có phương trình hồi quy:
Y = 57949.87 – 1881.560a
1
+ 0.405b
1
Intercept 57949.87
X1GB -1881.56
X2 QC 0.4046298
2009
Tháng Giá
VNĐ Chi phí quảng cáo
1000VNĐ Số lượng
túi
012009 30000
45000 2800
022009 32000
30000 1000
032009 31000
35000 1400
042009 31000
31000 1400
052009 32000
31500 1050
062009 31000
30000 1150
072009 31000
42000 2100
082009 31000
40000 1950
092009 31500
35000 1500
102009 31000
38000 1700
112009 31000
38000 1900
122009 30000
45000 2550
Ta có phương trình hồi quy:
Y= 13700.560 – 459.447a
2
+ 0.033b
2
Coefficients
Intercep 13700.56
X1 GB -459.4472
X2 QC 0.0326196
Bảng 3.3 Tình hình tiêu thụ bánh quy Lepetit Beurre Bisoni năm 2009
Tháng Giá
VNĐ Chi phí quảng cáo
1000VNĐ Số lượng
hộp
012009 15000
45000 20222
022009 16500
30000 7000
032009 16000
35000 10000
042009 16000
31000 8000
052009 16000
31500 8000
062009 16500
30000 7000
072009 16000
42000 13000
082009 15500
40000 13000
092009 16000
35000 10000
102009 15500
38000 11000
112009 15500
38000 13000
122009 15000
45000 15000
Ta có phương trình hồi qui như sau:
Y = 16613.49 – 1413.786a
3
+
0.443b
3
Coefficients
Intercept 16613.49
X1 GB -1413.786
X2 QC 0.4429837
Creamsoni năm 2009
Tháng Giá
VNĐ Chi phí quảng cáo
1000VNĐ Số lượng
túi
012009 8000
45000 20000
022009 9500
30000 5000
032009 9000
35000 9500
042009 9000
31000 6500
052009 9000
31500 6500
062009 9500
30000 5000
072009 9000
42000 13000
082009 9500
40000 12200
092009 9000
35000 9800
102009 9000
38000 11000
112009 9000
38000 12500
122009 8000
45000 15000
Ta có phương trình hồi qui sau:
Y = 57473.64 – 5825.487a
4
+ 0.086b
4
Coefficients
Intercept 57473.64
X1 GB -5825.748
X2 QC 0.0857318
giấy năm 2009
Tháng Giá
VNĐ Chi phí quảng cáo
1000VNĐ Số lượng
hộp
012009 23000
45000 27000
022009 27000
30000 10000
032009 26500
35000 15500
042009 26500
31000 13000
052009 26500
31500 12000
062009 27000
30000 10000
072009 26500
42000 18500
082009 26000
40000 18000
092009 26500
35000 14000
102009 26500
38000 16000
112009 26500
38000 18000
122009 23000
45000 23000
Ta có phương trình hồi qui sau:
Y = 1069.227 – 481.141a
5
+ 0.563b
5
Coefficients
Intercept 1069.227
X1 GB -481.1408
X2 QC 0.56278751
thiếc năm 2009
Tháng Giá
VNĐ Chi phí quảng cáo
1000VNĐ Số lượng hộp
012009 40000
45000 32000
022009 46000
30000 13000
032009 45000
35000 17000
042009 44500
31000 15000
052009 44500
31500 16000
062009 46000
30000 13000
072009 44500
42000 23000
082009 44500
40000 21000
092009 45000
35000 17000
102009 44500
38000 19000
112009 44500
38000 21000
122009 40000
45000 26000
Ta có phương trình hồi qui sau:
Y = 128288.76 – 2473.812a
6
+ 0.004b
6
Coefficients
Intercept 128288.76
X1 GB -2473.812
X2 QC 0.0044297
Bisoni năm 2009
Tháng Giá
VNĐ Chi phí quảng cáo
1000VNĐ Số lượng hộp
012009 15000
45000 8000
022009 16500
30000 2600
032009 16000
35000 3500
042009 16500
31000 3200
052009 16500
31500 3200
062009 16500
30000 2700
072009 16000
42000 4800
082009 16000
40000 4300
092009 16000
35000 3800
102009 16000
38000 3900
112009 15500
38000 4000
122009 15500
45000 6000
Ta có phương trình hồi qui sau:
Y = 35165.74 – 2228.061a
7
+ 0.067b
7
Coefficients
Intercept 35165.74
X1 GB -2228.061
X2 QC 0.0672275
Kẹo cứng cao cấp Casoni Y = 57949.87 – 1881.560a
1
+ 0.405b
1
Ngũ cốc dinh dưỡng Resoni Y= 13700.560 – 459.447a
2
+ 0.033b
2
Bánh qui le petit peurre Bisoni Y = 16613.49 – 1413.786a
3
+ 0.443b
3
Bánh qui kem hai mùi Creamsoni
Y = 57473.64 – 5825.487a
4
+ 0.086b
4
Bánh qui hỗn hợp hộp giấy Y = 1069.227 – 481.141a
5
+ 0.563b
5
Bánh qui hỗn hợp hộp thiếc Y = 128288.76 – 2473.812a
6
+ 0.004b
6
Bánh Bisoni dinh dưỡng Y = 35165.74 – 2228.061a
7
+ 0.067b
7

1. Kết luận


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.ppt) (47 trang)

×