1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Kinh nghiƯm cđa Mü.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (386.32 KB, 70 trang )


1.3. Kinh nghiƯm cđa mét sè níc trong viƯc ph¸t triĨn NNL trong lÜnh vùc GD - §T.


1.3.1. Kinh nghiƯm của Mỹ.


Theo số liệu thống kê của Mỹ năm 2000, dân số nớc này là 274 triệu ngời, chiếm khoảng 4,5 dân số thế giới, tốc độ tăng dân số dới 1; lực lợng lao động
là 140 triệu ngời, chiếm 67 dân số.
Về việc phát triển NNL GD ở Mỹ, từ những năm 60 Mỹ đã có luật giáo dục đại học. Luật này đã tạo điều kiện cho việc GD - ĐT đợc thực hiện công bằng, có
hiệu quả và chất lợng, bảo đảm cho những ngời trong độ tuổi đi học và những ngời muốn đợc đào tạo có điều kiện học tập, nhất là việc hỗ trợ tài chính. Trong những
năm 90, Mỹ đã điều chỉnh chính sách GD để chuẩn bị đào tạo NNL cho thập niên đầu của thế kỉ XXI. Hiện nay, khoảng 67 học sinh tốt nghiệp trung học ở Mỹ
tiếp tục đợc theo học bậc CĐ và ĐH, giáo dục tiểu học và trung học là bớc khởi đầu quan trọng để thực hiện đào tạo NNL. Chính sách của Mỹ trong lĩnh vực này
bao gồm những qui định trực tiếp đối với học sinh, đảm bảo cho mọi học sinh có đầy đủ điều kiện tiếp cận một nền giáo dục hiện đại có chất lợng cao.
Thực hiện giảm qui mô lớp học. Đến năm 1999, quốc hội Mỹ đã thông qua điều luật liên quan đến vấn đề này, và chi 1,3 tỷ USD cho đào tạo, thuê giáo viên
đủ năng lực để từ năm 2000 - 2001 qui mô lớp học giảm trung bình còn 18 học sinh.
Nâng cao chất lợng giáo viên, chính phủ Mỹ năm 2000 đã chi 98 triệu USD cho chơng trình trợ cấp nâng cao chất lợng giáo viên và nhờ chính sách này đã góp
phần nâng cao đợc trình độ và phơng pháp giảng dạy cho giáo viên đồng thời chất lợng học tập của học sinh cũng đợc nâng lên.
Đối với giáo dục cao đẳng, đại học, chính phủ Mỹ luôn tạo cơ hội cho sinh viên và công dân Mỹ học đại học, cao đẳng nhằm nâng cao trình độ trong quá
trình làm việc. Năm 1997, chính phủ liên bang Mỹ lần đầu tiên đa ra hai chơng trình hỗ trợ giáo dục đại học cho 50 năm: Chơng trình học bổng HOPE 5 tỷ USD
cho năm 2000 và chơng trình tín dụng thuế học tập suốt đời. Đến năm 2000, có 43,1 triệu học sinh đạt tiêu chuẩn, trong đó 5,9 triệu học sinh nhận đợc học bổng
HOPE và 7,2 triệu đợc hởng tín dụng thuế học tập. Mỹ còn có chơng trình PELL với quỹ tài trợ cho cơ hội giáo dục, căn bản năm 2000 chi 7,6 tû USD, cung cÊp
tµi chÝnh trùc tiÕp cho sinh viên chi trả các chi phí học đại học. Nhà nớc đầu t ngân sách cao cho giáo dục nên tỷ lệ ngời biết chữ ở Mỹ,
Nhật Bản và Tây Âu cao xem bảng biểu. Hoạt động GD - ĐT và phát triển NNL ở Mỹ là một hoạt động có định hớng
rõ rệt cho phát triển kinh tế - xã hội, tri thức và thông tin, một nền kinh tế đơng đầu với cạnh tranh gay gắt trong toàn cầu hoá, trong đó Mỹ là cờng quốc kinh tÕ
sè mét.

1.3.2. Kinh nghiƯm cđa NhËt B¶n.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (70 trang)

×