1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Mục tiêu chiến lợc phát triển GD - ĐT.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (386.32 KB, 70 trang )


- Rút ngắn khoảng cách phát triển giữa Việt Nam và các nớc trong khu vực và trên thế giới, nhằm tránh đợc nguy cơ tụt hậu ngày càng xa trong điều kiện các
nớc vẫn tiếp tục phát triển là một thách thức gay gắt nhất. - Nền giáo dục Việt Nam đứng trớc nguy cơ về cơ cấu đào tạo, loại hình
từng lớp, những trang thiết bị, cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý, nhân viên trong ngành giáo dục hiện nay còn nhiều hạn chế về số lợng,
chất lợng, cơ cấu, đòi hỏi giáo dục Việt Nam phải phát triển đi trớc một bớc, đón đầu trong khí xuất phát điểm của chúng ta là nớc nông nghiệp lạc hậu, GDP bình
quân đầu ngời chỉ bằng 112 bình quân của thế giới, nhng lại phấn đấu để nâng cao trình độ tri thức, tăng cờng năng lực nội sinh, nắm bắt và vận dụng có hiệu
quả thành tựu khoa học - công nghệ mới nhất để hoàn thành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc.

3.1.2. Mục tiêu chiến lợc phát triển GD - ĐT.


Tạo bớc chuyển biến cơ bản về chất lợng giáo dục theo hớng tiếp cận với trình độ tiên tiến của thế giới, phù hợp với thực tiễn Việt Nam, của từng vùng,
từng địa phơng ; híng tíi mét x· héi häc tËp phÊn ®Êu đa nền giáo dục nớc ta
thoát khỏi tình trạng tụt hậu trên một số lĩnh vực so với các nớc phát triển trong khu vực.
Ưu tiên nâng cao chất lợng đào tạo nhân lực, cán bộ quản lý, kinh doanh giỏi và công nhân kỹ thuật lành nghề trực tiếp góp phần nâng cao sức cạnh tranh
của nền kinh tế ; ®Èy nhanh tiÕn ®é thùc hiƯn phỉ cËp trung học cơ sở. Đổi mới mục tiêu, nội dung, phơng pháp, chơng trình giáo dục các bậc học
và trình độ đào tạo. Xây dựng, nâng cao chất lợng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục,
đợc chuẩn hoá, đảm bảo chất lợng, đủ về số lợng, đồng bộ về cơ cấu, đặc biệt chú trọng nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, lối sống, lơng tâm, tay nghề của nhà
giáo ; thông qua việc quản lý, phát triển đúng định hớng và có hiệu quả sự nghiệp giáo dục để nâng cao chất lợng đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng những đòi hỏi
ngày càng cao của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nớc. Để thực hiện mục tiêu đó cần thực hiện mét sè nhiƯm vơ :
- Cđng cè n©ng cao chÊt lợng hệ thống các trờng s phạm, các trờng cán bộ quản lý giáo dục.
- Tiến hành rà soát, sắp xếp lại đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục để có kế hoạch đào tạo, bồi dỡng bảo đảm đủ số lợng và cân đối về cơ cấu; nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức cho NNL GD - ĐT. - Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung, chơng trình và phơng pháp giáo dục theo
hớng hiện tại và phù hợp với thực tiễn Việt Nam. - Xây dựng và hoàn thiện một số chính sách, chế độ đối với đội ngũ nhà
giáo, cán bộ quản lý giáo dục, tăng cờng sự lãnh đạo của Đảng đối với việc xây dựng và nâng cao chất lợng nhân lực GD - ĐT.
Thực hiện những mục tiêu đó cần có sự phối hợp, nhất trí của nhà nớc, Đảng các cấp, ngành trong đó ngành giáo dục đóng vai trò quan trọng và phải cần
có thời gian trải nghiệm để đạt đợc những mong muốn, những đòi hái cđa sù ph¸t triĨn kinh tÕ - x· héi đặt ra.

3.1.3. Quan điểm phát triển nguồn nhân lực trong lÜnh vùc GD - §T ë n- íc ta.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (70 trang)

×