1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tình hình cho vay Bất động sản Tình hình cho vay Bất động sản: Tỷ trọng nợ xấu và nợ quá hạn

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (957.81 KB, 82 trang )


59
Nguồn: Vietcombank Tổng huy động và dư nợ cho vay của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt
nam liên tục tăng, năm sau cao hơn năm trước. Tính đến 31122008, tổng huy động của ngân hàng là 157,494 tỷ đồng, tăng 23.5 so với cùng kỳ năm ngoái, dư
nợ cho vay là 111,643 tỷ đồng chỉ tăng 2.7 so với cuối năm 2007, thấp hơn nhiều so với mức tăng 60.5 của năm 2007 so với năm 2006.

3.4.1.2 Tình hình cho vay Bất động sản


Theo Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam, tính đến 31122008, Ngân hàng đã cho vay trong lĩnh vực bất động sản là 10,260 tỷ, tương đương 9,2
tổng dư nợ của Ngân hàng.
3.4.1.3 Tỷ trọng nợ xấu và nợ quá hạn Hình 3.13: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của Vietcombank
Nợ quá hạn = Nợ xấu + Nợ nhóm 2 7.51
4.66 Nợ quá hạn
Nợ xấu Tổng dư nợ
Nguồn: Vietcombank Theo Vietcombank, tính đến 31122008, Ngân hàng có 8,389 tỷ nợ q hạn
chiếm 7.51 tổng dư nợ, trong đó nợ xấu là 5,207 tỷ chiếm 4.7 tổng dư nợ của ngân hàng.
3.4.2 Ngân hàng Cơng Thương Việt nam 3.4.2.1 Tình hình huy động và cho vay:
Tình hình huy động vốn và cho vay của Ngân hàng liên tục tăng trong thời gian qua. Tính đến 31122008, tổng huy động của Ngân hàng Công Thương Việt
60
Nam đạt 174.6 ngàn tỷ, tăng 12.31 so với cuối năm 2007. Tổng dư nợ tín dụng cũng tăng 17.33 so với năm 2007, đạt 119,900 tỷ đồng.
Hình 3.14: Tình hình huy động và cho vay của Ngân hàng Công Thương Việt Nam 2004 -2008
94 110.76
129.8 155.46
174.6
69.24 74.63
102.19 80.15
119.9
20 40
60 80
100 120
140 160
180 200
2004 2005
2006 2007
2008
N ă
m Ngàn tỷ đồng
Tổng nguồn vốn huy động
Tổng dư nợ tín dụng
Nguồn: Vietinbank

3.4.1.2 Tình hình cho vay Bất động sản:


Theo Ngân hàng Công Thương Việt nam, hiện dư nợ cho vay bất động sản trong toàn hệ thống khoảng 13,000 tỷ, chiếm 11 tổng cho vay của ngân hàng và
có tăng nhẹ so với năm 2007. Qua đây cho thấy, về số tuyệt đối thì các Ngân hàng nhà nước cũng cho vay đáng kể vào thị trường này. Tuy nhiên tính về tỷ trọng cho
vay thì ở các Ngân hàng nhà nước vẫn còn chiếm tỷ trọng nhỏ, chưa đến mức phải báo động.

3.4.1.3 Tỷ trọng nợ xấu và nợ quá hạn


Theo Ngân hàng Công thương Việt Nam, nợ quá hạn đến thời điểm 31122008 là 2.27, trong đó nợ xấu là 1.09. Đây cũng là con số khá thấp so với
mức bình quân của ngành ngân hàng trong thời kỳ khủng hoảng vừa qua.
61
Hình 3.15: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của Vietinbank
Nợ quá hạn = Nợ xấu + Nợ Nhóm 2
Nợ xấu 1.09
Nợ quá hạn
2.27
Nguồn: Vietinbank
3.4.3 Ngân hàng TMCP Xuất nhập kh.u Việt nam 3.4.3.1 Tình hình huy động và cho vay:
Theo Ngân hàng TMCP Xuất nhập khNu Việt nam Eximbank, cuối năm 2008 ngân hàng đã huy động được 30,877 tỷ đồng tăng 44.1 so với cuối năm
2007, dư nợ cho vay đạt mức 21,232 tỷ đồng tăng 23 so với cùng kỳ năm ngối.
Hình 3.16: Tình hình huy động và cho vay của Eximbank
6,296 5,017
8,349 6,598
13,467 10,207
21,425 17,267
30,877
21,232
- 5,000
10,000 15,000
20,000 25,000
30,000 35,000
2004 2005
2006 2007
2008
Huy động vốn
Cho vay
62
Nguồn: Eximbank

3.4.3.2 Tình hình cho vay Bất động sản


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (82 trang)

×