1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Tài chính - Ngân hàng >

Tình hình cho vay Bất động sản Tình hình cho vay Bất động sản:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (957.81 KB, 82 trang )


62
Nguồn: Eximbank

3.4.3.2 Tình hình cho vay Bất động sản


Theo Ngân hàng TMCP Xuất nhập khNu Việt nam, dư nợ cho vay bất động sản tại thời điểm 31122008 khoảng 5,700 tỷ, chiếm 26.9 tổng dư nợ cho vay
của ngân hàng.
3.4.3.3 Tỷ trọng nợ xấu và nợ quá hạn Hình 3.17: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của Eximbank
Nợ quá hạn
7.9 Nợ xấu
4.71
Nguồn: Eximbank Theo Eximbank, nợ quá hạn tại thời điểm 2008 khoảng 1,677 tỷ đồng,
chiếm 7.9 tổng dư nợ, trong đó nợ xấu là 1,000 tỷ, chiếm 4.71 tổng dư nợ.
3.4.4 Ngân hàng TMCP Nam Việt 3.4.4.1 Tình hình huy động và cho vay:
Theo số liệu từ Ngân hàng TMCP Nam Việt, tính đên 31122008, tổng huy động ước đạt 9,574 tỷ tăng 6.43 so với năm 2007 và tăng 49.07 so với 6 tháng
đầu năm 2008. Trong khi cho vay chỉ là 5,474 tỷ đồng tăng 25.46 so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 1.3 so với 6 tháng đầu năm 2008.
63
Hình 3.18: Tình hình huy động và cho vay của Ngân hàng TMCP Nam Việt
8,995.7
6,422.6 9,574.3
4,363.4 5,546.9
5,474.6
2,000 4,000
6,000 8,000
10,000
2007 31062008
2008 Tổng huy động
Tổng cho vay
Nguồn: Navibank

3.4.4.2 Tình hình cho vay Bất động sản:


Theo số liệu từ Ngân hàng TMCP Nam Việt, tính đến 31122008, Ngân hàng đã cho vay 2,598 tỷ vào thị trường bất động sản, chiếm 47 tổng dư nợ cho
vay của Ngân hàng. Thực tế cho thấy, Ngân hàng đã đNy mạnh cho vay bất động sản từ cuối năm 2007, nên cuối năm 2008, dư nợ cho vay bất động sản không tăng
đáng kể so với năm 2007.
3.4.4.3 Tỷ trọng nợ xấu và nợ quá hạn Hình 3.19: Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của Ngân hàng TMCP Nam Việt
Nợ quá hạn = Nợ xấu + Nợ nhóm 2
Nợ quá hạn
9.8 Nợ xấu
2.91
64
Nguồn: Navibank Theo Ngân hàng TMCP Nam Việt, nợ quá hạn đến thời điểm 31122008
chiếm 9.8 tổng dư nợ cho vay, trong đó nợ xấu chiếm 2.91 Qua các số liệu của các Ngân hàng cho thấy, các Ngân hàng đặc biệt là các
ngân hàng TMCP đã tập trung cho vay bất động sản khá nhiều, tỷ lệ nợ xấu cao. Nếu như thị trường bất động sản vẫn đóng băng thì hệ thống ngân hàng có thể sẽ
đối diện với một khoản lỗ lớn, tương tự như các ngân hàng cho vay bất động sản tại Mỹ, điều này gây rủi ro rất lớn cho Ngân hàng trong điều kiện khủng hoảng như
hiện nay.
Kết luận chương 3:
Ở chương này, tác giả nghiên cứu diễn biến của thị trường bất động sản trong thời gian qua và những rủi ro tiềm Nn từ những biến dạng của thị trường bất
động sản. Tình hình huy động và cho vay của các ngân hàng trong đó chú trọng đến tình hình cho vay bất động sản của các Ngân hàng trong thời qian qua. Đồng thời
tác giả cũng đưa số liệu thực tế tại một số Ngân hàng đang hoạt động tại Việt nam
65
CHƯƠNG 4: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
VIỆT NAM

4.1. Nhận diện những nguy cơ tiềm .n trong hoạt động tín dụng bất động sản:


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (82 trang)

×