Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:

Tải bản đầy đủ - 102trang

8
MỞ ĐẦU

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI:


Ngân hàng là một trong những kênh huy động và điều hòa nguồn vốn quan trọng và ngày càng trở một định chế tài chính khơng thể thiếu trong nền kinh
tế thị trường. Trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam hiện nay, mặc dù các ngân
hàng đang gia tăng nguồn thu từ dịch vụ là nguồn thu phi rủi ro, thì hoạt động tín dụng vẫn là lĩnh vực kinh doanh đem lại nguồn thu lớn nhất cho các
ngân hàng, nhất là các ngân hàng thương mại có quy mơ vừa và nhỏ. Ngân hàng TMCP Sài Gòn SCB là một ngân hàng bậc trung, vừa thoát ra
khỏi nguy cơ phá sản vào năm 2003 khi mà khoản lỗ lũy kế lên đến 23 tỷ đồng và phải dùng vốn điều lệ để cấn trừ lỗ. Đến nay, hoạt động kinh doanh
của SCB đang phát triển vượt bậc, tất cả các mặt hoạt động đều đang được chấn chỉnh để ngày một hoàn thiện hơn. Tuy nhiên, cũng giống như các ngân
hàng thương mại Việt Nam khác, tín dụng vẫn là hoạt động đem lại nguồn thu chính cho SCB.
Trong tín dụng khơng thể loại trừ hồn tồn các rủi ro tiềm ẩn mà chỉ có thể nhận dạng và kiểm soát chúng một cách chặt chẽ để hạn chế đến mức thấp
nhất tổn thất khi rủi ro xảy ra. Do đó đề tài “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG
TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN” được chọn làm luận văn nghiên cứu, nhằm đánh giá thực trạng chất lượng tín dụng tại SCB với những mặt
đạt được và nguyên nhân dẫn đến những yếu kém trong hoạt động tín dụng để làm cơ sở đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tín
dụng tại Ngân hàng này.

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:


Luận văn nghiên cứu nhằm đạt ba mục tiêu sau: Thứ nhất: Làm rỏ về mặt lý luận: Khái niệm về chất lượng tín dụng, các
nguyên nhân ảnh hưởng đến chất lượng hoạt động tín dụng, và ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng.
9
Thứ hai: Phản ánh và đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng của Ngân hàng TMCP Sài Gòn, thành quả đạt được và những tồn tại cần khắc phục.
Thứ ba: Trên cơ sở những tồn tại và định hướng phát triển trong tương lai, đề ra những giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng tín dụng của Ngân
hàng TMCP Sài Gòn trong q trình cạnh tranh để hội nhập.

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI: MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×