Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
Hoạt động dịch vụ ¾ Dịch vụ thanh tốn quốc tế:

Hoạt động dịch vụ ¾ Dịch vụ thanh tốn quốc tế:

Tải bản đầy đủ - 102trang

39
dạng hoá danh mục kinh doanh, cải thiện cơ cấu nguồn thu, và mang lại khơng ít lợi nhuận cho ngân hàng.
Đồng thời, để phân tán rủi ro, bên cạnh hoạt động cho vay, SCB còn thực hiện nhiều hoạt động đầu tư tài chính như đầu tư chứng khốn; đầu tư, góp vốn mua
cổ phần, trái phiếu Chính Phủ. Dù hiện nay phần vốn dành cho các lĩnh vực này còn hạn chế nhưng chắc chắn sẽ được nâng lên trong tương lai, bởi vì đây là thị trường
rất tiềm năng. Biểu đồ 2.5: BIỂU ĐỒ THỂ HIỆN SỰ TĂNG TRƯỞNG DƯ NỢ HOẠT
ĐỘNG ĐẦU TƯ
Đơn vị: triệu đồng - Nguồn: Báo cáo tài chính năm 2004, 2005, 2006, báo cáo tình hình hoạt động tháng 72007 của SCB
691,260 583,255
61,945 23,303
7,265
200,000 400,000
600,000 800,000
Năm 2003
Năm 2004
Năm 2005
Năm 2006
Tháng 072007

2.1.2.3. Hoạt động dịch vụ ¾ Dịch vụ thanh tốn quốc tế:


Qua ba năm liên tục liên tục xếp loại A trong số các NHTMCP, tháng 032006, SCB được NHNN cấp phép bổ sung hoạt động kinh doanh ngoại hối trực tiếp theo
cơng văn số 576QĐ-NHNN ngày 30032006, từ đó đã tạo ra nhiều thay đổi cả về lượng và chất trong hoạt động thanh toán quốc tế của SCB.
40
Nếu như trước đây SCB chỉ thực hiện thanh toán quốc tế thông qua các ngân hàng bạn, vừa phải chia xẻ nguồn thu phí dịch vụ, tốn nhiều thời gian giao dịch, lại không
tạo nên tên tuổi SCB trong nước và quốc tế, thì kể từ quý 22006 SCB đã thực hiện thanh toán quốc tế độc lập và trực tiếp.
Năm 2005, chênh lệch thu chi từ hoạt động thanh toán quốc tế đạt 170 triệu đồng, và đến năm 2006 con số này là 1.144 triệu đồng, tăng 974 triệu đồng gấp 5,7 lần
so với năm 2005. Mặc dù những con số này không lớn nhưng đây là kết quả đáng ghi nhận khi SCB mới vừa được phép thực hiện Thanh toán quốc tế trực tiếp từ cuối
tháng 032006. Kể từ thời điểm này, SCB đã giảm dần sự phụ thuộc vào các ngân hàng hợp tác như VCB, BIDV, Eximbank.
Tuy nhiên, do hoạt động thanh toán quốc tế còn q mới mẻ, chưa tạo được uy tín trên thị trường nên thu nhập từ hoạt động này chưa cao, lượng khách hàng giao dịch
tại các đơn vị vẫn chưa đều và chưa ổn định. xem bảng 2.4 - phụ lục 1.
¾ Dịch vụ kinh doanh ngoại hối:
Mặc dù, hoạt động kinh doanh ngoại tệ trong năm 2006 tăng so với năm 2005, nhưng kết quả kinh doanh ngoại tệ năm 2006 lại lỗ 149 triệu đồng xem bảng 2.4,
trong khi năm 2005 lãi 645,9 triệu đồng. Sở dĩ như vậy, là vì trong năm 2006 giá vàng và ngoại tệ biến động bất thường, ảnh hưởng đến kết quả chung của hoạt động
kinh doanh ngoại hối của SCB.
¾ Dịch vụ thẻ:
Để đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ, ngân hàng đã đưa ra sản phẩm thẻ SCB Link phục vụ khách hàng từ tháng 122005. Đến nay dịch vụ thẻ đã từng bước được mở
rộng nhờ vào các chính sách ưu đãi, khuyến mãi kết hợp với việc tài trợ cho các cuộc thi. Khách hàng đã biết đến thẻ SCB Link nhiều hơn. Số lượng thẻ phát hành
năm 2005 là 1.239 thẻ, và đến năm 2006 là 5.235 thẻ. Tuy nhiên, các tiện ích của thẻ SCB Link vẫn còn đơn điệu, tính hấp dẫn đối với khách hàng chưa cao. Doanh
thu từ dịch vụ thẻ trong năm 2006 chỉ đạt hơn 64 triệu đồng.
41
Nhìn chung, các hoạt động dịch vụ của SCB chưa mạnh, khả năng cạnh tranh chưa cao so với các ngân hàng bạn. Một phần là do quy mô nguồn vốn của ngân
hàng và thương hiệu SCB vẫn còn mới so với nhiều khách hàng. Do đó, doanh thu từ các hoạt động này còn thấp so với doanh thu của hoạt động đầu tư và tín dụng.
Tuy nhiên, với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, SCB muốn phát triển mạnh và bền vững thì việc mở rộng các hoạt động dịch vụ là điều tất yếu.

2.1.2.4. Hiệu quả kinh doanh


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Hoạt động dịch vụ ¾ Dịch vụ thanh tốn quốc tế:

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×