Tải bản đầy đủ - 102 (trang)
Giải pháp về nhân sự:

Giải pháp về nhân sự:

Tải bản đầy đủ - 102trang

79
- Quán triệt đến tất cả cán bộ tín dụng để mọi người nhận thấy được vai trò, tác dụng của những thơng tin trên báo chí liên quan đến hoạt động ngân hàng nói chung
và khách hàng nói riêng. - Việc thu thập, xử lý nguồn thông tin từ báo chí phải được thực hiện thường
xuyên và có sự sàng lọc kỹ càng. - Xây dựng hệ thống thông tin thu thập được trên báo chí đảm bảo tính đồng
nhất về nội dung thơng tin; Nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng thông tin trên báo chí của cán bộ tín dụng; Hồn thiện kỹ năng sử dụng thông tin trên báo chí
trong thẩm định khách hàng tại cơ sở. - Thiết lập mối quan hệ với một số cơ quan thơng tấn báo chí nhằm nắm bắt
thêm những thơng tin có liên quan đến cơng tác tín dụng.
Thực hiện đúng quy định về giới hạn cho vay, bảo lãnh, cho thuê tài chính, chiết khấu, bao thanh toán đối với một khách hàng và các tỷ lệ an tồn hoạt
động kinh doanh. Tốc độ tăng trưởng tín dụng phải phù hợp với tăng trưởng vốn huy động
thực tế, mục tiêu tín dụng đề ra từ đầu năm và khả năng kiểm sốt chất lượng tín dụng; đảm bảo vốn khả dụng cho các nhu cầu thanh tốn, an tồn hoạt
động kinh doanh. Mở rộng tín dụng trung và dài hạn ở mức thích hợp, đảm bảo cân đối thời hạn cho vay với thời hạn của nguồn vốn huy động.

3.2.1.3 Giải pháp về nhân sự:


Cùng với yêu cầu phát triển mạng lưới để nâng cao năng lực cạnh tranh, nguồn nhân lực đang là vấn đề cấp bách tại SCB, nhất là nhân sự cho cơng tác tín dụng.
Để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho hoạt động tín dụng, cần chú trọng
các vấn đề sau:
− Chú trọng và nâng cao chất lượng tuyển dụng. Áp dụng những phương pháp tuyển dụng tiên tiến để chọn lọc các ứng viên, nhằm đảm bảo người làm cơng
80
tác tín dụng trước tiên phải đáp ứng những u cầu về chun mơn nghiệp vụ, sau đó là phải có đạo đức nghề nghiệp tốt, làm việc vì sự phát triển chung của SCB.
− Định kỳ hàng năm, SCB nên tổ chức các cuộc thi nghiệp vụ, khả năng ứng xử với khách hàng, khả năng giải quyết tình huống trong cơng việc để tạo một sân
chơi lành mạnh trong toàn hệ thống. Một mặt phát hiện được những nhân tố mới để tiếp tục bồi dưỡng, mặt khác sàn lọc ra những người không đáp ứng u cầu cơng
việc để có sự bố trí phù hợp hơn. − Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho
nhân viên cũng như các phương pháp quản trị mới cho cấp lãnh đạo; các buổi nói chuyện chun đề về tình hình kinh tế - xã hội nói chung, tình hình hoạt động ngân
hàng nói riêng cũng như cập nhật các văn bản pháp luật mới. Các lớp tập huấn này không nên tổ chức đại trà cho tất cả nhân viên mà phải được căn cứ vào tình hình
nhân sự thực tế tại các đơn vị. − Cần có chính sách đãi ngộ hợp lý cho người làm cơng tác tín dụng.
Một vấn đề cần lưu ý là quan điểm nghề nghiệp xuất phát từ việc giải quyết mối quan hệ giữa trách nhiệm và quyền lợi; giữa lợi ích cá nhân và lợi ích ngân
hàng. Bởi vì, nghề tín dụng là một nghề ẩn chứa nhiều rủi ro, u cầu phải có trình độ, chun mơn cao và nhất là tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp phải
được đặt lên hàng đầu. Môi trường làm việc của nhân viên tín dụng đầy cạm bẫy, đầy sự cám dỗ, vì thế đòi hỏi nhân viên tín dụng phải luôn tỉnh táo. Nếu thu nhập
thấp sẽ làm giảm sự tận tâm của nhân viên tín dụng với cơng việc và có thể làm họ sa ngã.
Vì thế, một chế độ tiền lương hợp lý cho nhân viên tín dụng là điều mà SCB cần hết sức lưu ý, quan tâm đúng mức cả về vật chất lẫn tinh thần đối với
những người làm công tác tín dụng, đồng thời xử lý nghiêm khắc những nhân viên sai phạm.
81
Có chính sách đề bạt và khen thưởng rõ ràng để khuyến khích khả năng làm việc và cống hiến vì sự phát triển chung của SCB.
− Xây dựng các chuẩn mực về chuyên mơn nghiệp vụ, đạo đức văn hóa cho nhân sự của từng bộ phận, và có hệ thống đánh giá nhân viên dựa trên thành quả lao
động đạt được.

3.2.1.4. Kiện toàn bộ máy tổ chức hoạt động:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Giải pháp về nhân sự:

Tải bản đầy đủ ngay(102 tr)

×