1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Kế toán >

Lập bảng danh biểu : Hoàn thiện việc nhập-xuất-tồn kho vật liệu:

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (321.71 KB, 68 trang )


3.2.2 Lập bảng danh biểu :


Để phục vụ cho nhu cầu quản lý vật liệu tránh nhầm lẫn, thiếu sót, Công ty cần sử dụng Sổ danh điểm vật liệu.
-Sổ danh điểm vật liệu: là sổ tập hợp các loại vật liệu của Công ty đã và đang sử dụng. Trong đó theo dõi từng nhóm, từng loại, từng thứ vật liệu một cách chặt chẽ để
giúp cho công tác quản lý và hạch toán vật liệu tại Công ty thực hiện một cách dễ dàng hơn và thống nhất hơn. Mỗi loại, mỗi nhóm mỗi thứ vật liệu đợc quy định một mã riêng
sắp xếp một cách trật tự, thuận tiện cho việc tìm kiếm khi cần thiết.
Bảng 3.1 Sổ DANH ĐIểM nGUYÊN VậT LIệU
ký hiệu
Nhóm Danh điểm NVL
152.1.01 V¶i
m 152.1.01.01
V¶i voan ren 152.1.01.02
V¶i dƯt kim …
… …
… 152.1.02
ChØ Cuộn
152.1.02.01 Chỉ xanh
Cuộn .
152.1.02.02 Chỉ trắng
Cuộn

3.2.3. Hoàn thiện việc nhập-xuất-tồn kho vật liệu:


Công ty cần phải xây dựng một quy chế ụ thể về quản lý nguyên vật liệu từ khâu thu mua đến khâu bảo quản, sử dụng. Trong đó cần quy định rõ trách nhiệm của từng
phòng ban, từng cá nhân.
Quy định rõ trách nhiệm của cản bộ thu mua vật liệu. khi mua vật liêụ về phải bàn giao chứng từ một cách đầy đủ kịp thời cho phòng kế toán để kế toán hạch toán kịp
thời, chính xác số lợng, giá trị nguyên vật liệu nhập kho và theo dõi giám sát tình hình biến động cđa nguyªn vËt liƯu trong q.
VỊ nhËp kho nguyªn vËt liệu: Dù nhập với khối lợng cũng nh giá trị là bao nhiêu thì cũng cần phải tiến hành theo ®óng thđ tơc hËp kho ®· quy ®Þnh chØ trõ một số lần
Nguyễn Thị Thu Giang- Lớp Q10K3
nhập với giá quă nhỏ nh nhập bút bi để phục vụ công tác quản lý, nhập băng dính thì
cũng có thể nhập theo thủ tục đơn giản. Việc nhập kho vật liệu theo đúng trình tự sẽ hạn chế đợc những kết quả xấu, kịp thời phát hiện đợc những vật liệu kém phẩm chất để có
biện pháp xử lý thích hợp.
Nguyên vật liệu thu mua về cần phải làm thđ tơc nhËp kho tríc khi xt cho c¸c bé phận sản xuất, có nh vậy kế toán mới thực hiện đợc tốt chc năng kiểm tra, giám sát
của minh trong việc sử dụng nguyên vật liệu. Đồng thời giúp kế toán hạch toán đợc chính xác chi phí nguyên vật liệu trong giá thành sản phẩm. Công ty nên thành lập ban
kiểm nghiệm vật liệu để khi mua nguyên vật liệu về đợc kiểm tra tỉ mỉ, khách quan cả về số lợng cũng nh chủng loại. Có nh thế nguyên vật liệu nhập kho mới đảm bảo đúng
quy cách phẩm chất.

3.2.4 Hoàn thiện việc ghi chép sổ chi tiÕt sè 2 :


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (68 trang)

×