Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Đầu tư nước ngoài:

Đầu tư nước ngoài:

Tải bản đầy đủ - 62trang

biểu đồ 1: cơ cấu đầu tư trong nước 2007
• Về quy mơ đầu tư: Các dự án có quy mô vốn đầu tư lớn ngày càng
tăng và chủ yếu tập trung trong lĩnh vực du lịch và xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm, điểm công nghiệp vốn là thế mạnh của tỉnh Hà Tây. Kết quả là
có 28 dự án với quy mơ vốn đầu tư đăng ký dưới 15 tỷ đồng, chiếm 16,1 tổng số dự án; 59 dự án có quy mơ vốn đầu tư từ 15 tỷ đồng đến dưới 300 tỷ
đồng, chiếm 63,4 tổng số dự án; 6 dự án có quy mô vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, chiếm 6,4 tổng số dự án.
Trong 10 tháng đầu năm 2007, đã xuất hiện một số dự án đầu tư trong nước có mức vốn kỷ lục từ trước đến nay như Dự án khu du lịch sinh thái
Tuần Châu của Công ty cổ phần Tuần Châu Hà Tây với số vốn đầu tư đăng ký trên 3.000 tỷ đồng, dự án xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật cụm công
nghiệp Đồng Mai của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Phong Phú với quy mơ 1.265 tỷ đồng...
Tóm lại: Tính đến 31122007 trên địa bàn tỉnh Hà Tây đã có 550 dự án đầu tư trong nước, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 25217 tỷ đồng, diện
tích đất xin thuê khoảng 3.792,8 ha.

1.2.2. Đầu tư nước ngồi:


- Tình hình hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi: Tính đến 31122007, trên địa bàn tỉnh Hà Tây có 101 dự án có vốn
đầu tư nước ngồi còn hiệu lực, trong đó 51 dự án đã đi vào hoạt động với kết quả như sau:
+ Doanh thu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 395 triệu USD, tăng 1,3 so với năm 2006;
+ Xuất khẩu đạt 12,3 triệu đô la Mỹ;
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
21
+Nhập khẩu 57,3 triệu đơ la Mỹ; + Nộp Ngân sách ước đạt 407 tỷ đồng 5,7 so với năm 2006;
+ Thu hút 8.025 lao động thường xuyên với thu nhập bình quân khoảng 70USDngườitháng.
+ Số vốn giải ngân đến hết năm 2006 của các doanh nghiệp nước ngoài ước đạt khoảng 500 triệu USD Mỹ.
-
Về đầu tư: + Cấp mới: Năm 2007 đã có phép 30 dự án được cấp phép với tổng
vốn đầu tư đăng ký là 836,2 triệu USD, tăng 58 về số dự án và 5 về vốn đăng ký so với năm 2006. Trong đó, có 02 dự án do Ban quản lý Khu cơng
nghệ cao Hồ Lạc cấp với tổng vốn đầu tư là 100 triệu USD; 05 dự án do Ban quản lý các khu công nghiệp cấp với tổng vốn đầu tư là 240,4 triệu
USD. Quy mơ vốn đầu tư trung bình cho một dự án trong năm 2007 đạt 27,8
triệu USDdự án. Đặc biệt, trong số các dự án mới cấp phép có một số dự án có quy mơ vốn đầu tư đăng ký lớn là: Công ty TNHH Xây dựng và phát
triển HS Việt Nam đầu tư xây dựng kinh doanh Khu công nghiệp Bắc Thường Tín với tổng vốn đầu tư là 90 triệu USD; Công ty TNHH Sillicon
Thái Dương Hằng Chính Việt Nam với tổng vốn đầu tư là 92 triệu USD hoạt động trong lĩnh vực sản xuất vật liệu mới trong ngành công nghiệp sử dụng
năng lượng mặt trời... + Về tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất: Trong năm 2007 có 03 doanh
nghiệp thực hiện thêm dự án tại tỉnh; 05 dự án tăng vốn đầu tư mở rộng sản xuất với số vốn tăng thêm là 2,6 triệu USD.
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
22
Tính chung cả dự án cấp mới và tăng vốn, năm 2007 tổng vốn đăng ký đạt 838,8 triệu đô la Mỹ.
Trong số 30 dự án được cấp mới, có 4 dự án đã đi vào hoạt động, 10 dự án đang triển khai xây dựng, còn 16 dự án mới được cấp phép gần đây
đang nhanh chóng hồn thành các thủ tục sau đầu tư để triển khai xây dựng và đi vào hoạt động. Dự kiến khi đi vào hoạt động ổn định, số dự án này sẽ
thu hút đến trên 10.000 lao động trên địa bàn tỉnh, nộp Ngân sách hàng năm khoảng 500 tỷ đồng bằng 30,3 thu ngân sách Nhà nước năm 2006.
- Rút Giấy phép các doanh nghiệp không triển khai dự án như đã cam kết: năm 2007, tỉnh Hà Tây đã rút Giấy phép đầu tư của 05 dự án có
vốn đầu tư nước ngồi không triển khai dự án như đã cam kết, với tổng vốn đầu tư trên 5 triệu USD.
- Đối tác đầu tư: Hàn Quốc tiếp tục dẫn đầu trong 7 nhà đầu tư có mặt
tại Hà Tây trong 10 tháng đầu năm với số dự án là 6, vốn đầu tư đăng ký đạt 320,2 triệu USD. Vị trí thứ 2 về số dự án là Đài Loan số dự án là 5, vốn đầu
tư đăng ký 9,8 triệu USD.
- Cơ cấu đầu tư: Công nghiệp 17 dự án, vốn đầu tư đăng ký 97,2
triệu USD; Du lịch - Dịch vụ 02 dự án, vốn đầu tư đăng ký 1,5 triệu USD; Bất động sản 03 dự án, vốn đầu tư đăng ký 374,9 triệu USD và Y tế 01 dự
án, vốn đầu tư đăng ký 30,9 triệu USD. lĩnh vực
tỷ lệ nhà ở, đô thị
42.20 sản xuất công nghiệp
51.70 nơng - lâm nghiệp
2.37 giáo dục
0.60
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
23
y tế 1.59
du lịch, dịch vụ 1.32
bảng 5: cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2007
Biểu đồ 2: cơ cấu đầu tư trực tiếp nước ngồi năm 2007
- Hình thức đầu tư: Trong 10 tháng đầu năm 2007, các nhà đầu tư
tiếp tục tập trung đầu tư theo hình thức 100 vốn nước ngoài với số vốn đăng ký 457,7 triệu USD, chiếm 88,7 tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp đến là
hình thức liên doanh với số vốn đăng ký 58 triệu USD, chiếm 11,3 tổng vốn đầu tư đăng ký.
- Quy mô vốn đầu tư: 16 dự án có quy mơ vốn đầu tư dưới 300 tỷ
đồng tương đương 19,5 triệu USD, chiếm 70 tổng số dự án; 7 dự án có quy mơ vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng, chiếm 30 tổng số dự án đầu tư.
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
24
Tình hình chính trị - an ninh ổn định và tiến trình hội nhập của Việt Nam với thế giới ngày càng cao, cùng với các chính sách thu hút đầu tư kết
hợp cải cách mạnh mẽ hành chính theo hướng ngày càng thuận tiện cho các nhà đầu tư là nguyên nhân thúc đẩy sự tăng lên mạnh mẽ của khối các
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về số dự án và tổng vốn đầu tư. Nếu như so sánh với cùng kỳ 2006, quy mô mỗi dự án đầu tư nước ngồi khoảng
3,8 triệu USD thì đến 2007 quy mơ vốn đầu tư cho mỗi dự án đầu tư nước ngoài đạt 22,4 triệu USD, tăng gấp 6 lần.

2. Tổng hợp chung:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đầu tư nước ngoài:

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×