Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Tổng hợp chung:

Tổng hợp chung:

Tải bản đầy đủ - 62trang

Tình hình chính trị - an ninh ổn định và tiến trình hội nhập của Việt Nam với thế giới ngày càng cao, cùng với các chính sách thu hút đầu tư kết
hợp cải cách mạnh mẽ hành chính theo hướng ngày càng thuận tiện cho các nhà đầu tư là nguyên nhân thúc đẩy sự tăng lên mạnh mẽ của khối các
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài về số dự án và tổng vốn đầu tư. Nếu như so sánh với cùng kỳ 2006, quy mơ mỗi dự án đầu tư nước ngồi khoảng
3,8 triệu USD thì đến 2007 quy mơ vốn đầu tư cho mỗi dự án đầu tư nước ngoài đạt 22,4 triệu USD, tăng gấp 6 lần.

2. Tổng hợp chung:


Với kết quả thu hút trong năm 2007, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Hà Tây có 101 Dự án có vốn đầu tư nước ngồi; vốn đầu tư đăng ký đạt
2.255,6 triệu đô la Mỹ, quy mô vốn trung bình mỗi dự án đạt khoảng 22,3 triệu USD tăng 18,4 quy mô vốn giai đoạn 1990-2006, khi tất cả các dự
án đi vào sản xuất dự kiến sẽ thu hút được khoảng 28.000 lao động, nộp Ngân sách hàng năm đạt khoảng 900 tỷ đồng bằng 54,5 tổng thu ngân
sách tồn tỉnh năm 2006. Kết quả trên đã chính thức đưa Hà Tây vào nhóm các tỉnh, thành phố có đầu tư trực tiếp nước ngồi với giá trị trên 1 tỷ USD
Mỹ. Nhìn vào hai đồ thị về cơ cấu vốn đầu tư cả trong và ngoài nước ta
thấy nguồn vốn đầu tư không đồng đều giữa các lĩnh vực. Lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế và lĩnh vực cơng nghệ cao còn ít dự án và quy mô đầu tư thấp.
Tỷ trọng đầu tư vào bất động sản lớn chưa hài hòa và phù hợp với tỷ lệ vốn đầu tư trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ.
3. Đóng góp của vốn đầu vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hà Tây.
- Khái quát về thành tựu và hạn chế trong phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua 2001 – 2007.
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
25
5 năm qua, Hà Tây đã đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực: Công tác tuyên truyền, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đẩy mạnh cải cách thủ
tục hành chính, tăng cường thu hút đầu tư, đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp…
Trong đó, ngồi sự cố gắng của các tầng lớp nhân dân và các doanh nghiệp, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND các cấp, các ngành chức
năng và các đoàn thể đóng vai trò rất quan trọng trong việc triển khai thực hiện chủ trương, quan điểm của Đảng về hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực
theo tinh thần phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế, đảm bảo độc lập, tự chủ và định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích
chính trị, an ninh quốc gia, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ mơi trường… Tỉnh đã chủ động xây dựng và tổ chức triển khai nhiều chương
trình phát triển kinh tế - xã hội gắn kết với lộ trình hội nhập kinh tế quốc tế, bám sát Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập kinh tế quốc tế và lộ trình
gia nhập
WTO của
quốc gia…
Cùng với đó, Hà Tây tiếp tục tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong việc thực hiện các chính sách đối với người lao động, chú trọng đào tạo
nghề, vừa qua, đã giải quyết việc làm mới cho 30.500 lao động trong các doanh nghiệp trên địa bàn, đưa 1.900 người đi lao động có thời hạn ở nước
ngoài…
UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch các khu đô thị, khu nhà ở, trên cơ sở đó, lựa chọn các nhà đầu tư có đủ năng lực để thực hiện các dự án.
Đặc biệt, là công tác cải cách hành chính diễn ra mạnh mẽ, tạo điều kiện để các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn, thuê đất, phát triển sản xuất kinh
doanh. Hàng năm, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính để
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
26
thực hiện Nghị quyết về cải cách hành chính nhằm nâng cao hiệu lực điều hành của bộ máy chính quyền các cấp. Từ đó, mơi trường đầu tư của tỉnh
được cải thiện rõ rệt: Tính đến hết 31122007, trên địa bàn Hà Tây đã có 595 dự án đầu tư trong nước, với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 38.273 tỉ
đồng. Riêng năm 2007, thu hút 143 dự án với số vốn đăng ký 24.697,8 tỉ đồng. Môi trường thu hút đầu tư không ngừng được cải thiện. Tính đến nay,
trên địa bàn tỉnh có 118 dự án có vốn đầu tư nước ngồi; vốn đầu tư đăng ký đạt 2.255,6 triệu USD. Dự kiến, các dự án sẽ thu hút được khoảng 28.000
lao động, nộp ngân sách hàng năm khoảng 900 tỉ đồng, đưa Hà Tây vào nhóm các tỉnh, thành phố có đầu tư trực tiếp nước ngoài với giá trị trên 1 tỉ
USD. Đồng thời, Hà Tây đã mở rộng quan hệ hợp tác đầu tư với 20 quốc gia, hình thành 1 khu công nghệ cao, 5 khu công nghiệp, 27 cụm công
nghiệp, nhiều nhà máy lớn đang hoạt động trong các lĩnh vực cơ khí, điện tử, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, chế biến nông sản thực phẩm…
Bên cạnh những kết quả tích cực, Hà Tây vẫn còn một số hạn chế được chỉ ra như: nhận thức, tiếp nhận thông tin, việc triển khai, hiệu quả trong hội
nhập kinh tế quốc tế còn chưa đạt hiệu quả tốt; Cơ cấu vốn, chất lượng nguồn nhân lực, quy mơ, trình độ khoa học công nghệ và quản lý của doanh
nghiệp chưa cao; thiếu sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chủ lực có thương hiệu trên thị trường; đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại chưa đáp ứng
yêu cầu
hội nhập…
Để công tác kinh tế đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế đạt hiệu quả cao, thời gian tới, Hà Tây sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo
dục và thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, các chủ trương, chính sách của Tỉnh ủy về Hội nhập kinh tế quốc tế. Đồng thời, tiếp tục cải cách thủ tục
hành chính, tạo mơi trường đầu tư, kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
27
tranh về mơi trường đầu tư. Trong đó, chủ động chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghiệp và trình độ quản lý, phát huy lợi thế của tỉnh, tạo ra
những ngành, sản phẩm chủ lực cạnh tranh, phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường theo định hướng XHCN; Có kế hoạch cụ thể đẩy mạnh cơng tác đào
tạo nguồn nhân lực vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu
cầu hội nhập kinh tế quốc tế gắn kết với nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, trật tự an tồn xã hội…
4. Đánh giá về thực trạng thu hút vốn đầu tư của tỉnh. 4.1. Mặt được:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tổng hợp chung:

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×