Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Đánh giá về thực trạng thu hút vốn đầu tư của tỉnh. 1. Mặt được:

Đánh giá về thực trạng thu hút vốn đầu tư của tỉnh. 1. Mặt được:

Tải bản đầy đủ - 62trang

tranh về mơi trường đầu tư. Trong đó, chủ động chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới công nghiệp và trình độ quản lý, phát huy lợi thế của tỉnh, tạo ra
những ngành, sản phẩm chủ lực cạnh tranh, phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường theo định hướng XHCN; Có kế hoạch cụ thể đẩy mạnh cơng tác đào
tạo nguồn nhân lực vững vàng về chính trị, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có đạo đức trong sáng, nghiệp vụ giỏi, đáp ứng yêu
cầu hội nhập kinh tế quốc tế gắn kết với nhiệm vụ giữ vững ổn định chính trị, trật tự an tồn xã hội…
4. Đánh giá về thực trạng thu hút vốn đầu tư của tỉnh. 4.1. Mặt được:
Sau sự kiện Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Tây đã có nghị quyết 14 và kế hoạch số 59 KHTU ngày 462005 về tổ chức đợt sinh hoạt kiển điểm nhằm nâng
cao năng lực cạnh tranh về môi trường đầu tư, khắc phục những điểm yếu, quyết tâm nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh trên địa bàn tỉnh, đổi mới nhận thức coi thu hút đầu tư là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong việc thúc đẩy kinh tế xã hội địa
phương phát triển và hội nhập, giải pháp cải thiện môi trường đầu tư ở đây là: đề ra và quyết tâm thực hiện đúng “ Quy định về một số chính sách
khuyến khích đầu tư trên địa bàn Hà Tây” để tạo động lực cho đầu tư phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Quyết tâm thực hiện tốt quy định về cơ
chế “một cửa” đối với các dự án đầu tư, trong đó quy định rõ trình tự, thời gian, cơ quan giải quyết các thủ tục hành chính theo nguyên tắc tuân thủ
pháp luật, minh bạch, đơn giản, thuận tiện, góp phần tiết kiệm thời gian và chi phí cho các nhà đầu tư. Quy định và áp dụng các chế tài mạnh, sử lý các
vi phạm từ phía cơ quan công quyền làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Tăng cường hiệu quả và tính pháp chế của cơng
tác quản lý nhà nước về đầu tư, tạo lập và duy trì giữa nhà đầu tư và nhân
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
28
dân, chính quyền địa phương sự hợp tác, hữu nghị, cùng có lợi về kinh tế, bình đẳng về quyền lợi và nghĩa vụ về mặt pháp lý, áp dụng công nghệ
thong tin hiện đại, tạo lập các kênh thông tin, cơ sở dữ liệu phục vụ việc tìm hiểu, tra cứu của các nhà đầu tư muốn tìm cơ hội đầu tư tại tỉnh Hà Tây.
Đặc biệt để tiếp tục đẩy mạnh công tác thu hút các nguồn vốn đầu tư trong phát triển kinh tế, đồng thời đưa công tác này trở thành một trong
những công tác trọng tâm và mang tính chuyên nghiệp, ngày 3152005, chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định số 608 QD – UB thành lập trung tâm xúc
tiến đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch đầu tư Tỉnh. Việc ban hành nghị quyết 14, kế hoạch số 59 KHTU, thành lập trung
tâm xúc tiến đầu tư và những chính sách đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư của Hà Tây là những quyết định sáng suốt và là những giải pháp mang
tính đột phá của ban thường vụ tỉnh ủy và lãnh đạo tỉnh Hà Tây. Kế quả là năm 2006 Hà Tây đã vươn lên đứng ở vị trí thứ 3 cả nước về thu hút đầu tư
nước ngoài. Đặc biệt là các dự án thu hút được nguồn vốn đầu tư lớn như: dự án khu chung cư quốc tế booyoung với số vốn đầu tư đăng ký 171 triệu
USD và dự án xây dựng làng việt kiều Châu Âu TSQ, vốn đầu tư đăng ký là 59.2 triệu USD.
Cho đến nay, Hà Tây vẫn tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư, tạo dựng và quảng bá hình ảnh về mơi trường đầu tư thơng thống, minh
bạch và lành mạnh để thu hút đầu tư vào tỉnh. Cụ thể, trong lộ trình cải thiện mơi trường đầu tư, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính. Sở Kế Hoạch Đầu
tư đã phối hợp với các ngành lien quan soạn thảo văn bản và ban hành quy chế mới về tiếp nhận, cấp phép các dự án đầu tư với mục đích giảm các
phiền hà, rút ngắn thời gian xuống còn một nửa so với quy trình trước. Hiện nay, tỉnh Hà Tây thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” tại sở kế hoạch đầu
tư. Văn phòng này có trách nhiệm tiếp nhận, giái quyết cơng việc của 3
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
29
ngành: kế hoạch đầu tư, cơng an, thuế, giúp doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh. Kết quả cho thấy, chỉ tính riêng 5 tháng đầu năm
2007, Hà Tây đã thu hút được 45 dự án đầu tư với tổng số vốn là 6.644 tỷ đồng nhiều hơn cả năm 2006, khẳng định chủ trương cải thiện môi trường
đầu tư gắn với thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính của địa phương là đúng đắn.
Về công tác đào tạo nguồn nhân lực: Tỉnh Hà Tây cũng chủ trương thúc đẩy đầu tư cho giáo dục nhằm từng bước tạo nguồn nhân lực có chất
lượng phục vụ cho việc phát triển kinh tế và hội nhập.

4.2. Mặt hạn chế.


Có được kết quả thu hút đầu tư nêu trên trước hết là do lãnh đạo tỉnh Hà Tây, các sở, ngành, địa phương lien quan đã rất chú trọng đến vai trò của
vốn và công tác thu hút đầu tư; tạo lập môi trường đầu tư thơng thống như xây dựng cơ sở hà tầng: đường giao thông, hệ thống cấp điện, cấp, thốt
nước, hệ thống thơng tin liên lạc; đổi mới cơ chế chính sách theo hướng đầu tư vào tỉnh Hà Tây được hưởng quyền lợi cao nhất và đóng góp nghĩa vụ
thấp nhất theo quy định hiện hành của pháp luật; cơng tác cải cách thủ tục hành chính được đề cao và tập trung thực hiện khẩn trương; công tác quy
hoạch, chuẩn bị đầu tư đã được quan tâm, chỉ đạo đúng hướng nên đã được một số kết quả về phát triển sản xuất, tạo thêm nguồn thu ngân sách, giải
quyết việc làm cho người lao động, Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế
trong thu hút đầu tư ở tỉnh như sau: - Năng lực cạnh tranh của môi trường đầu tư – kinh doanh của tỉnh đã
được cải thiện hơn so với trước, tuy vậy so với yêu cầu của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội theo hướng cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập,
yêu cầu của doanh nghiệp so với các địa phương khác trong cả nước thì vẫn
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
30
còn chưa cao và chưa ổn định. Theo kết quả của PCL – chỉ số năng lực cạnh tranh của Việt Nam năm 2007, Hà Tây đứng thứ 41 trong 64 tỉnh, năng lực
cạnh tranh đạt mức trung bình. - Tiềm năng và lợi thế về phát triển sản xuất kinh doanh và thu hút
đầu tư của tỉnh là rất lớn. Tuy nhiên, do mơi trường kinh doanh còn có một số mặt chưa hấp dẫn, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn
chậm, nên kết quả thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài mặc dù đã đạt mức tăng trưởng tương đối cao, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng
và lợi thế của địa phương. - Số dự án đăng ký nhiều nhưng dự án triển khai ít. Phần lớn dự án
chiển khai chậm, do nhiều nguyên nhân cả về phía tỉnh và phía nhà đầu tư, chẳng hạn như dự án sân gôn của công ty TNHH DK End tại Chương Mỹ lý
do chính là do chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng, nhân dân khiếu kiện; dự án khu chung cư quốc tế Booyoung lý do chính là cơ sở hạ tầng
khu thực hiện dự án không đáp ứng được chỉ tiêu quy hoạch cho dự án… - hiệu quả kinh tế do các dự án trên mạng lại chưa cao; tỷ trọng
đóng góp nguồn thu ngân sách và thu nhập cho người lao động còn thấp, chưa tương xứng với sự quan tâm, tập trung chỉ đạo và chủ trương thu hút
đầu tư của tỉnh.
5. Nguyên nhân của những hạn chế mắc phải. 5.1. Nguyên nhân khách quan:

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đánh giá về thực trạng thu hút vốn đầu tư của tỉnh. 1. Mặt được:

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×