Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Khó khăn trong cơng tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thơng tin khơng đối xứng.

Khó khăn trong cơng tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thơng tin khơng đối xứng.

Tải bản đầy đủ - 62trang

sát với nhu cầu đầu tư thực tế của doanh nghiệp và phù hợp với các quy định có liên quan khác, cá biệt có những cụm, điểm cơng nghiệp được quy hoạch
vào cả vùng phân lũ, chậm lũ hoăch phải điều chỉnh quy mô, quy hoạch chi tiết làm cho việc tiếp nhận các dự án đầu tư gặp nhiều rào cản pháp lý của
Nhà nước. Định hướng của tỉnh thể hiện trong các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở một số nơi khác với ý muốn của nhà đầu tư, do vậy, để tiếp nhận
và triển khai được các dự án đầu tư trong hồn cảnh này ln mất rất nhiều thời gian vì phải cân nhắc rất nhiều khía cạnh và thực hiện các thủ tục bổ
sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định. Việc phối hợp giữa một số chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm,
điểm công nghiệp với địa phương chưa được tốt, do vậy, về cơ bản, vẫn chưa tạo lập sẵn sang được quỹ “mặt bằng sạch và cơ sở hạ tầng” với diện
tích đáng kể để đáp ứng một cách nhanh chóng và chủ động nhu cầu của các nhà đầu tư đặc biệt là các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước. Tốc độ và
diện tích đất quy hoạch và cấp phép đầu tư trong thời gian qua là khá cao, tuy nhiên, trên thực tế, tốc độ “chuyển hóa” diện tích đất đã được quy hoạch
và cấp phép đầu tư thành “đất sạch” để có thể thựch thi dự án còn khá chậm. Hình ảnh, ấn tượng về một số địa phương ln khó khăn trong tiếp cận mặt
bằng mặc dù đã được cải thiện đáng kể, tuy nhiên, vẫn còn chưa phai nhạt hẳn trong suy nghĩ của một số nhà đầu tư.

5.2.2. Khó khăn trong cơng tác bồi thường giải phóng mặt bằng.


Hiện nay cơng tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là một khâu làm “nhức đầu” các nhà lãnh đạo Hà Tây và các nhà đầu tư. Hiện
tượng nhân dân khiếu kiện vì cho rằng chính sách bồi thường giải phóng mặt bằng khơng thỏa đáng là một trong những hiện tượng phổ biến tại Hà Tây,
chẳng hạn như cụm công nghiệp Lại Yên, Lô 2, Lô 5 cụm công nghiệp An Khánh, dự án sân gôn của công ty TNHH DK ENC Việt Nam ở Chương
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
33
Mỹ…Có thể dẫn chiếu một số ngun nhân chính dẫn đến việc thực hiện cơng tác bồi thường, giải phóng mặt bằng ở Hà Tây khó khăn như:
- Quy định của pháp luật hiện hành trong việc xác định giá đất bồi thường, đắc biệt giá đất nông nghiệp chưa hợp lý, dẫn đến giá bồi thường
thấp, nhân dân khiếu kiện, dẫn đến thười gian bồi thường kéo dài làm chậm tiến độ thực hiện dự án.
- Công tác công khai, phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của nhà nước, các chế độ, chính sách hỗ trợ và tái định cư cho nhân dân
trong khu vực dự án chưa được thực hiện tốt và triệt để. - Công tác tái định cư, ổn định chỗ ở cho người dân khi di dời, đào
tạo nghề, giải quyết việc làm và tạo điều kiện cho người dân có mơi trường sống tốt hơn chưa thực sự được quan tâm giải quyết.
- Chủ đầu tư dự án chậm nộp tiền bồi thường và chi phí sử dụng hạn tầng để xây dựng khu tái định cư.

5.2.3. Thông tin không đối xứng.


- Mặc dù doanh nghiệp đã dễ dàng hơn trong việc tiếp cận nguồn thông tin về mơi trường đầu tư, chính sách ưu đãi đầu tư, quy hoạch phát
triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch kế hoạch sử dụng đất. Tuy nhiên, tính cơng khai và minh bạch hiện còn nhiều hạn chế
gây khó khăn cho doanh nghiệp và các nhà đầu tư tiềm năng tiếp cận nguồn thơng tin này. Bên cạnh đó việc ứng dụng cơng nghệ thông tin hiện đại để
thực hiện nhiệm vụ cung cấp kịp thời cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp các thơng tin về chủ trương, chính sách của nhà nước đặc biệt là của tỉnh đối
với các vấn đề liên quan đến việc đầu tư – kinh doanh của họ như: giá đất, đơn giá bồi thường giải phóng mặt bằng…còn hạn chế.
- Các giải pháp thực thi trong thời gian qua trong khuôn khổ các nghị quyết, kế hoạch, chương trình của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh mới chỉ
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
34
tập trung cải thienj các vấn đề thời sự nóng bỏng với địa phương như: quy hoạch, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đất đai, an ninh trật tự cho doanh
nghiệp, thủ tục cấp phép đầu tư mà chưa tập trung mạnh trong việc xây dựng, công khai và minh bạch hóa hệ thống cơ sở dữ liệu các thông tin đầu
vào lien quan đến đầu tư như: chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của tỉnh, quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất; chi phí
đầu tư: chi phí xây dựng, chi phí đất, cơ sở hạ tầng, điện nước và nhân cơng; quy trình, thủ tục và biểu mẫu xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, xin ưu đãi đầu tư…và danh mục kêu gọi dự án đầu tư.
- Sở kế hoạch đầu tư, trung tâm xúc tiến đầu tư là cơ quan đầu mối cung cấp thông tin liên quan đến đầu tư cho nhà đầu tư, nhưng lượng thông
tin thu thập được từ cơ quan này chưa đủ để nhà đầu tư quyết định đầu tư vào Hà Tây mà thường phải liên hệ tìm hiểu thêm thơng tin từ cơ quan ban
ngành khác của tỉnh. Và như vậy, nhà đầu tư gặp khó khăn ngay từ khâu ban đầu khi tìm hiểu khả năng đầu tư vào Hà Tây. Theo kết quả khảo sát ý kiến
doanh nghiệp chỉ có 30 ý kiến doanh nghiệp cho rằng Hà Tây thực hiện tốt công việc công khai minh bạch các thông tin đầu tư, 40 doanh nghiệp
cho rằng gặp khó khăn khi liên hệ với chính quyền địa phương để tìm hiểu thơng tin đầu tư.
- Các cơ quan có liên quan trong việc tiếp nhận đơn cấp phép đầu tư chưa chú trọng đến cơng tác tìm hiểu thơng tin về các nhà đầu tư. Tâm lý
các nhà đầu tư cũng không muốn minh bạch thơng tin của mình. Dẫn đến hiệu quả đầu tư của các dự án đầu tư không cao hoặc khơng thực hiện được
trong q trình thực hiện
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
35
5.2.4. Sự chồng chéo giữa chức năng quản lý của cơ quan quản lý nhà nước và chức năng của cơ quan sự nghiệp trong việc tổ chức thực hiện
nhiệm vụ thu hút đầu tư.
Hiện nay tỉnh Hà Tây có nhiều đầu mối thực hiện công tác thu hút đầu tư, thương mại, du lịch gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Du lịch, Sở
Thương mại, Trung tâm xúc tiến và đầu tư; ban quản lý các khu công nghiệp… Từ đó, dẫn đến tình trạng vừa trùng lặp về nội dung vừa dàn trải về
kinh phí, đồng thời lẫn lộn giữa chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện nhiệm vụ thu hút đầu tư. Hiện nay, tỉnh chưa có một cơ chế phối hợp
trong hoạt động thu hút đầu tư giữa các cơ quan này.
5.2.5. Thủ tục hành chính xin cấp giấy chứng nhận đầu tư và các thủ tục sau cấp giấy chứng nhận đầu tư.
- Lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh và cơ quan ban hành của tỉnh đã nỗ lực trong việc cải cách thủ tục hành chính và lề lối làm việc của các cán bộ
công chức, đặc biệt việc thực hiện quy chế “một cửa liên thông”, giảm thủ tục phiền hà, rút ngắn thời gian xuống còn một nửa so với quy trình cũ. Tuy
nhiên nhà đầu tư vẫn gặp một số khó khăn sau: + Sự khơng thống nhất giữa hướng dẫn về quy trình, thủ tục, soạn
thảo hồ sơ pháp lý cấp xin cấp giấy chứng nhận đầu tư của trung tâm Xúc tiến Đầu tư và phòng Đầu tư – sở kế hoạch và đầu tư dẫn đến tình trạng nhà
đầu tư thực hiện theo đúng như hướng dẫn của trung tâm nhưng vẫn phải chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu của chuyên viên phòng đầu tư là người trực
tiếp thụ lý dự án đầu tư; + Việc chỉnh sửa bổ sung tài liệu dẫn đến thời gian cấp giấy chứng
nhận đầu tư bị chậm trễ do nhiều nguyên nhân khác nhau: i Giấy tờ nhà đầu tư soạn thảo không đầy đủ, khônng theo đúng mẫu Sở kế hoạch và Đầu tư
quy định; ii Soạn thảo theo mẫu được cung cấp nhưng khai chưa đúng, câu
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
36
chữ dùng chưa chuẩn; iii Soạn thảo, chỉnh sửa lại theo hướng dẫn của cán bộ trực tiếp thụ lý nhưng vẫn chỉnh sửa lại theo ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo.
+ Năng lực chuyên môn của một số cán bộ hướng dẫn, trực tiếp thụ lý dự án chưa tốt, gây phiền hà cho nhà đầu tư cần được bồi dưỡng, nâng
cao nghiệp vụ. - Việc thực hiện một số thủ tục hành chính sau cấp giấy chứng
nhận đầu tư như thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, giấy phép lao động và thủ tục xin chứng nhận ưu đãi đầu tư
còn phức tạp, gây phiền hà cho doanh nghiệp
5.2.6. Chưa lựa chọn được các nhà đầu tư có kinh nghiệp và có tiềm lực về tài chính.
Hiện nay việc chưa áp dụng hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án để lựa chọn chủ đầu tư có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm
theo quy định của luật đất đai 2003 cũng là một trong những hạn chế dẫn đến một số dự án đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư nhưng lại không được
triển khai do nhà đầu tư khơng có năng lực tài chính thực sự.

6. Kết luận và bài học kinh nghiệm từ một số nước.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Khó khăn trong cơng tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Thơng tin khơng đối xứng.

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×