Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Mục tiêu: Phương hướng:

Mục tiêu: Phương hướng:

Tải bản đầy đủ - 62trang

1. Mục tiêu:


Thu hút nhiều hơn nữa nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội do Đại hội đại biểu Đảng bộ
lần thứ 14 đã đề ra cho giai đoạn 2006-2010. Phát triển kinh tế bền vững gắn liền với đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.
Trong những năm tới sẽ tiếp tục phát huy những thế mạnh cũng như những điều kiện, bài học đã thu nhận được trong năm 2006 và 2007. Tuy
nhiên, trong thời gian tới, Hà Tây sẽ chú ý mạnh đến chất lượng những dự án đầu tư, làm sao cho Hà Tây có sự chuyển hướng cơ cấu kinh tế đúng theo
hướng cơng nghiệp hóa, hiện đại hóa và chuyển dịch sang nền kinh tế dựa vào du lịch và dịch vụ. Năm 2007, những dự án được cấp phép năm 2006 sẽ
giải ngân được khoảng 30. Hà Tây có thể khẳng định những dự án đã cấp phép năm 2006 và 2007 sẽ được giải ngân trong năm 2008. Trong năm 2008,
tỉnh Hà Tây tin tưởng số vốn đầu tư trong nước sẽ bằng hoặc cao hơn năm 2007 và vốn đầu tư nước ngoài sẽ đạt hơn 1 tỷ.
Hà Tây đưa ra thơng điệp tuy khơng chính thức: Trên 1 ha đất mà nhà đầu tư không đầu tư được trên 1 triệu USD thì hầu như chúng tôi từ chối tiếp
nhận. Trong quy hoạch của tỉnh, Hà Tây muốn xây dựng 11 khu công nghiệp nhưng Chính phủ chỉ cho 5 khu vì sợ khơng lấp đầy. Mục tiêu của Hà Tây là
làm sao thu hút những nhà đầu tư mang hiệu quả kinh tế cao, những nhà đầu tư chiều sâu về công nghệ cao, còn việc thu hút đầu tư đơn thuần của Hà Tây
không phải là vấn đề lớn.

2. Phương hướng:


Căn cứ tinh thần Nghị quyết số 14, Kế hoạch số 59, Nghị quyết 01, Kết luận số 55 ngày 23 tháng 6 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
47
các kinh nghiệm, bài học thu được từ việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch trên để thu hút nhiều hơn nữa nguồn vốn đầu tư vào địa bàn
tỉnh Hà Tây cần có các giải pháp cụ thể trong đó có chương trình hành động thiết thực, lâu dài làm căn cứ cho việc phân công, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện
các công việc cụ thể nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

III. Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn đầu tư vào tỉnh Hà Tây.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Mục tiêu: Phương hướng:

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×