Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Phát triển thị trường vốn. Hỗ trợ từ ngân sách:

Phát triển thị trường vốn. Hỗ trợ từ ngân sách:

Tải bản đầy đủ - 62trang

các kinh nghiệm, bài học thu được từ việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, kế hoạch trên để thu hút nhiều hơn nữa nguồn vốn đầu tư vào địa bàn
tỉnh Hà Tây cần có các giải pháp cụ thể trong đó có chương trình hành động thiết thực, lâu dài làm căn cứ cho việc phân công, chỉ đạo, đôn đốc thực hiện
các công việc cụ thể nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.

III. Giải pháp nhằm tăng cường huy động vốn đầu tư vào tỉnh Hà Tây.


1. Phát triển thị trường vốn.


Thông qua thị trường tài chính mà tiết kiệm được chuyển đến các nhà đầu tư. Với sự giúp đỡ của các trung gian tài chính, việc dẫn vốn được
thực hiện thơng qua hai kênh: gián tiếp và trực tiếp. Kênh dẫn vốn gián tiếp được thực hiện thơng qua các trung gian tài chính như hệ thống ngân hàng,
các quỹ tín dụng, các cơng ty bảo hiểm, các cơng ty tài chính, các quỹ đầu tư… kênh dẫn vốn trực tiếp được thực hiện thơng qua thị trường chứng
khốn. Trong một thị trường tài chính, sự vận hành của cả hai kênh sẽ bổ
sung cho nhau, tạo khả năng sử dụng một cách có hiệu quả. Trong điều kiện nước ta hiện nay, hệ thống tài chính cần phải tiếp tục phát triển và chuyển
đổi phù hợp với cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước, nhằm biến hệ thống tài chính thành trung tâm thu hút và phân bổ các nguồn vốn đáp ứng
yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế cụ thể là: Củng cố nâng cao năng lực kinh doanh và sức cạnh tranh của các trung gian tài chính
với hình thức đa dạng, thích hợp. Khuyến khích các trung gian tài chính phát triển các loại dịch vụ mới phù hợp; Hoàn thiện và phát triển đồng bộ thị
trường tài chính, đặc biệt ưu tiên phát triển thị trường vốn trung và dài hạn, đảm bảo sự vận hành an toàn, lành mạnh, hiệu quả; Tạo lập khn khổ pháp
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
48
luật giám sát hoạt động tài chính trên thị trường, thực hiện minh bạch vì lợi ích nhà đầu tư và bảo đảm an ninh tài chính tỉnh Hà Tay nói riêng và quốc
gia nói chung; Từng bước mở cửa thị trường tài chính đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế.

2. Hỗ trợ từ ngân sách:


Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước cũng như từ ngân sách của Tỉnh là rất lớn. Nếu sử dụng kém hiệu quả sẽ gây ra lãng phí rất lớn. Để
nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách cần phải thực hiện các biện pháp sau: cần xác định đúng các chủ trương đầu tư trong dài hạn; quản
lý chặt chẽ quá trình đầu tư. Khắc phục những tiêu cực trong việc tiếp nhận các dự án và cơng trình xây dựng; tăng cường biện pháp đảm bảo chất lượng
cơng trình; cơng khai hóa vốn đầu tư từ ngân sách.

3. Hồn thiện mơi trường đầu tư:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Phát triển thị trường vốn. Hỗ trợ từ ngân sách:

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×