Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Huy động vốn theo phương châm đa dạng hóa.

Huy động vốn theo phương châm đa dạng hóa.

Tải bản đầy đủ - 62trang

đường giao thơng chính, cơng trình thủy lợi đầu mối theo dự án được phê duyệt. Ngồi ra, còn nhiều nội dung liên quan đến đơn giá thuê đất, thời hạn
thuê đất, miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ chi phí đào tạo lao động, hỗ trợ xúc tiến đầu tư... được thể hiện cụ thể trong Quyết định số 18542005QĐ-
UBND tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các CCN, ĐCN TTCN làng nghề trên địa bàn tỉnh.

4. Huy động vốn theo phương châm đa dạng hóa.


- 4 giải pháp dài hạn Đề án đưa ra 4 giải pháp dài hạn nhằm phát triển thị trường vốn. Cụ thể, phát
triển thị trường vốn theo hướng hiện đại, hoàn chỉnh về cấu trúc, vận hành theo các thông lệ quốc tế, có khả năng liên kết với các thị trường khu vực và
quốc tế; phát triển mạnh các kênh cung cấp vốn cả trong và ngoài nước cho thị trường; mở rộng hệ thống các nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư có tổ
chức; kết hợp chặt chẽ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa; tăng cường quản lý nhà nước, thực hiện có hiệu quả chức năng thanh tra, kiểm tra
giám sát việc tuân thủ pháp luật của các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động trên thị trường.
- 7 nhóm giải pháp trước mắt: Theo Đề án phát triển thị trường vốn Việt Nam, một trong những giải
pháp trước mắt là mở rộng quy mơ và đa dạng hóa các loại trái phiếu, các phương thức phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa
phương, trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường vốn. Đẩy mạnh chương trình cổ phần hóa các doanh nghiệp, tổng cơng ty nhà nước, tập đoàn kinh tế
và các ngân hàng thương mại nhà nước; gắn việc cổ phần hóa với niêm yết trên thị trường chứng khoán; mở rộng việc phát hành cổ phiếu mới để huy
động vốn trên thị trường; đồng thời phát triển các loại chứng khốn phái
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
53
sinh như quyền chọn mua, quyền chọn bán chứng khoán, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, các sản phẩm liên kết...
Từng bước hoàn chỉnh cấu trúc của thị trường vốn đảm bảo khả năng quản lý, giám sát của Nhà nước. Tách thị trường trái phiếu ra khỏi thị trường cổ
phiểu để hình thành thị trường trái phiếu chuyên biệt; phát triển thị trường cổ phiếu theo nhiều cấp độ để đáp ứng nhu cầu phát hành cổ phiếu, niêm
yết, giao dịch của nhiều loại hình doanh nghiệp. Phát triển các định chế trung gian và dịch vụ thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động và năng lực
tài chính cho các cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ, cơng ty đầu tư chứng khốn; mở rộng phạm vi hoạt động Trung tâm lưu ký chứng khốn;
từng bước hình thành thị trường định mức tín nhiệm ở Việt Nam. Ngoài ra, phát triển hệ thống các nhà đầu tư trong và ngoài nước; hoàn thiện
khung pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát của Nhà nước; chủ động mở cửa, hội nhập với khu vực và quốc tế; bảo đảm an ninh tài
chính quốc gia cũng là những giải pháp vô cùng quan trọng.

5. Huy động vốn nhàn rỗi trong dân:


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Huy động vốn theo phương châm đa dạng hóa.

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×