Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Huy động vốn nhàn rỗi trong dân:

Huy động vốn nhàn rỗi trong dân:

Tải bản đầy đủ - 62trang

sinh như quyền chọn mua, quyền chọn bán chứng khoán, hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, các sản phẩm liên kết...
Từng bước hoàn chỉnh cấu trúc của thị trường vốn đảm bảo khả năng quản lý, giám sát của Nhà nước. Tách thị trường trái phiếu ra khỏi thị trường cổ
phiểu để hình thành thị trường trái phiếu chuyên biệt; phát triển thị trường cổ phiếu theo nhiều cấp độ để đáp ứng nhu cầu phát hành cổ phiếu, niêm
yết, giao dịch của nhiều loại hình doanh nghiệp. Phát triển các định chế trung gian và dịch vụ thị trường, nâng cao chất lượng hoạt động và năng lực
tài chính cho các cơng ty chứng khốn, cơng ty quản lý quỹ, cơng ty đầu tư chứng khốn; mở rộng phạm vi hoạt động Trung tâm lưu ký chứng khốn;
từng bước hình thành thị trường định mức tín nhiệm ở Việt Nam. Ngoài ra, phát triển hệ thống các nhà đầu tư trong và ngoài nước; hoàn thiện
khung pháp lý, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, giám sát của Nhà nước; chủ động mở cửa, hội nhập với khu vực và quốc tế; bảo đảm an ninh tài
chính quốc gia cũng là những giải pháp vơ cùng quan trọng.

5. Huy động vốn nhàn rỗi trong dân:


Các dự án đầu tư thường có nhu cầu vốn lớn, thời gian dài… Do vậy, để hoạt động đầu tư vốn theo dự án, các ngân hàng thương mại NHTM cần
phải huy động được nhiều nguồn vốn trung và dài hạn TDH để mở rộng đầu tư. Nhưng hiện nay, việc khai thác và sử dụng nguồn vốn TDH của các
NH còn hạn chế, trong đó chủ yếu là do chưa có nhiều giải pháp hấp dẫn để huy động tiền nhàn rỗi của mọi nhà, mọi người…
Nhiều năm qua, nguồn vốn trung, dài hạn TDH của các ngân hàng thương mại NHTM trên địa bàn tỉnh chiếm tỷ lệ rất thấp trong tổng nguồn vốn huy
động, trong khi dư nợ cho vay TDH lại chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong tổng dư nợ cho vay toàn bộ nền kinh tế. Cụ thể, năm 2002: vốn huy động TDH
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
54
đạt 631 tỷ đồng, chiếm 27 tổng nguồn vốn huy động; dư nợ cho vay TDH đạt 1.578 tỷ đồng, chiếm 43,11 tổng dư nợ cho vay. Năm 2003: vốn huy
động TDH đạt 843 tỷ đồng, chiếm 40 tổng nguồn vốn huy động; dư nợ cho vay TDH đạt 2.057 tỷ đồng, chiếm 44,51 tổng dư nợ cho vay. Mặc dù
các NH được phép sử dụng tỷ lệ vốn huy động ngắn hạn để cho vay TDH nhưng vẫn còn hạn chế so với nhu cầu. Đây là khó khăn chung của các
NHTM. Nhìn nhận vấn đề này, các NHTM đều thừa nhận chưa có giải pháp, chính sách thích hợp khi huy động vốn TDH. Bên cạnh đó, việc huy động
còn gặp khó khăn do tâm lý người dân chưa thực sự yên tâm với sự ổn định của giá trị đồng Việt Nam so với các loại dự trữ khác như vàng, ngoại tệ.
Mới đây, tại lễ ký kết giao ước thi đua năm 2004, các NHTM đều thống nhất phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra như: vốn huy động đạt
3.680 tỷ đồng, dư nợ tín dụng đạt 5.352 tỷ đồng, tỷ lệ nợ quá hạn dưới 5… Để đạt được các chỉ tiêu trên, toàn ngành phải thực hiện nhiều giải pháp,
trong đó có giải pháp đẩy mạnh cơng tác huy động vốn, nhất là vốn TDH. Vì hiện nay nhu cầu vốn TDH để xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng, đầu
tư đổi mới công nghệ nâng cao khả năng cạnh tranh của nền kinh tế và các doanh nghiệp ngày càng tăng. Nhưng giải pháp nào mới thực sự thu hút tiền
nhàn rỗi trong dân cư? Tăng lãi suất tiền gửi để thu hút nguồn vốn huy động tiết kiệm từ dân
cư là giải pháp chủ yếu mà lâu nay các NHTM thường sử dụng. Giải pháp này tác động nhanh nhưng có giới hạn, bởi việc tăng lãi suất huy động đồng
nghĩa với tăng chi phí đầu vào, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh. Mặt khác, huy động vốn TDH đòi hỏi các NHTM phải tính tốn cân nhắc
kỹ, bởi kỳ hạn huy động dài đồng nghĩa với rủi ro lớn do lãi suất luôn biến động. Đặc biệt với cơ chế lãi suất “thống” như hiện nay càng đòi hỏi sự
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
55
năng động, linh hoạt của mỗi NH trong quá trình khai thác, tìm kiếm nguồn vốn để cho vay.
Hiện nay, ngồi hình thức tăng lãi suất, các NH đang có những bước cải thiện đáng kể trong dịch vụ NH. Thơng qua việc triển khai hiện đại hóa
cơng nghệ của các NHTM, các dịch vụ NH như: Phone Banking, Internet Banking, thanh toán Online… cùng các dịch vụ NH tự động qua máy ATM,
dịch vụ chi lương cho các doanh nghiệp có số đơng nhân viên, dịch vụ tiết kiệm gửi một nơi lĩnh nhiều nơi… đang được các NHTM đẩy mạnh. Các
dịch vụ này đã thu hút khá đông khách hàng mở tài khoản cá nhân và thực hiện các dịch vụ thanh toán qua NH
Ngân hàng cần đa dạng hóa các hình thức huy động vốn nhằm tạo nhiều cơ hội cho khách hàng lựa chọn hình thức phù hợp với điều kiện thu
nhập, nhu cầu tiết kiệm của khách hàng. Bên cạnh đó, phải có chính sách ưu đãi cho những khách hàng truyền thống, khách hàng có số dư lớn, có lượng
tiền gửi ổn định. Mở rộng mạng lưới bằng cách thành lập các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc, quỹ tiết kiệm, bàn tiết kiệm di động ở các khu
vực, địa bàn trong tỉnh với mục đích phát triển thị trường cũ, thâm nhập thị trường mới. Ngoài ra, phong cách phục vụ tận tình, chu đáo, nhanh chóng
cũng là yếu tố thu hút khách hàng đến với NH.

6. Huy động vốn nước ngoài.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Huy động vốn nhàn rỗi trong dân:

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×