Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Vốn ngân sách :

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Vốn ngân sách :

Tải bản đầy đủ - 62trang

nước trong khu vực và thế giới, tìm kiếm các cơ hội để quảng bá hình ảnh, thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trong nước
.
Đầu tư nước ngồi góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước. Đầu tư nước ngoài thâm
nhập vào nhiều lĩnh vực, nhiều ngành kinh tế, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo nên một khối lượng lớn cơng ăn việc làm cho người lao
động, góp phần giải quyết nạn thất nghiệp tại các nước nhận vốn đầu tư. Bên cạnh đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngồi còn góp phần tăng khoản thu cho
Ngân sách Nhà nước thông qua việc đánh thuế các công ty nước ngồi.

7. Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng.


Tiến hành điều tra nhu cầu tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó cung cấp thơng tin cho các địa phương và 43
cơ sở đào tạo nghề trên địa bàn để có kế hoạch học nghề và đào tạo nghề sát với nhu cầu của các nhà đầu tư; mặt khác khẩn trương nghiên cứu, ban hành
và thực hiện cơ chế Nhà nước đặt hàng đào tạo nghề và khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo nghề
công nghệ cao.

8. Vốn ngân sách :


Vốn ngân sách được hình thành dựa trên sự tiết kiệm của chính phủ : theo tính chất sở hữu tiết kiệm của ngân sách nhà nước và tiết kiệm của các
công ty nhà nước. Theo tổ chức kinh tế, thì tiết kiệm của các công ty nhà nước và tiết kiệm của các công ty tư nhân được kết hợp chung là tiết kiệm
của các cơng ty. Do vậy tiết kiệm của chính phủ ở đây chỉ giới hạn trong phạm vi tiết kiệm của ngân sách nhà nước. Về nguyên tắc tiế kiệm được tính
bằng cách lấy tổng số thu nhập trừ đi các khoản chi tiêu. Thu ngân sách chủ yếu lấy từ các khoản thuế, ngồi ra còn có các khoản thu phí và lệ phí có
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
59
tính chất như thuế. Tuy nhiên do tình hình phát triển kinh tế hiện nay thì tình trạng phổ biến là bội chi ngân sách.
Để khơng phải trong tình trạng bội chi ngân sách chính phủ cũng như cơ quan quan sử dụng vốn ngân sách của tỉnh phải tăng cường tiết kiệm, sử
dụng vốn có hiệu quả. Đặc biệt cần phải tăng thu ngân sách dựa trên các chính sách về thuế hoặc phát hành trái phiếu trong và ngồi nước.
Khơng sử dụng vố dàn trải, lãng phí mà phải đầu tư có trọng điểm theo quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời
phải chống tham nhũng. Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc chống tham nhũng, đã có những kết quả được đáng kể. Tuy nhiên việc tham nhũng
ở việt nam vấn là một vấn đề nóng bỏng. Chúng ta cầ phải giám sát thường xuyên dự án, công khai minh bạch vốn từ ngân sách.

9. Đề xuất một số kiến nghị với tỉnh, trung ương các ngành có liên quan.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng. Vốn ngân sách :

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×