Tải bản đầy đủ - 62 (trang)
Đề xuất một số kiến nghị với tỉnh, trung ương các ngành có liên quan.

Đề xuất một số kiến nghị với tỉnh, trung ương các ngành có liên quan.

Tải bản đầy đủ - 62trang

tính chất như thuế. Tuy nhiên do tình hình phát triển kinh tế hiện nay thì tình trạng phổ biến là bội chi ngân sách.
Để khơng phải trong tình trạng bội chi ngân sách chính phủ cũng như cơ quan quan sử dụng vốn ngân sách của tỉnh phải tăng cường tiết kiệm, sử
dụng vốn có hiệu quả. Đặc biệt cần phải tăng thu ngân sách dựa trên các chính sách về thuế hoặc phát hành trái phiếu trong và ngồi nước.
Khơng sử dụng vố dàn trải, lãng phí mà phải đầu tư có trọng điểm theo quy hoạch tổng thể và định hướng phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời
phải chống tham nhũng. Chính phủ đã có nhiều cố gắng trong việc chống tham nhũng, đã có những kết quả được đáng kể. Tuy nhiên việc tham nhũng
ở việt nam vấn là một vấn đề nóng bỏng. Chúng ta cầ phải giám sát thường xuyên dự án, công khai minh bạch vốn từ ngân sách.

9. Đề xuất một số kiến nghị với tỉnh, trung ương các ngành có liên quan.


Cơng khai thơng tin các chính sách, thơng tin về mơi trường đầu tư, đặc biệt có bộ phận chuyên trách hỗ trợ doanh nghiệp. Có quy hoạch rõ rang
và thơng báo rộng rãi, có kế hoạch giải tỏa đất đai khi có quy hoạch. Chính sách và cơ chế thu hút, khuyến khích đầu tư cần phải thơng
thống và minh bạch hơn. Lãnh đạo tỉnh cần chỉ đạo cơ quan cấp dưới hoặc bộ máy chuyên môn
tư vấn – xúc tiến đầu tư, triển khai mạnh mẽ vai trò của tư vấn, giải quyết khó khăn đối với các dự án đang triển khai. Số lượng dự án chưa phải là mục
tiêu cuối cùng mà kiểm soát sự phát triển hài hòa giữa các ngành và chất lượng, mức độ thành công của dự án mới là yếu tố quyết định.
Bổ sung và đào tạo cán bộ có năng lực, nhiệt tình với cơng việc, nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm của các nước phát triển về mô hình, cách
thức vận hành cơ quan xúc tiến đầu tư.
Sinh viên thực hiện: Nguyễn Chí Cờng Lớp: Kinh tế Phát triÓn 46
60
Lãnh đạo tỉnh ủy, UBND tỉnh nên bớt thời gian để đi “vi hành” xem xét thuận lợi, khó khăn thực sự của các doanh nghiệp trong tỉnh từ đó giúp
doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn. Thường xuyên tổ chức, tham gia các cuộc hội thảo về thu hút đầu tư
trong và ngoài nước.
KẾT LUẬN
Bằng những cố gắng và quyết tâm của ban lãnh đạo tỉnh ủy, Hà Tây đã có được những thành tích đáng kể trong việc thu hút đầu tư vào tỉnh. Tuy
nhiên vẫn còn nhiều hạn chế mắc phải. Để tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cũng như về quy mô và tốc độ thu hút đầu tư trong và ngoài nước, hoàn
thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2008 – 2010 và mục tiêu phát triển kinh tế đến năm 2020, Hà Tây cần tiếp tục phát huy những lợi thế cạnh tranh
của tỉnh, tăng cường thu hút vốn đầu tư, phát huy tối đa nguồn lực con người.
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
61
Danh Mục tài liệu tham khảo
1.
GS.TS Vũ Thị Ngọc Phùng. Giáo trình Kinh tế Phát triển. NXB Lao Động – Xã Hội, 2005.
2.
Bộ Công Thương. Tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội các tỉnh đồng bằng sông Hồng và vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. NXB Lao động - Xã hội,
2007.
3.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư – tạp chí kinh tế và dự báo. Triển vọng phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đến năm 2010. NXB Thống kê, 2007.
4.
UBND tỉnh Hà Tây – Sở KHĐT tỉnh Hà Tây. Báo cáo tổng kết 20 năm thu hút đầu tư tại tỉnh Hà Tây, 2008.
5.
UBND tỉnh Hà Tây – Sở KHĐT tỉnh Hà Tây. Giới thiệu tổng quan về tỉnh Hà Tây, 2008.
6.
Website: www.mpi.gov.vn
www.baohatay.com.vn
Sinh viªn thùc hiƯn: Ngun ChÝ Cêng Líp: Kinh tÕ Ph¸t triĨn 46
62

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Đề xuất một số kiến nghị với tỉnh, trung ương các ngành có liên quan.

Tải bản đầy đủ ngay(62 tr)

×