Tải bản đầy đủ - 69 (trang)
Ma trận hình ảnh cạnh tranh Ma trận SWOT Bảng 14: Ma trận SWOT

Ma trận hình ảnh cạnh tranh Ma trận SWOT Bảng 14: Ma trận SWOT

Tải bản đầy đủ - 69trang

2.2.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh


Ma trận hình ảnh cạnh tranh dưới đây nhận diện một số đối thủ cạnh tranh chủ yếu thông qua một số yếu tố then chốt tạo nên năng lực cạnh tranh. Các yếu
tố này được cho điểm từ 0,00 đến 1,00 tùy theo mức độ quan trọng và được phân loại từ 1 đến 4 tuy theo cách thức ứng phó từ tốt đến kém của hãng hàng không
đối với yếu tố đó.
Bảng 13: Ma trận hình ảnh cạnh tranh
Vietnam Airlines
Singapore Airlines
Thai Airways
Malaysia Arilines
Yếu tố Mức
quan trọng
PL điểm PL điểm PL điểm PL điểm 1. Tiềm lực tài chính
0,16 1 0,16 4 0,64 3 0,48 2 0,32
2. Đội máy bay 0,15 1 0,15
4 0,60 3 0,45 3 0,45 3. Mạng đường bay
0,11 2 0,22 3 0,33 3 0,33 3 0,33
4. Mạng lưới phân phối 0,09 3 0,27
3 0,27 3 0,27 3 0,27 5. Khả năng cạnh tranh về
giá 0,13 2 0,26
4 0,52 3 0,39 3 0,39
6. Chất lượng dòch vụ 0,12 2 0,24
4 0,48 2 0,24 2 0,24 7. Coâng nghệ hàng không 0,10 2 0,20
3 0,30 3 0,30 3 0,30 8. Thò phần
0,14 2 0,28 3 0,42 2 0,28 2 0,28
Tổng 1 1,78
3,56 2,74
2,58
Nhận xét: Tổng số điểm của Vietnam Airlines thấp hơn các đối thủ cạnh tranh lớn trong khu vực. Nguyên nhân là do tiềm lực tài chính yếu kém dẫn đến
hạn chế trong việc thuê mua máy bay và công nghệ tiên tiến, mạng đường bay hạn chế và chất lượng dòch vụ chưa cao.

2.2.4 Ma trận SWOT Bảng 14: Ma trận SWOT


MA TRẬN SWOT
CÁC CƠ HỘI O
1. Tận dụng tốt sự hỗ trợ
của Nhà nước 2.
Tận dụng tốt những yếu tố kinh tế trong nước
3. Đáp ứng tốt nhu cầu
của khách du lòch 4.
Tận dụng tốt các yếu tố về xã hội Việt Nam
CÁC NGUY CƠ T
1. Phản ứng chậm với
hàng không giá rẻ 2.
Việc áp dụng các thành tựu khoa học còn
chậm 3.
Phụ thuộc lớn vào nhà cung cấp
4. Chưa tận dụng tốt
yếu tố tự nhiên 5.
Chưa thu hút được những khách hàng lớn
CÁC ĐIỂM MẠNH s
1. Đội máy bay
có tuổi thọ thấp 2.
Đội ngũ lao động kỹ thuật ngày càng có chuyên
môn sâu 3.
Mức độ an tòan trong khai thác khá cao
4. Hệ thống đại lý bán vé
giữ chỗ tương đối rộng
5.
Hệ số ghế khai thác cao
Giải pháp mạng đường bay
Giải pháp đội bay Giải pháp hệ thống phân
phối Giải pháp Hàng không
giá rẻ Giải pháp chính sách
khai thác
CÁC ĐIỂM YẾU w
1. Đội máy bay còn nhỏ
so với các đối thủ 2.
Trình độ đội ngũ nhân viên chưa có nhiều kinh
nghiệm trong họat động hàng không
3. Chất lượng dòch vụ
chưa cao 4.
Mạng đường bay chưa rộng khắp

5. 6.


7.
Tiềm lực tài chính của Tổng công ty Hàng không Việt
Nam còn hạn chế
Giải pháp sân bay Giải pháp sản phẩm, dòch
vụ Giải pháp lieân minh

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Ma trận hình ảnh cạnh tranh Ma trận SWOT Bảng 14: Ma trận SWOT

Tải bản đầy đủ ngay(69 tr)

×