1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Khái niệm cổ phần hoá

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (403.4 KB, 58 trang )


Chơng I :Những nội dung cơ bản về hiệu quả và cổ phần hoá
I. Khái niệm và đặc điểm cổ phần hoá

1. Khái niệm cổ phần hoá


Cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc là chủ trơng của Đảng và Nhà nớc ta nhằm đa dạng hoá hình thức sở hữu trong doanh nghiệp nhà
nớc, nâng cao hiệu quả của loại hình doanh nghiệp này. Để thực hiện chủ trơng đó Nhà nớc ta đã ban hành khá nhiều văn bản hớng dẫn thi
hành. Đó là Quyết định số 202CT ngày 861992 của Chủ tịch Hội đồng bộ trởng về tiếp tục làm thí điểm chuyển một số doanh nghiệp nhà nớc
thành công ty cổ phần; chỉ thị số 84TTg ngµy 341993 cđa Thđ tíng ChÝnh phđ vỊ xóc tiến thực hiện thí điểm cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà
nớc và các giải pháp đa dạng hoá hình thức sở hữu đối với doanh nghiệp Nhà nớc: Nghị định sè 28CP ngµy 751996 cđa ChÝnh phđ vỊ chun
mét sè doanh nghiÖp Nhà nớc thành công ty cỉ phÇn .Thông t số 50TCDN ngày 3081996 của Bộ tài chính hớng dẫn thực hiện Nghị
định 28CP của Chính phủ theo các văn bản trên, cổ phần hoá ở nớc ta là cách nói tắt của chủ trơng chuyển đổi một số doanh nghiệp Nhà nớc
thành công ty cổ phần. Điều 1 Thông t số 50TCDN ngày 3081996 của Bộ tài chính quy định:
doanh nghiệp nhà nớc chuyển thành công ty cổ phần là một biện pháp chuyển doanh nghiệp từ sở hữu nhà nớc sang
hình thức sở hữu nhiều thành phần, trong đó tồn tại một phần sở hữu nhà nớchay còn gọi là cổ phần hoá DNNN .
1
Vậy cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nớc là việc chuyển đổi hình thức sở hữu từ DNNN sang công ty cổ phần, đồng thời chuyển doanh
1
Tạp Chí Luật học só 4-2001 Bàn về khái niệm cổ phần hoá DNNN Nguyễn Thị Vân Anh Trang 3
6
nghiệp từ chỗ hoạt động theo Luật DNNN sang doanh nghiệp hoạt động theo các quy định về công ty cổ phần trong Luật doanh nghiệp. Do vậy,
các lĩnh vực sản xuất kinh doanh cũng có chuyển biến từ Nhà nớc độc quyền sang nguyên tắc thị trờng cung cầu, cạnh tranh...
Trong cổ phần hoá, tài sản của DNNN đợc bán lại cho nhiều đối t- ỵng kh¸c nhau bao gåm: c¸c tỉ chøc kinh tÕ - xã hội, các cá nhân trong
và ngoài doanh nghiệp, giữ lại một tỉ lệ cổ phần cho Nhà nớc trong chính doanh nghiệp cổ phần đó. Nh vậy, hình thức sở hữu tại doanh
nghiệp đã chuyển từ Nhà nớc duy nhất sang hỗn hợp.

2. Đặc điểm cổ phần hoá


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (58 trang)

×