1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Tình hình cổ phần hoá tại công ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (403.4 KB, 58 trang )


II. Thực trạng cổ phần hoá tại công ty HACIMEX

1. Tình hình cổ phần hoá tại công ty


Thực hiện chủ trơng đổi mới và sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nớc của Đảng và Chính phủ, ngày 04082004, Uỷ ban nhân dân Thành phố
Hà Nội đã có quyết định số 4821QĐ-UB cho phép công ty Thơng mại
xuất nhập khẩu Hà Nội thuộc sở Thơng mại triển khai cổ phần hoá. Nhận thức đợc tầm quan trọng của công tác cổ phần hoá - một chủ
trơng lớn và hết sức đúng đắn của Đảng và Chính phủ, Ban đổi mới doanh nghiệp Công ty Thơng mại xuất nhập khẩu Hà Nội đã phối hợp
cùng các uỷ Đảng, Ban chấp hành Công đoàn tiến hành công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trơng cổ phần hoá doanh nghiệp đến toàn thể lao
động trong Công ty. Sau một thời gian khẩn trơng triển khai công tác xác định giá trị
doanh nghiệp, ngày 25112004 Ban đổi mới quản lý doanh nghiệp Công ty Thơng mại xuất nhập khẩu Hà Nội đã có tờ trình lên Uỷ ban
nhân dân Thành phố Hà Nội xin phê duyệt hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp. Song song với quá trìng xác định giá trị doanh nghiệp , Ban đổi
mới quản lý doanh nghiệp cũng đã tiến hành soạn thảo Phơng án cổ phần hoá, xây dựng Phơng án giải quyết lao động do sắp xếp lai doang
nghiệp và dự thảo điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần trình lên Uỷ ban Thành phố.
Đến ngày 20122004, chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội đã ký Quyết định số 9280QĐ-UB về việc phê duyệt giá trị doanh
30
nghiệp và phơng án cổ phần hoá công ty Thơng mại xuất nhập khẩu Hà Nội. Cụ thể nh sau:
- Giá trị thực tế DN tại thời điểm 31122003 để cổ phần hoá là: 135.664.336.659 đồng.
- Giá trị thùc tÕ phÇn vốn nhà nớc tại doanh nghiƯp lµ: 12.620.724.008 đồng.
- Vốn điều lệ Công ty cổ phần: 12.600.000.000 ®ång - Vèn nhµ níc 0: 0 ®ång
- Vèn b¸n cho ngêi lao ®éng víi gi¸ u ®·i:1.175.000.000 ®ång t- ¬ng øng 9,33 vèn ®iỊu lƯ
- Vốn cổ đông trong DN mua theo giá phổ thông: 7.997.500.000 đồng tơng ứng 63,47 vốn điều lệ
- Giá trị cổ phần bán đấu giá tối thiểu 30 ra bên ngoài doanh nghiệp: 3.427.500.000 đồng tơng ứng 27,2 vốn điều lệ
- Ưu đãi với ngời lao động trong doanh nghiệp: Tổng số cổ phần u đãi : 11.750 cæ phần
Giá trị cổ phần bán với giá u đãi: 1.175.000.000 đồng Giá trị u đãigiảm giá 30 : 352.500.000 đồng
Tổng số cổ phần trả chËm : 1.880 cổ phần Giá trị bán chịu : 188.000.000 đồng
Giá trị đợc tr¶ chËm 70 : 131.600.000 đồng Ngay sau khi hoàn tất việc bán cổ phần cho ngời lao động trong
công ty và đấu giá bán cổ phần cho các đối tợng bên ngoài doanh nghiệp, Ban đổi mới Quản lý doanh nghiệp đã khẩn trơng thực hiện các
bớc công việc tiếp theo và làm đầy đủ các công tác cần thiết để tiến hành đại hội cổ đông thành lập
31
Nh vậy, trải qua một thời gian lỗ lực làm việc, quá trinh chuển đổi doanh nghiệp Nhà nớc Công ty Thơng mại xuất nhập khẩu Hà Nội
thành công ty cổ phần Thơng mại xuất nhập khẩu Hà Nội đã cơ bản hoàn tất, tuân thủ tuyệt đối những chủ trơng, chính sách và các văn bản
hớng dẫn của Nhà nớc. Bảng 4
Cơ cấu bộ máy của Công ty cổ phần Thơng mại xuất nhập khẩu Hà Nội HACIMEX
Nguồn: Phòng tổ chức hành chÝnh c«ng ty HACIMEX Cơ cấu quản lý của cơng ty cổ phần sẽ gồm 2 cấp:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
BAN KIỂM SỐT
32
CÁC PHỊNG CHỨC NĂNG
CÁC PHỊNG KINH DOANH
CÁC TRUNG TÂM CỬA HÀNG
VĂN PHONG ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH
TRỰC THUỘC
Hội đồng quản trị: chịu trách nhiệm trước đại hội cổ đơng, có nhiệm vụ xây dựng các kế hoạch sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược
đồng thời bảo đảm các hoạt động đó thơng qua Ban giám đốc và thực hiện nhiệm vụ đã được quy định tại điều lệ.
Ban kiểm soát: chịu trách nhiệm trước đại hội đồng cổ đơng về
việc kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.
Ban giám đốc: dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc điều hành
có trách nhiệm tổ chức điều hành các hoạt động kinh doanh, dịch vụ của công ty theo quy định và điều lệ, giúp việc cho Giám đốc có các
phó Giám đốc. Hệ thống phòng, ban, cửa hàng, trung tâm, chi nhánh,... được tổ
chức theo mơ hình gọn nhẹ và bảo đảm thực hiện được nhiệm vụ mà đứng đầu là Trưởng bộ phận phải chịu trách nhiệm tổ chức và đôn đốc
thực hiện các kế hoạch từ ban Giám đốc.
Các tổ chức Đảng, Cơng đồn, Đồn thanh niên... hoạt động
theo quy định của pháp luật và iu l ca t chc.

2. Những thành tựu công ty đạt đợc trong những năm trớc cổ phần hoá


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (58 trang)

×