1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

TÝnh tÊt yÕu

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (181.03 KB, 22 trang )


2. Tính tất yếu và đặc điểm của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.


2.1. Tính tất yếu


Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở một nớc có những đặc thù riêng do điều kiện lịch sử cụ thể của đất nớc đó. Nhiệm vụ của các Đảng Cộng sản
và nhân dân mỗi nớc là vận dụng những nguyên lý phỉ biÕn cđa chủ nghĩa Mác-Lênin và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội vào hoàn cảnh
lịch sử cụ thể phù hợp với đặc điểm của đất nớc mình, đồng thời tận dụng các u thế của thời đại để định ra mục tiêu tổng quát, ph ơng hớng và bớc
đi thích hợp nhằm thực hiện thành công bớc quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu khách quan đối với
mọi quốc gia xây dựng chủ nghĩa xã hội, dù điểm xuất phát ở trình độ phát triển cao hay thấp.
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam là một tất yếu bởi vì:
Một là, phát triển theo con đờng xã hội chủ nghĩa là phù hợp với quy luật khách quan của lịch sử, sự biến đổi của các hình thái kinh tế - xã
hội là quá trình lịch sử tự nhiên và hình thái kinh tế - xã hội sau cao hơn, tiến bộ hơn hình thái kinh tế - xã hội trớc nó. Sự biến đổi này tuân theo
quy luật quan hệ sản xuất, phải phù hợp với tính chất và trình độ phát triển của lực lợng sản xuất.
Cho dù ngày nay chủ nghĩa t bản đang nắm nhiều u thế về vốn, khoa học, công nghệ và thị trờng, đang cố gắng điều chỉnh trong chừng
mực nhất định quan hệ sản xuất để thích nghi với tình hình mới, nh ng không vợt ra khỏi những mâu thuẫn vốn có của nó, đặc biệt là mâu thuẫn
giữa tính chất xã hội hoá ngày càng cao của lực lợng sản xuất với chế độ
chiếm hữu t nhân t bản chủ nghĩa về t liệu sản xuất. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lợng sản xuất và xã hội hoá lao động làm cho các tiền đề vật
chất, kinh tÕ, x· héi ngµy cµng chÝn muåi cho sù phủ định chủ nghĩa t
bản và sự ra đời của x· héi míi. - Chđ nghÜa x· héi. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, loài ngời nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội.
Hai là, phát triển theo con đờng chủ nghĩa xã hội không chỉ phù hợp với xu thế của thời đại, mà còn phù hợp với đặc điểm của cách mạng
Việt Nam: cách mạng dân tộc, dân chủ gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự tiếp tục hợp lôgic cuộc
cách mạng dân tộc, dân chủ, làm cho cách mạng dân tộc, dân chủ đợc thực hiện triệt để.

2.2. Đặc điểm của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

×