1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Đặc điểm của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (181.03 KB, 22 trang )


chiếm hữu t nhân t bản chủ nghĩa về t liệu sản xuất. Sự phát triển mạnh mẽ của lực lợng sản xuất và xã hội hoá lao động làm cho các tiền đề vật
chất, kinh tế, xã hội ngày càng chín muồi cho sự phủ định chủ nghĩa t
bản và sự ra đời của xã hội mới. - Chủ nghĩa xã hội. Theo quy luật tiến hoá của lịch sử, loài ngời nhất định sẽ tiến tới chủ nghĩa xã hội.
Hai là, phát triển theo con đờng chủ nghĩa xã hội không chỉ phù hợp với xu thế của thời đại, mà còn phù hợp với đặc điểm của cách mạng
Việt Nam: cách mạng dân tộc, dân chủ gắn liền với cách mạng xã hội chủ nghĩa. Cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa là sự tiếp tục hợp lôgic cuộc
cách mạng dân tộc, dân chủ, làm cho cách mạng dân tộc, dân chủ đợc thực hiện triệt để.

2.2. Đặc điểm của thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam


.
2.2.1. Khả năng đi lên xã hội, bỏ qua t bản chủ nghĩa. Phân tích tính chất và đặc điểm của chủ nghĩa t bản trong thời kỳ
tự do cạnh tranh, Các Mác và Ph. Ăngghen đã nêu ra khả năng quá độ lên chủ nghĩa cộng sản ở các nớc lạc hậu khi cách mạng vô sản ở các nớc
Tây âu giành đợc thắng lợi. Khi phân tích ®Ỉc ®iĨm cđa chđ nghÜa t b¶n trong thêi kú ®éc
qun, phát hiện ra quy luật phát triển không đều về kinh tế và chính trị của chủ nghĩa t bản, V.I. Lênin rút ra kết luận quan trọng đến khả năng
thắng lợi của chủ nghĩa xã hội ở một số nớc hoặc ở một nớc riêng lẻ chứ
không thể thắng lợi cùng một lúc ở tất cả các nớc. Trong điều kiện đó, các nớc lạc hậu có thể quá ®é lªn chđ nghÜa x· héi bá qua chÕ ®é t bản
chủ nghĩa. Theo đó, điều kiện để một nớc có thể quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa là:
Thứ nhất, điều kiện bên trong, có Đảng Cộng sản lãnh đạo giành đ- ợc chính quyền và sử dụng chính quyền nhà nớc công, nông, trí thức liên
minh làm điều kiện tiên quyết để xây dựng chủ nghĩa xã hội.
Thứ hai, điều kiện bên ngoài, có sự giúp đỡ của giai cấp vô sản của các nớc tiên tiến đã giành thắng lợi trong cách mạng vô sản.
Các nớc lạc hậu có khả năng quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa nhng không phải là quá độ trực tiếp, mà phải qua
con đờng gián tiếp. ở nớc ta từ khi bớc vào thời kỳ đổi mới, những quan điểm của
Đảng ta đã thể hiện sự nhận thức về khả năng quá độ ®i lªn chđ nghÜa x· héi bá qua chÕ ®é t bản chủ nghĩa là phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh
cụ thể của nớc ta.
2.2.2. Quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa ở Việt Nam.
Thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội là tất yếu đối với mọi quốc gia đi lên chủ nghĩa xã hội, nhng nó lại có đặc điểm riêng đối với mỗi quốc
gia, do điều kiện xuất phát riêng của mỗi quốc gia qui định. Tr ớc đây miền Bắc nớc ta đối với thời kỳ quá độ với đặc điểm lớn nhất là từ một n-
ớc nông nghiệp lạc hậu tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triĨn t b¶n chđ nghÜa. Khi c¶ níc thèng nhÊt cùng tiến
lên chủ nghĩa xã hội, đặc điểm trên vẫn còn tồn tại. Trong cơng lĩnh xây
dựng đất nớc trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định Nớc ta quá ®é lªn chđ nghÜa x· héi bá qua chÕ ®é
t bản, từ một xã hội vốn là thuộc địa, nửa phong kiến, lực l ợng sản xuất
rất thấp. Đất nớc trải qua hàng chục năm chiến tranh, hậu quả để lại còn nặng nề, những tàn d thực dân phong kiến còn nặng nề. Các thế lực thù
địch thờng xuyên tìm cách phá hoại chế độ xã hội và nền độc lập của nhân dân ta. Nh vậy, đặc điểm đặc trng bao trùm nhất của thời kỳ quá
độ ở nớc ta bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa. Song nh trên đã khẳng định,
quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa nhng không phải là quá độ trực tiếp mà phải trải qua con đờng gián tiếp. Nói cách
khác, bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa chính là phát triển theo con đờng rút ngắn quá trình đi lên chủ nghĩa xã hội . Nhng rút ngắn không phải là đốt
cháy giai đoạn, duy ý chí, coi thờng quy luật mà trái lại phải tôn trọng quy luật khác quan và biết vận dụng vào điều kiện cụ thể của đất n ớc, tận
dụng thời cơ và khả năng thuận lợi để tìm ra con đờng, bớc đi thích hợp. Cần khẳng định lại rằng nếu quan niệm bỏ qua chế độ t bản chủ
nghĩa theo kiểu phủ định sạch trơn là vô cùng sai lầm. Chúng ta cần tận dụng những thành tựu mà nhân loại đã đạt đợc ở chủ nghĩa t bản không
chỉ về lực lợng sản xuất mà cả về quan hệ sản xuất, cơ sở kinh tế, kiến trúc thợng tầng.
Tóm lại, xây dựng xã hội chủ nghĩa bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa ở nớc ta tạo ra sự biến đổi về chất của xã hội trên tất cả các lĩnh vực là
qúa trình rất khó khăn phức tạp tất yếu phải trải qua một thời kỳ quá độ lâu dài với nhiều chặng đờng, nhiều hình thức tổ chức kinh tế, xã hội tính
chất quá độ. Song mặc dù kinh tế còn nhiều lạc hậu, nh ng sự lựa chọn phù hợp với xu hớng khách quan của loài ngời và những tiền đề chủ quan
thuận lợi, Việt Nam có thể thực hiện đợc con đờng quá độ lên chủ nghĩa xã hội bỏ qua chế độ t bản chủ nghĩa.

3. Nhiệm vụ kinh tế cơ bản trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở ViÖt Nam.


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

×