1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Kinh tế - Thương mại >

Kinh tÕ n«ng th«n.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (181.03 KB, 22 trang )


vực đều gánh lấy cho mình những trách nhiệm nặng nề mà kinh tế là một yếu tố vô cùng quan trọng. Với thực trạng là một nền kinh tế còn lạc hậu,
Đảng ta đã đề ra những nhiệm vụ cơ bản là:
Phát triển lực lợng sản xuất, coi công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ nhằm xây dùng c¬
së vËt chÊt kü tht cđa chđ nghÜa x· hội. Xây dựng từng bớc quan hệ sản xuất mới theo định hớng xã hội
chủ nghĩa. Mở rộng và nâng cao hiƯu qu¶ cđa quan hƯ kinh tÕ qc tÕ.
II. Kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chđ nghÜa x héi ë ViƯt Nam.
·
1. Kinh tÕ nông thôn và vai trò của nó trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.

1.1. Kinh tế nông thôn.


Kinh tế nông thôn là một phức hợp những nhân tố cấu thành của lực lợng sản xuất và quan hệ sản xuất trong nông- lâm - ng nghiệp, cùng
với các ngành thủ công nghiệp truyền thống, các ngành tiểu - thủ công
nghiệp, công nghiệp chế biến và phục vụ nông nghiệp, các ngành thơng nghiệp và dịch vụ tất cả có quan hệ hữu cơ với nhau trong kinh tế vùng
và lãnh thổ trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân. Kinh tế nông thôn có nội
dung rất rộng, bao gồm các ngành, lĩnh vực và các thành phần kinh tế có
quan hệ và tác động lẫn nhau. 1.1.1. Cơ cấu ngành nghề kinh tế nông thôn:
Nông nghiệp, lâm nghiệp, ng nghiệp đảm bảo nhu cầu về lơng thực, thực phẩm cho xã hội, nguyên liệu cho công nghiệp chế biến và sản xuất
ra các sản phẩm hàng hoá cung cấp cho thị trờng trong và ngoài nớc.
Công nghiệp gắn với nông - l©m - ng nghiƯp, tríc hÕt lµ c«ng nghiƯp chÕ biÕn, c«ng nghiƯp phơc vơ cho nông nghiệp và các ngành tiểu
thủ công nghiệp khác sản xuất các hàng hoá không có nguồn nguyên liệu từ nông nghiệp phục vụ cho tiêu dùng trong nớc và xuất khẩu.
Các loại hình dịch vụ thơng nghiệp, tín dụng, khoa học và công nghệ, t vấn cùng với các cơ sở hạ tầng ở nông thôn sẽ là những bộ phận
hợp thành của kinh tế nông thôn và sự phát triển của chúng là biểu hiện
trình độ phát triển của kinh tế nông thôn.
1.1.2. Cơ cấu thành phần kinh tế nông thôn. Kinh tế Nhà nớc trong lĩnh vực nông nghiệp là thành phần kinh tế
đóng vai trò chủ đạo trong kinh tế nông thôn. Trong quá trình phát triển, thành phần này đợc mở rộng ra toàn bộ các ngành nghề cơ bản: nông
nghiệp, công nghiệp, thơng nghiệp, tín dụng
Kinh tế tập thể sẽ trở lên đa dạng hơn. Kinh tế tập thể là con đ ờng tất yếu để nông dân và c dân nông thôn đi lên sản xuất lớn xã hội chủ
nghĩa và cùng với kinh tế nhà nớc trong nông thôn hợp thành nền tảng
của kinh tế nông thôn theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế hộ gia đình cha tham gia hợp tác xã thuộc thành phần kinh
tế cá thể hoặc tiểu chủ là đơn vị cơ bản trong nông nghiệp. Kinh tế t bản t nhân và kinh tế t bản nhà nớc tiếp tục tồn tại và phát
triển trong nhiều ngành nghề và dịch vụ ở nông thôn. Tuy nhiên, sự phát triển của kinh tế nông thôn theo định hớng xã hội chủ nghĩa đòi hỏi phải
tìm ra những hình thức kinh tế thích hợp để từng bớc đa thành phần kinh tế t bản t nhân đi vào con đờng kinh tế t bản nhà nớc để tiến lên chủ
nghĩa xã hội.
1.1.3. Về cơ cấu xã hội giai cấp. Quá trình phát triển kinh tế nông thôn là quá trình phát triển phân
công lao động xã hội, chuyển đổi và đa dạng hoá ngành nghề sản xuất và dịch vụ ở nông thôn. Quá trình đó cũng dẫn đến sự biến đổi cơ cấu xã hội
- giai cấp và làm thay đổi quan trọng đời sống văn hoá xã hội ở các vùng nông thôn.
2. Vai trò của kinh tế nông thôn trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam.
2.1. Sự phát triển của kinh tế nông thôn sẽ góp phần tạo ra những tiền đề quan trọng không thể thiếu đảm bảo thắng lợi tiến trình CNH
HđH.
Phát triển kinh tế n«ng th«n tríc hết là phát triĨn kinh tÕ n«ng nghiệp một cách mạnh mẽ và ổn định, tạo cho toàn bộ ngành kinh tế quốc
dân, nhất là cho công nghiệp một cơ sở vững chắc về nhiều ph ơng diện,
trớc hết là lơng thực, thực phẩm và nguyên liệu. Dï cho nỊn kinh tÕ n íc ta sau nµy phát triển đến đâu và tỷ lệ lao động nông nghiệp giảm xuống
thì nông nghiệp bao giờ cũng vẫn đóng một vai trò quan trọng vì nó thoả mãn nhu cầu hàng đầu của con ngời là nhu cầu ăn, tạo ra sự ổn định về
chính trị, kinh tÕ, x· héi, qc phßng. Víi sù ph¸t triĨn đồng bộ các ngành nghề, dịch vụ ở nông thôn, kinh tế nông thôn sẽ tạo ra một khối l -
ợng sản phẩm với giá trị ngày càng tăng và điều đó góp phần giải quyết vấn đề vốn để công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nớc.
2.2. Sự phát triển của kinh tế nông thôn sẽ góp phần thực hiện có hiệu quả quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá tại chỗ.
Phát triển kinh tế nông thôn sẽ làm cho các hoạt động ở nông thôn trở lên sôi động hơn. Cơ cấu kinh tế, phân công lao động chuyển dịch
đúng hớng có hiệu quả. Công nghiệp gắn bó chặt chẽ với nông nghiệp tại
chỗ. Vấn đề đô thị hoá sẽ đợc giải quyết theo phơng thức đô thị hoá tại chỗ. Vấn đề việc làm cho ngời lao động sẽ đợc gia tăng ngày càng nhiều
trên địa bàn tại chỗ. Trên cơ sở đó, tăng thu nhập, cải thiện từng bớc đời sống vật chất và tinh thần của mọi tầng lớp dân c; giảm sức ép của sự
chênh lệch kinh tế và đời sống giữa thành thị và nông thôn, giữa vùng phát triển và vùng kém phát triển.
2.3. Sự phát triển của kinh tế nông thôn sẽ góp phần to lớn trong việc bảo vệ và sử dụng tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trờng sinh
thái.
Nông thôn nớc ta bao gồm những khu vực rộng lớn. ở đây các tài nguyên của đất nớc chiếm tuyệt đại bộ phận nh đất đai, khoáng sản, động
thực vật Phát triển kinh tế nông thôn cho phép khai thác và sử dụng
hợp lý các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời bảo vệ chúng trong qúa trình sử dụng.
2.4. Sự phát triển của kinh tế nông thôn sẽ tạo cơ sở vật chất cho sự phát triển văn hoá ở nông thôn.
Nông thôn nớc ta vốn là vùng kinh tế văn hoá lạc hậu, sản xuất và sinh hoạt phân tán, nhiều hủ tục, ít theo luật pháp thống nhất. Mặt khác,
nông thôn là nơi có truyền thống văn hoá cộng đồng còn sâu đậm Phát
triển kinh tế nông thôn sẽ tạo điều kiện để vừa giữ gìn, phát huy truyền
thống văn hoá tốt đẹp, bài trừ văn hoá lạc hậu cũ, vừa tổ chức đời sống văn hoá và tinh thần ở nông thôn.
2.5. Sự phát triển của kinh tế nông thôn sẽ góp phần quyết định sự thắng lợi của CNXH ở nông thôn nói riêng và đất nớc nói chung.
Phát triển kinh tế nông thôn gắn liền với phát triển văn hoá, chính trị, xã hội và kiến trúc thợng tầng theo định hớng xã hội chủ nghĩa. Một
nông thôn có kinh tế - văn hoá phát triển là một nhân tố quyết định củng
cố vững chắc lòng dân, thắt chặt mối liên minh công - nông, đảm bảo cho nhân dân ta có đủ sức mạnh đánh bại mọi âm mu và thủ đoạn của mọi kẻ
thủ, dới bất cứ hình thức nào. Đó cũng là cơ sở thắng lợi của việc giữ vững và bảo vệ độc lập dân tộc, chủ quyền lợi ích quốc gia và xây dựng
thành công chủ nghĩa xã hội trên đất nớc ta.
3. Phát triển kinh nông thôn và xây dựng nông thôn mới theo ®Þnh h - íng x· héi chđ nghÜa.
3.1. Chun dÞch cơ cấu ngành nghề kinh tế nông thôn theo hớng kinh tế thị trờng định hớng xã hội chủ nghĩa.
Cơ cấu kinh tế nông thôn có vai trò to lớn, ảnh hởng chi phối mọi mặt đời sống vật chất và tinh thần ở nông thôn. Cơ cấu kinh tế nông thôn
hợp lý sẽ quyết định việc khai thác và sử dơng cã hiƯu qu¶ tối u tài
nguyên đất đai, vốn, sức lao động và c¬ së vËt chÊt kü tht hiƯn có, quyết định khả năng xã hội hoá sản xuất và lao động, chuyển nông dân
thuần nông sang nông dân của cơ cấu kinh tế mới. Quá trình thực hiện chuyển đổi nền kinh tế từ cơ chế kế hoạch hoá
tập trung quan liêu sang cơ chế thị trờng, cơ cấu kinh tế nông thôn nớc ta tuy đã có những thay đổi nhất định nhng nhìn chung sự chuyển dịch còn
chậm, và về cơ bản, kinh tế nông thôn nớc ta vẫn là nền kinh tế thuần nông chậm phát triển. Tình trạng lạc hậu của cơ cấu kinh tế nông nghiệp
và nông thôn ở nớc ta biểu hiện trên các mặt sau:
+ Cơ cấu nông nghiệp và kinh tế nông thôn vẫn cha thoát khỏi tình trạng độc canh, tự cấp tự túc, trình độ sản xuất hàng hoá còn thấp.
+ Nông nghiệp, lầm nghiệp ng nghiệp vẫn phát triển tách rời, thiếu kết hợp chặt chẽ với nhau, làm giảm sức mạnh cộng hởng trong kinh tế
thị trờng. + Cơ cấu nông nghiệp cha gắn với công nghiệp hoá, hiện đại hoá
nông nghiệp nông thôn. + Trong kinh tế nông thôn, công nghiệp chế biến, dịch vụ ch a phát
triển, do đó thiếu sự thúc đẩy, tác động cải tiến cơ cấu kinh tế nông thôn.

2.2. Phát triển kinh tế hàng hoá ở nông thôn với cơ cấu kinh tế nhiều thành phần


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (22 trang)

×