1. Trang chủ >
  2. Luận Văn - Báo Cáo >
  3. Thạc sĩ - Cao học >

Về thâm niên giảng dạy.

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.64 MB, 181 trang )


c. Về cơ cấu học hàm, học vị và xếp ngạch giảng viên


Học hàm, học vị Trong số giảng viên hiện đang cơng tác tại trường, khơng có ai có hàm giáo
sư, phó giáo sư. Học vi có: 01 tiến sỹ, 9 thạc sỹ, 7 cao học. Trong số 7 học viên cao học có 3 người bảo vệ trong năm nay.
Học hàm Học vị Ngạch giảng viên
Tổng GS PGS TS Th.S
CH ĐH GV chính
GV GV trung
hoc Số lượng 34 00 00 01 08 7 18 00 32
02 Cơ cấu
học vị 100 00 00 2,94 23,5 20,59 52,94
Các chuyên ngành của các tiến sỹ, thạc sỹ đã bảo vệ và các học viên đang theo học cao học gồm có:
- Tiến sĩ: Kinh tế chính trị học : 1 - Thạc sỹ: 8 giảng viên, trong đó:
+ Kinh tế chính trị học : 1 + Triết học
: 1 + Điện tử : 3
+ Văn học : 2 + Tin học : 1
- Cao học: 7 giảng viên, trong đó: + Kinh tế chính trị học : 1
+ Quản lý giáo dục : 3 + Báo chí học : 1
+ Văn hóa học : 2 Số liệu trên cho thấy: số giảng viên có trình độ tiến sỹ, thạc sỹ chiếm 23,5 .
Trong 1-2 năm tới, số học viên cao học bảo vệ luận án thì tổng số giảng viên có trình độ từ thạc sỹ trở lên là 15 người, chiếm 44,1. Nếu lấy đề án “Xây dựng,
nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005- 2010” do thủ tướng chính phủ phê duyệt quyết định 092005QĐ-TTg ngày
11012005 làm cơ sở phấn đấu với mục tiêu cần đạt được là cả nước có trên 40 giảng viên đại học, trên 30 giảng viên cao đẳng có trình độ thạc sỹ trở lên, và có
trên 25 giảng viên đại học và 5 giảng viên cao đẳng có trình độ tiến sỹ, thì số lượng thạc sỹ của nhà trường đến năm 2010 đạt chuẩn 44 so với yêu cầu là 30,
số lượng tiến sỹ lúc đó cũng chưa đủ chuẩn 2,94 so với yêu cầu phải có là 5 . Nếu nhà trường nâng cấp lên Học viện, yêu cầu về học vị còn đòi hỏi gắt gao nhiều
hơn nữa, nhất là số phần trăm về học vị tiến sỹ hiện chưa có kế hoạch được đào tạo bổ sung.
Điều đáng chú ý nữa là: qua số liệu thống kê ở trên, chúng ta còn thấy ngành được đào tạo bị lệch, chưa phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành PT-TH của
nhà trường. Hiện nay ngành đào tạo chính của nhà trường gồm: Báo chí PT-TH, Cơng nghệ điện tử PT-TH, Tin học PT-TH.Trong ba chuyên ngành trên thì chun
ngành Báo chí PT-TH có số lượng học sinh, sinh viên chiếm 23 học sinh, sinh viên toàn trường. Thế nhưng, hiện tại khoa Báo chí chưa có thạc sỹ báo chí. Số lượng
người đi học cao học hiện tại là 5 người, nhưng chỉ có 01 người học đúng chuyên ngành. Nhìn chung, số học vị thạc sỹ hiện có trong nhà trường cũng như số học viên
đang theo học cao học phản ánh sự không đồng bộ trong quy hoạch xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên. Trong tình hình thực tế của nhà trường, số giảng viên
có điều kiện phấn đấu đạt được trình độ trên là một điều đáng khích lệ. Nhà trường cần có sự điều chỉnh cần thiết về hướng quy hoạch xây dựng đội ngũ giảng viên

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.pdf) (181 trang)

×