1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Sửa đổi, đình chỉ , thanh lý hợp đồng kinh tế

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (402.2 KB, 85 trang )


Giá cả hàng hoá, dịch vụ do hai bên thoả thuận và ghi trong hợp đồng. Vì thế, các bên phải có nghĩa vụ thực hiện đúng những gì đã thoả thuận. Đối với
những sản phẩm, hàng hoá do cơ quan Nhà nớc có từng quy định giá trị giá thoả thuận trong hợp đồng kinh tế phải phù hợp với quy định của pháp luật.
Thanh toán là nghĩa vụ trả tiền theo phơng thức và thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng. Phơng thức thanh toán có thể bằng tiền mặt hoặc séc, uỷ nhiệm
thu... Về thời hạn thanh toán, nếu không ghi trong hợp đồng thì thời hạn đó là
15 ngày kể từ ngày nhận đợc hoá đơn, giấy đòi tiền. Nghĩa vụ trả tiền đợc coi là hoàn thành từ khi chuyển đủ tiền lên tai
khoản của mình tại ngân hàng cho bên đòi hoặc khi bên đòi trực tiếp nhận đủ số tiền mặt theo hoá đơn hoặc bên đòi tiền chấp nhận trả bằng hiện vật, hoặc tài
sản thế chấp, cấm cố, bảo lãnh có giá trị tơng đơng với số tiền phải trả. Và việc trả đó đã đợc thực hiện xong.
Nếu bên có nghĩa vụ thanh toán mà vi phạm điều khoản này thì bị phạt vi phạm hợp đồng theo mức lãi suất đã thỏa thuận trong hợp đồng hoặc mức lãi
suất tín dụng quá hạn của ngân hàng Nhà nớc kể từ ngày hết hạn thanh toán.

2.4. Sửa đổi, đình chỉ , thanh lý hợp đồng kinh tế


2.4.1. Sửa đổi, đình chỉ thực hiện hợp đồng kinh tế Trong quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế, do sự biến ®éng cđa thÞ tr-
êng, cđa kinh tÕ x· héi, sù thoả thuận trớc đó trong hợp đồng không còn phù hợp nữa, các bên có quyền thoả thuận để sửa đổi, huỷ bỏ hoặc đình chỉ việc
thực hiện hợp đồng kinh tế. Sự thoả thuận đó phải đợc lập bằng văn bản và ghi rõ hậu quả pháp lý của việc sửa dổi, huỷ bỏ, đình chỉ thực hiện hợp đồng gây
ra . Hậu quả pháp lý đó nh lãi suấtà : phí tổn không thu hồi đợc do việc thực hiện hợp đồng kinh tế, phí tổn về nguyên vật liệu bị hao hụt trong quá trình
chuẩn bị thực hiện hợp đồng kinh tế; tiền phạt hay tiền bồi thờng thiệt hại do việc vi phạm hợp đồng, hoặc thay đôỉ, huỷ bỏ , đình chỉ thực hiện hợp đồng
kinh tế.
Nguyễn Đức Cảnh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 27
Ngoài việc sửa đổi nội dung hợp đồng kinh tế thì có thể thay đổi chủ thể của hợp đồng. Tức là trong trờng hợp một bên chủ thể vì một lý do nào đó mà
phải chuyển giao toàn bộ hoặc một phần nghĩa vụ thực hiện hợp đồng kinh tÕ hco mét chđ thĨ thø ba kh¸c. Ngêi đợc nhận chuyển giao phải tiếp tục thực hiện
nghĩa vụ hợp đồng kinh tế đợc chuyển giao. Nếu ngời nhận chuyển giao không đủ điều kiện để thực hiện hợp đồng
kinh tế đợc chuyển giao thì yêu cầu ngời chuyển giao thanh lsy hợp đồng trớc khi nhận chuyển giao.
Một bên có quyền đơn phơng đình chỉ thực hiện hợp ®ång kinh tÕ khi cã ®đ c¸c ®iỊu kiƯn sau :
- Có sự vi phạm hợp đồng kinh tế của bên cùng ký kết và bên đó đã thừa nhận thôngqua chứng từ, văn bản hoặc đợc cơ quan Nhà nớc có kết luận bằng
văn bản. - Việc tiếp tục thực hiện hợp đồng kinh tế đó không đem lại lợi ích bên bị
vi phạm nh mực đích ký kết hợp đồng kinh tế. 2.4.2. Thanh lý hợp đồng kinh tế
Thanh lý hợp đồng kinh tế là hành vi pháp lý của cá bên để chấm dứt các quan hệ hợp đồng kinh tế. Khi thanh lý hợp đồng kinh tế các bên phải gựp nhau
để giải quyết những vấn đề còn tồn đọng, đánh giá những kết quả đạt đợc và ch- a đạt đợc, trên cơ sở đó xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong thời gian
kế tiếp. Theo điều 28 pháp lệnh hợp đồng kinh tế, các bên thanh lý hợp đồng
kinh tế đợc giải quyết. - Hợp đồng kinh tế đã thực hiện xong, nhng còn có hậu quả cha đợc giải
quyết. - Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng kinh tế đã hết và không có thoả
thuận kéo dài thời gian đó. - Hợp đồng kinh tế bị đình chỉ thực hiện hoặc huỷ bò.
- Hợp đồng kinh tế không đợc tiếp tục thực hiện khi thay đổi chủ thể mà không chuyển giao đợc nghĩa vụ hợp đồng kinh tế cho chủ thể mới. Nh vậy,
Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 28
trong trờng hợp hợp đồng kinh tế đã đợc thực hiện và các bên đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ của mình theo thoả thuạn của hợp đồng thì hợp đồng kinh tế đó coi
nh đã đợc thanh lý. Thời hạn quy định để các bên thanh lý hợp đồng kinh tế là 10 ngày kể từ
ngày phát sinh các sự kiện bắt buộc phải thanh lý hợp đồng kinh tế. Việc thanh lý hợp đồng kinh tế phải đợc làm thành văn bản riêng. Tại điều 20 khoản 2 -
Nghị định số 17HĐKINH Tế đã dẫn thì văn bản thanh lý hợp đồng kinh tế phải có những nội dung chủ yếu sau:
- Xác nhận mức dộ thực hiện nội dung công việc đã thoả thuận trong hợp đồng của các bên, từ đó xác định nghĩa vụ của các bên khi thanh lý.
- Xác định các khoản thuộc trách nhiệm tài sản, hậu quả pháp lý của các bên trong quan hệ hợp đồng nếu có do phải thanh lý trớc khi hợp đồng kinh tế
hết hiệu lực. Kể từ thời điểm các bên ký vào biên bản thanh lý, quan hệ hợp đồng coi nh chấm dứt. Riêng quyền và nghĩa vụ của các bên đợc xác nhận khi
thanh lý vẫn có hiệu lực cho đến khi mỗi bên hoàn thành nghĩa vụ của mình.
3. Trách nhiệm pháp lý trong hợp đồng kinh tế 3.1. Khái niệm và căn cứ xác định

Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

×