1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (402.2 KB, 85 trang )


sở hữu của công ty. Đợc thế chấp giá trị quyền sử dụng đất thuộc quyền quản lý của công ty tại ngân hàng Việt Nam để vay vốn kinh doanh: Đợc thành lập quản
lý và sử dụng các quĩ; Đợc sử dụng phần lợi nhuận còn lại sau khi đã nộp đủ thuế cho nhà nớc, lập quỹ đầu t phát triển và các quĩ khác. Đợc hởng các chế độ
trợ cấp trợ giá hoặc các chế độ u đãi khác.

2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty


Để làm tròn và phát huy chức năng, quyền hạn của mình theo điều lệ tổ chứcd và hoạt động công ty quan hệ quốc tế - đầu t sản xuất CIRI đã từng bớc
sắp xếp cơ cấu tổ chức bộ máy một cách thích hợp nhất, vừa mang tính độc lập vừa phụ thuộc lẫn nhau giữa các bộ phận, chứ năng để cùng thực hiện mục tiêu
chung của doanh nghiệp là đáp ứng cùng tốt nhất nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh.
Cơ cấu tổ chức bộ máy của Công ty gồm: - Giám đốc Công ty do Tổng giám đốc Tổng Công ty đề nghị hội đồng
quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thởng, kỷ luật Giám đốc là đai diện pháp nhân của Công ty và chịu trách nhiệm trớc Công ty, trớc Hội đồng quản trị,
Tổng giám đốc Tổng Công ty và trớc pháp luật về việc điều hành hoạt động của Công ty. Giám đốc là ngời có quyền điều hành cao nhất trong Công ty.
- Phó giám đốc là ngời gíup Giám đốc điều hành một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty theo phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trớc
giám đốc và pháp luật về nhiệm vụ đợc Giám đốc phân công thực hiện. - Kế toán trởng Công ty giúp Giám đốc phân công thực hiện công tác kế
toán, tài chính, thống kê của Công ty và các quyền và nghĩa vụ theo quy định cua pháp luật và quy chế tài chính của Tổng Công ty.
- Các bộ phận nghiệp vụ của Công ty có chức năng tham mu giúp việc cho Giám đốc trong quản lý điều hành công việc.
- Các xí nghiƯp, xëng s¶n xt trùc thc, trùc tiÕp s¶n xt kinh doanh các sản phẩm do Giám đốc giao, chịu trách nhiệm trớc Giám đốc về hoạt động
sản xuất kinh doanh về tiến độ thực hiện và chất lợng sản phẩm. Sau đây là sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý của Công ty QHQT - ĐTSX
Nguyễn Đức Cảnh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 40
Qua sơ đồ chúng ta có thể thấy đợc cơ cấu tổ chức hoạt động của bộ máy quản lý của công ty có những u nhợc điểm sau:
- Ưu điểm: + Cơ cấu bộ máy theo ngành dọc nên có sự giám sát chặt chẽ.
+ Có sự chuyên môn hoá rõ rệt giữa các phòng ban.
- Nhợc điểm: Cấp trên là ngời điều hành tất cả các hoạt động của công ty.

II. Đánh giá tình hình hs sản xuất kinh doanh của c«ng ty


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

×