1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Thẩm quyền ký kết hợp đồng thuê nhà xởng Nội dung hợp đồng thuê nhà xởng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (402.2 KB, 85 trang )


bên đã ký kết. Sau đó chỉ cần thay đổi một số điều khoản trong hợp dồng nh: đối tợng, thời gian thuê, giá cả và điều kiện thanh toán thì hợp đồng đợc xác lập
và đi đến ký kết. Thậm chí chỉ cần điện thoại thông báo cho bên kia nếu có nhu cầu thuê nhà xởng và khi đó một bên có thể soạn hợp đồng mẫu và Fax cho bên
kia để xem xét. Việc điều chỉnh các điều khoản trong hợp đồng cũng có thể thông qua điên thoại hoặc fax Việc còn lại một một trong hai bên xây dựng
một hợp đồng hoàn chỉnh và ký kết hợp đồng đó.
Tuy nhiên, với bạn hàng mới giao kết hợp đồng kinh tế đầu tiên thì việc đàm phán cũng phức tạp hơn, nội dung đàm phán cũng dài hơn. Thông thờng thì
bên đối tác sẽ chuẩn bị hợp đồng mẫu, sau đó đa đến nơi đàm phán để hai bên
cùng thoả thuận, hai bên sẽ thoả thuận với nhau về số lợng các điều khoản, tên các điều khoản cụ thể và tiếp đó là nội dung của các điều khoản. Song cũng có
trờng hợp hai bên cùng thoả thuận một hợp đồng mẫu khi ngồi vào bàn đàm phán, trờng hợp này thờng ít xảy ra bởi nó mất nhiều thời gian và làm phức tạp
thêm nội dung đàm phán. Thực tế khi nào công ty có nhu cầu thuê nhà xởng thì gặp gỡ với đối tác, thoả thuận với nhau về các điều khoản chủ yếu của hợp đồng
và có thể ®i ®Õn ký kÕt hỵp ®ång. Còng cã trêng hỵp không đi đến ký kết vì không thoả thuận đợc về điều khoản giá cả, trách nhiệm của các bên Trong
trờng hợp đàm phán không thành công ty vẫn luôn tôn trọng đối tác và cố gắng
bộc lộ những ý định của mình để tỏ ý liên kết sản xuất kinh doanh với đối tác
với mục đích làm ăn lâu dài.

1.3. Thẩm quyền ký kết hợp đồng thuê nhà xởng


Theo quy định của pháp luật mỗi bên tham gia quan hệ hợp đồng kinh tế chỉ cần cử một ngời đại diện ký kết hợp đồng kinh tế. Theo quy định này, thẩm
quyền kinh tế ký kết hợp đồng thuê nhà xởng của Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất có hai trờng hợp:
- Đại diện đơng nhiên ký kết: là giám đốc công ty, là ngời đứng đầu công ty theo quyết định thành lập có thẩm quyền ký kết hợp đồng thuê nhà xởng theo
qui định của Pháp lệnh hợp đồng kinh tế đã dẫn.
Nguyễn Đức Cảnh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 48
- Đại diện theo uỷ quyền: là phó giám đốc kinh doanh của công ty. Trờng hợp này xảy ra khi giám đốc công ty vắng mặt đi công tác, khi đó giám đốc viết
giấy uỷ quyền cho phó giám đốc kinh doanh. Cũng có trờng hợp phó giám đốc đợc uỷ quyền thờng xuyên ký kêt với bên cho thuê là đối tác làm ăn lâu dài.
Tuy nhiên, với t tởng tôn trọng đối tác và tạo nguồn cho công ty thì phần lớn là giám đốc là ngời đại diẹen cho công ty trực tiếp tham gia ký kết hợp đồng thuê
nhà xởng.

1.4. Nội dung hợp đồng thuê nhà xởng


Trong tất cả các loại hợp đồng kinh tế nói chung và hợp đồng thuê nhà x- ởng nói riêng của công ty luôn có đầy đủ các điều khoản chủ yếu của loại hợp
đồng đó do pháp luật qui định. Một hợp đồng thuê nhà xởng cđa c«ng ty C«ng ty Quan hƯ qc tÕ - Đầu t sản xuất gồm 3 phần: chẳng hạn, hợp đồng thuê
nhà xởng số 052001CIRI-NNN. Phần đầu mang tính hình thức bao gồm: Quốc hiệu Việt Nam, tên hợp
đồng, số hợp đồng, ngày tháng năm thiết lập hợp đồng, nơi ký kết hợp đồng. Căn cứ xác lập hợp đồng, bên cho thuê, bên thuê gồm: địa chỉ, điện toại, fax,
đại diện, số tài khoản, mã thuế. Hai bên cùng thoả thuận và nhất trí hợp đồng thuê nhà xởng với những nội dung sau:
Phần nội dung bao bồm các điều khoản: Theo qui định của chế độ hợp đồng kinh tế mà nội dung hợp đồng thêu
nhà xởng tại Công ty Quan hệ quốc tế - Đầu t sản xuất CIRI bao gồm các điều khoản chủ yếu sau:
- Điều khoản về đối tợng cho thuê: Đây là điều khoản quan trọng để xác lập nên quan hệ hợp đồng trong việc thuê nhà xởng. Nó bao gồm: Nhà xởng,
sân bãi. Điều khoản này nói lên rằng, bên cho thuê bên A đồng ý cho bên thuê
bên B thuê nhà xởng trên một diện tích nào đó, đợc tính bằng đơn vị do lờng m
2
thí dụ: diện tích tối thiểu 2000m
2
nhà xởng + 3000m
2
sân bãi . thuộc
quyền quản lý, quyền sở hữu của bên cho thuê.
Nguyễn Đức C¶nh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 49
Víi mét mục đích cụ thể nào đó mà hai ben cam kÕt nh»m phơc vơ trong s¶n xt kinh doanh nh là:mục đích liên kết sản xuất, lắp ráp phụ tùng, lắp ráp
xe máy, ô tô . Tuy nhien, nó chỉ đ
ợc phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh theo đăng ký kinh doanh của bên thuê, trên phạm vi phần mặt bằng diện tích
nhà xởng mà bên cho thuê bán giao khi thuê hiện hợp đồng thuê nhà xởng sở dĩ nh vậy bởi vì điều khoản này do hai bên thoả thuận nhằm đảm bảo tính không
trái với lợi ích của hai bên và với pháp luật. - Điều khoản về thời gian thuê; điêu khoản này qui định về thời hạn mà
bên thu nhà xởng, sân bãi. Tức là trong khoảng thời gian thuê bãi thuê có quyền sử dụng phần diện tích nhà xởng, sân bãi đó để phục vụ hoạt động sản xuất kinh
doanh của mình. Thời hạn này bắt đầu từ lúc nµo vµ kÕt thóc lóc nµo lµ do hai bên thoả thuận tỏng hợp đồng ví dụ: thời gian thuê tối thiểu là 7 năm, đợc tính
từ ngày bên thuê nhận bàn giao nhà xởng; hoặc là 15 năm tính từ ngày 152002 đến 152017 .
- Điều khoản về giá cả, điều kiện thanh toán và thời hạn thanh toán.
+ Giá cả: Là tổng giá trị tiền thuê mà bên thuê phải thanh toán cho bên
cho thuê khi nhận bàn giao nhà xơngr. Giá cả có thể tính chung Tổng giá trị của hợp đồng hoặc có thể đợc tính riêng cho từng phần riêng tiền thuê nhà x-
ởng, tiền thuê đất, cdác chi phí khác.... rồi sau đó tổng hợp lại ví dụ: tiền thuê nhà xởng với đơn giá: 17.000 đồng m
2
tháng = 2000m
2
x 17.000đ = 34.00.000 đtháng; Tiền thuê đất sân b·i, tËp kÕt vật t với đơn giá:
12.000đm
2
tháng = 3000m
2
x 1200đ = 36.000.000 đtháng; chi phí khác; 1000.000đtháng. Nh vậy, tổng giá trị hợp đồng là: 49.000.000đtháng. Tổng
giá trị của hợp đồng phải đợc ghi bằng số và bằng chữ. Giá trị này đợc hiểu là
giá thuê toàn bộ mặt bằng nhà xởng, sân bãi và các điều kiện đợc ghi tại điều khoản về đối tợng hợp đồn.
Giá trị hợp đồng đợc thanh toán theo sè m
2
thùc tÕ sau khi hai bªn cã biªn bản nghiệm thu bàn giao nhà xởng.
+ Điều kiện thanh toán hay còn gọi là phơng thức thanh toán.
Nguyễn Đức C¶nh Lớp: Luật Kinh doanh 41A 50
Đó là cách thức mà công ty thanh toán bằng tiền mặt, séc hoặc chuyển khoản.
+ Thời hạn thanh toán là khoảng thời gian mà công ty phải trả tiền thuê nhà xởng cho bên thuê. Thời hạn thanh toán đợc các bên thoả thuận trong hợp
đồng và tuỳ từng trờng hợp mà thời hạn thanh toán sẽ khác nhau trong vòng 03 ngày khi ký hợp đồng bên B trả 50 số tièn thuê và sau khi bên A 50 còn lại
của 06 tháng đầu tiên, 10 ngày trớc kết thúc thời gian của 06 tháng đầu, bên B sẽ phải thanh toán cho bên A 03 tháng tiếp theo và sẽ áp dụng phơng thức thanh
toán nh vaạy cho đến khi hết hạn hợp đồng, hoặc bên B thanh toán coh bên A mỗi năm một lần vào ngày đầu năm từ ngày 01 đến 05 v.v....
Điều khoản về giao nhận: Trong từng hợp đồng thuê nhà xởng thì có qui định về điều khoản giao nhận khác nhau do hai bên thoả thuận. Song trên thực
tế điều khoản này thờng quy định Sau khi ký kết hợp đồng, hai bên tiến hành bàn giao mốc giới các hạng mục công trình và hạn trạng khu nhà xởng. Nh
vậy, so với qui định của pháp luật vê điều khoản này là phải quy định rõ thời gian, địa điểm giao nhận hợp đồng kinh tế. Nhng trên thực tế thời gian và địa
điểm bàn giao nhà xởng. Tức là không nói rõ ngày giờ cụ thẻ và địa điểm của nhà xởng, sân bãi mà bên thuê sắp sửa nhận bàn giao sau khi ký kết.
Trên đây là nội dung chủ yếu của một hợp đồng thuê nhà xởng tại công ty quan hệ quốc tế - đầu t sản xuất CIRI. Nó chứa đựng các điều khoản chủ yếu
trong hợp đồng theo quy định của chế độ pháp lý hợp đồng kinh tế. Tuy nhiên, do tính chất của hợp đồng thuê nhà xởng nên một số điều khoản không đa vào
hợp đồng nh: điều khoản về chất lợng, chủng loại, quy cách, tính đồng bộ của sản phẩm hàn hoá hoặc yêu cầu kỹ thuật của công việc.
Bên cạnh đó, tuy một số điều khoản đợc áp dụng vào hợp đồng nhng lại có qui định không rõ ràng, chẳng hạn nh điều khoản về giá cả, chỉ tính giá trị
hợp đồng tại thời điểm hiện tại chứ không thoả thuận với nhau đối với khả năng điều chỉnh giá khi có biến động giá cả của thị trờng.v.v... Vì thế, có thể dễ làm
phát sinh tranh chấp hợp đồng.
Nguyễn Đức Cảnh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 51
Bên cạnh các điều khoản chủ yếu thì nội dung của hợp đồng cũng có những điều khoản sau:
- Điều khoản trách nhiệm của các bên: Tức là xác định trách nhiệm của bên cho thuê và bên thuê nh thế nào.
Điều này đợc xác định cụ thể rõ ràng đối với từng hợp đồng thuê nhà x- ởng riêng, và thờng gắn với lợi ích kinh tế riêng của từng bên tham gia hợp
đồng cụ thể. Trách nhiệm cua rcác bên là điều khoản tuỳ nghi mà hai bên thoả thoả
thuận trong qua trình ký kết, nhằm bảo đảm cho quyền lợi cũng nh nghĩa vụ của hai bên tham gia hợp đồng, đồng thời cũng là điều kiện bảo đảm cho việc thc
hiện hợp đồng sau khi có hiệu lực của hớp đồng. Là điều khoản đụng chạm đến lợi ích của các bên tham gia hợp đồng nên có qui định rất cụ thể, ví dụ:
Trong một hợp đồng thuê nhà xởng tại công ty quan hệ quốc tế - đầu t sản xuất, trong điều khoản trách nhiệm của các bên có qui định.
+ Trách nhiệm của bên cho thuê phải:
Đảm bảo tính hợp pháp quyền sở hữu của khu nhà xởng cho thuê.
Giải phóng mặt bằng, dọn dẹp sửa sang nhà xởng đảm bảo điều kiện để lắp dây chuyền sản xuất, lắp ráp xe gắn máy.
Tạo điều kiện cho bên thuê tiếp nhận mặt bằng và chủ động trong sản
xuất kinh doanh.
Tạo điều kiện cho bên thuê đợc sử dụng nguồn điện, nớc riêng.
Khi cần thiết tạo điều kiện cho bên thuê cải tạo xây dựng nhà xởng để
mở rộng sản xuất.
Toàn bộ chi phí trên do bên cho thuê giám sát để thanh toán và nghiệm thu v.v...
Trách nhiệm của bên thuê.
Sử dụng đúng mục đích kinh doanh khi thuê nhà xởng, không đợc sang
tên, nhợng quyền sử dụng cho ngời khác.
Đảm bảo vệ sinh môi trờng khu vực theo qui định của Nhà nớc.
Nguyễn Đức Cảnh Líp: Luật Kinh doanh 41A 52
Thanh toán tiền thuê nhà xởng đầy đủ đúng thời hạn.
Thanh toán kịp thêi tiỊn ®iƯn, níc ®· sư dơng theo ®ång hå đo.
Tự bảo vệ khu vực sản xuất của mình v.v...
Trên đây là những qui định cụ thể về trách nhiệm của các bên tại một hợp đồng thuê nhà xởng của công ty.
- Điều khoản vèe hủy hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng trớc thời hạn. Đây là điều khoản nói lên rằng: nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng
hay không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết của mình khi ký kết thì hợp đồng thuê nhà xởng đó có thể bị huỷ bỏ hoặc chấm dứt trớc thời hạn.
Phần cuối hay còn gọi là phần chung gồm: Hiệu lực của hợp đồng và qui định số bản hợp đồng, hai bên giữ cuối
cùng là đại diện của bên thuê và bên cho thuê ký tên.

1.5. Cách thức ký kết hợp đồng thuê nhà xởng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

×