1. Trang chủ >
  2. Kinh tế - Quản lý >
  3. Quản trị kinh doanh >

Cách thức ký kết hợp đồng thuê nhà xởng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (402.2 KB, 85 trang )


Thanh toán tiền thuê nhà xởng đầy đủ đúng thời hạn.
Thanh toán kịp thời tiền điện, nớc đã sử dụng theo đồng hồ đo.
Tự bảo vệ khu vực sản xuất của mình v.v...
Trên đây là những qui định cụ thể về trách nhiệm của các bên tại một hợp đồng thuê nhà xởng của công ty.
- Điều khoản vèe hủy hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng trớc thời hạn. Đây là điều khoản nói lên rằng: nếu một trong hai bên vi phạm hợp đồng
hay không thực hiện nghĩa vụ đã cam kết của mình khi ký kết thì hợp đồng thuê nhà xởng đó có thể bị huỷ bỏ hoặc chấm dứt trớc thời hạn.
Phần cuối hay còn gọi là phần chung gồm: Hiệu lực của hợp đồng và qui định số bản hợp đồng, hai bên giữ cuối
cùng là đại diện của bên thuê và bên cho thuê ký tên.

1.5. Cách thức ký kết hợp đồng thuê nhà xởng


Thông thờng việc ký kết hợp đồng thuê nhà xởng tại công ty quan hệ quốc tế - đầu t sản xuất với hai cách thức. Đó là ký kết trực tiếp và ký kết thông
qua tài liệu giao dịch. Trờng hợp xác lập quan hệ hợp đồng kinh doanh với đối tác là lần đầu
tiên, thì hợp dồng thuê nhà xởng thờng đợc ký kết trực tiếp bằng cách hai bên đều cử đại diện cùng trực tiếp gặp nhau bàn bạc thoả thuận các điều khoản của
hợp đồng và ký vào văn bản hợp đồng đó. Đối với trờng hợp xác lập quan hệ hợp đồng kinh tế với các đối tác lâu
năm thì thờng ký kết hợp đồng thuê nhà xởng bằng cách gián tiếp là thông qua tài liệu giao dịch. Tức là, trớc khi hai bên ký kết hợp đồng thì công ty thờng gửi
cho bên đối tác tài liệu giao dịch dự thảo hợp đồng có chứa đứng các điều khoản trong hợp đồng đó bằng cách ghi rõ những nội dung chấp nhận hoặc
không chấp nhận của các điều khoản trong dự thảo hợp đồng thuê nhà xởng của công ty. Hợp đồng thuê nhà xởng đợc coi là ký kết khi hai bên nhận đợc tài
liệu giao dịch thể hiện sự thoả thuận xong những điều khoản trong hợp đồng.
2. Quá trình thực hiện hợp đồng kinh tế về việc thuê nhà xởng 2.1. Thực hiện hợp đồng thuê nhà xởng
Nguyễn Đức Cảnh Líp: Luật Kinh doanh 41A 53
Sau khi quan hệ hợp đồng thuê nhà xởng đợc ký kết bên cho thuê cũng nh bên thuê đều tiến hành việc tổ chức thực hiện hợp đồng. Bởi thực hiện hợp
đồng đó là hành vi của các bên nhằm hoàn thành nghĩa vụ của mình đã thoả thuận trong hợp đồng.
Với ý nghĩa nh vậy, công ty quan hệ quốc tế đầu t sản xuất luôn chủ động tuân thủ, thực hiện các cam kết trong hợp đồng thuê nhà xởng một cách đầy đủ,
đúng đắn nhằm tránh những rủi ro của việc vi phạm hợp đồng không đáng có. Hơn nữa, với t cách chủ thể là bên đi thuê do đó việc thực hiện đầy đủ, đúng
thời hạn hợp đồng là lợi thế cho công ty. Vì việc thuê nhà xởng, sân bãi là phục vụ cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh. Muốn thế, thì cần phải đẩy nhanh
tiến độ thực hiện hợp đồng để tạo điều kiện thuân lợi cho việc sản xuất kinh doanh của chính công ty. Có thể nói là điều kiện cần của công ty.
Tuy nhiên, trong thực tế sẽ không tránh khỏi những trục trặc từ phía công ty hoặc từ phía cho thuê nh là thanh toán cha đủ trong thời hạn thanh toán
tiền thuê nhà xởng hàng năm, hoặc phía cho thuê cha kịp bàn giao mặt bằng nhà xởng đúng thời hạn, v.v... Trong những hợp nh vậy, công ty luôn chủ động gặp
gỡ để thơng lợng với phía cho thuª, dùa trªn sù tin cËy, uy tÝn cđa nhau trong quan hệ hợp tác, liên kết làm ăn lâu dài.
Chính vì thế, trong hợp đồng thuê nhà xởng tại công ty rất ít khi hầu nh không qui định thành điều khoản trong hợp đồng áp dụng chế tài phạt vi phạm
hợp đồng hay bồi thờng thiết hại mà chỉ ngầm hiểu theo qui định của pháp luật. Việc hạn chế áp dụng chế tài này thờng có lợi hơn cho hai bên mà nhất là
của chính công ty, vì công ty là ngời đi thuê nên việc toạ lập uy tín, tạo sự tin cậy đối với bên đối tác cho thuê song chỉ trừ trờng hợp đơn phơng chấm dứt hợp
đồng thì mới có qui định thành điều khoản để xác định trách nhiệm vật chất do hành vi đó gây ra đối với bên còn lại trong hợp đồng.
2.2. Thành lý hợp đồng thuê nhà xởng Thành lý hợp đồng kinh tế đợc qui định cụ thể taịi điều 28 - Pháp lệnh
hợp dodòng kinh tế đã dẫn. Vì thế việc thanh lý hợp đồng thuê nhà xởng tại công ty quan hệ quốc tế - đầu t sản xuất sau khi hợp đồng đã đợc thực hiện
Nguyễn Đức Cảnh Líp: LuËt Kinh doanh 41A 54
xong, hoặc thời hạn có hiệu lực hợp đồng đã hết và không có sự thoả thuận kéo dài thời hạn đó, hoặc hợp đồng bị huỷ hoặc bị chấm dứt. Song, thực tế tại công
ty việc thanh lý hợp đồng thuê nhà xởng thờng đợc áp dụng trong trờng hợp đã thực hiện xong hợp đồng hoặc hết thời hạn của hợp đồng. Ví dụ, trong một hợp
đồng thuê nhà xởng tại công ty có qui định: Trong quá trình thuê hoặc hết thời hạn của hợp đồng này, hai bên tiến hành thanh lý hoặc thay đổi phơng thức hợp
tác kinh doanh cho phù hợp. Nh vậy, hợp đồng sẽ đợc thanh lý sau khi hợp đồng hết hiệu lực, nghĩa vụ
của các bên cũng đã đợc hoàn tất, nhằm phục vụ cho việc thúc đẩy và hoàn thành thủ tục thanh quyết toán.
Tuy nhiên, theo điều 20 -NĐ 17HĐBT đã dẫn có qui định: Trong tr- ờng hợp hợp đồng kinh tế đã đợc thực hiện và các bên đã hoàn thành đầy đủ
nghĩa của mình theo thoả thuận trong hợp đồng thì hợp ®ång kinh tÕ ®ã coi nh ®· ®ỵc thanh lý”. Đó l à trờng hợp áp dụng khi hợp đồng đã hết thời hạn và đợc
thay đổi phơng thức hợp tá kinh doanh phù hợp giữa công ty với bên co thuê. Đối với trờng hợp thanh lý hợp đồng thuê nhà xởng do huỷ bỏ hợp đồng
hoặc chấm dứt hợp đồng trớc thời hạn thì hầu nh không có tại công ty, bởi nó liên quan đến lợi ích của chính công ty bên đi thuê và lợi ích của đối tác bên
cho thuê. Mặc dù vậy, trong hợp đồng thuê nhà xởng cũng qui định rất rõ vấn đề
huỷ hợp đồng hoặc chấm dứt hợp đồng trớc thời hạn để áp dụng cho việc thanh lý hợp đồng nếu có. Ví dụ, trong hợp đồng có qui định. Bên cho thuê có quyền
huỷ hợp đồng thuê nhà xởng khi bên thuê có một trong những hành vi sau: + Không trả tiền thuê nhà xởng từ 03 tháng trở lên mà không có lý do
thích đáng. + Sử dụng nhà xởng không đúng mục đích kinh doanh nh qui định trong
hợp đồng. + Sang tên hoặc chuyển nhợng cho ngời khác mà không đợc sự chấp nhận
của bên cho thuê bằng văn bản.v.v...
Nguyễn Đức Cảnh Líp: Lt Kinh doanh 41A 55
ViƯc tỉ chøc häp mỈt thanh lý hợp đồng thuê nhà xởng đợc một trong hai bên thông báo cho nhau biết để chuẩn bị ngay sau khi hợp đồng đó thực hiện
xong. Thông thờng đại diện cho ban giám đốc là trởng phòng kinh doanh, đại diện cho phía công ty cùng với đại diện phía cho thuê tham gia họp dự thảo
thanh lý hợp đồng. Nội dung biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà xởng tại công ty gồm:
- Căn cứ hợp ®ång kinh tÕ ®· ®ỵc ký kÕt bao gåm: sã hợp đồng, thời điểm ký kết hoạt động, các bên tham gia quan hệ.
- Thời điểm thanh lý hợp đồng: Căn cứ vào tình hình thực hiện hợp đồng tính ®Õn thêi ®iĨm thanh lý.
- Néi dung thanh lý: x¸c định kết quả thực hiện các nội dung và cam kế theo hợp đồng đã ký.
- Xác định nghĩa vụ của các bên sau khi thanh lý hợp đồng. - Đại diện các bên: Tên, chữ ký, chức vụ của ngời đại diện các bên tiến
hành thanh lý hợp đồng. Tóm lại, toàn bộ những hợp đồng thuê nhà xởng tại công ty đều đợc
thanh lý đầy đủ, theo quy định của pháp luật.

3. Giải quyết tranh chấp hợp đồng thuê nhà xởng


Xem Thêm
Tải bản đầy đủ (.doc) (85 trang)

×